Mobiele menu

De Verbinding 2: Sluitende aanpak personen met verward gedrag Kop van Noord-Holland

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben met zorg- en welzijnsaanbieders, politie, cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen het uitvoeringsplan ‘De Verbinding 2’ ontwikkeld voor een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Doel

Met dit uitvoeringsplan wordt een sterke impuls gegeven aan deze sluitende keten, met name waar het over preventie en vroegsignalering gaat.

Werkwijze

Het plan ‘De Verbinding 2’ heeft een looptijd van 2 jaar. Speerpunten, uitgewerkt in concrete acties zijn o.a.:

  • Voortzetting en verdieping van het proces rondom domein-overstijgende samenwerking.
  • Voortzetting innovatieproject ‘Naar de voorkant’ gericht op het versterken van vroegsignalering en het ondersteuningssysteem rondom cliënten.
  • Onderzoek naar passende begeleiding van zelfstandig wonende cliënten met ggz-problematiek.
  • Een halfjaarlijkse pilot rondom de inzet van een wijk/schakel-GGD'er om de contacten in de wijk flink te versterken.
  • Bevorderen inclusie door de uitrol van de cursus Mental Health First Aid en voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk.

Resultaten

Het project ‘De Verbinding 2’ heeft concreet het volgende opgeleverd:

  • De samenwerking is op alle niveaus (bestuurlijk, beleidsmatig en in de uitvoering) enorm versterkt, zowel in de regio als in de gemeenten en de wijken. Het project is uitgegroeid tot een heel breed project, waarin heel veel partners samenwerken en afstemmen om de keten sluitend te maken.
  • Het ‘Vangnet en adviesteam’ is veel meer zichtbaar. Door de Schakel-GGD’er is het signaleringsnetwerk versterkt en het vangnet rondom kwetsbare mensen verbreed. Organisaties weten elkaar te vinden en (er)kennen elkaars expertise beter.
  • Er wordt meer doorgepakt bij de (vaak complexe) problematiek van psychisch kwetsbare personen in de wijk doordat beleid en uitvoering op één lijn liggen, knelpunten en personen duidelijk in beeld gebracht kunnen worden en er korte trajecten en heldere plannen zijn.
  • De crisiskaart is heel actief aangeboden aan meer dan 50 mensen en getekend door 20.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De Verbinding 2 is het gezamenlijke uitvoeringsplan voor de sluitende aanpak personen met verward gedrag voor Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Vanaf maart 2018 zijn gedurende een periode van 2 jaar diverse pilots en acties uitgevoerd waarbij alle bouwstenen, maar in het bijzonder Preventie en vroegsignalering en leefstructuur (bouwstenen 1,2,3) centraal stonden. Door de samenwerking aan de voorkant te versterken en daarnaast de verbinding te leggen met de andere schakels in de keten zijn bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven met elkaar verbonden. Knelpunten en hiaten in het aanbod zijn in kaart gebracht en voortvarend aangepakt. Innovaties als Schakel-GGD’er, 7x24 uurs bereikbaarheid, MHFA, Crisiskaart, inzet ervaringsdeskundigen zijn getest en/of geImplementeerd. Als direct gevolg van de resultaten en ervaringen in het samenwerkingsproces is ook een aantal extra projecten/acties uitgevoerd, zoals het Maatwerkproject complexe casuïstiek, Buurtcirkels en de regionale werkconferentie Naar de voorkant. Deze aanvullende projecten/acties zijn gefinancierd door de gemeenten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638013002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Schrier
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Hollands Noorden