Mobiele menu

De waarde van kwaliteitsregistraties voor de gehele kwaliteitscyclus

Projectomschrijving

Doel

In dit project brengen we in kaart:

  • hoe het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde voor dikke darmkanker in het afgelopen decennium gestalte heeft gekregen
  • wat de effecten hiervan zijn geweest
  • hoe deze kwaliteitscyclus kan worden geoptimaliseerd

We focussen ons daarbij op de rol van uitkomstinformatie ten behoeve van leren en verbeteren. Hiermee dient dit project als showcase voor andere zorgaanbieders en als reflectie voor de beroepsgroep.

Werkwijze

Voor het optimaliseren van deze kwaliteitscyclus leggen we de verbinding tussen de kwaliteitsregistratie en de richtlijn en geven we aan hoe deze instrumenten elkaar kunnen versterken. We ontwikkelen een handreiking met uitleg over optimaal gebruik van uitkomstinformatie voor leren en verbeteren. We maken in de vorm van een profielschets inzichtelijk wat er nodig is voor patiëntenparticipatie. En we brengen in beeld welke randvoorwaarden er zijn om verschillende sets van uitkomstinformatie te kunnen koppelen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Leren & verbeteren vindt op verschillende niveaus plaats: binnen de beroepsgroep (macroniveau), tussen professionals (mesoniveau) en met de patiënt (microniveau). Binnen het huidige project staat de verbinding tussen de kwaliteitsinstrumenten op deze drie niveaus centraal. In het bijzonder kijken we daarbij naar de wijze waarop uitkomstinformatie kan worden gebruikt binnen de kwaliteitscyclus Op macroniveau zal worden beschreven hoe het integrale kwaliteitsbeleid voor darmkanker de afgelopen tien jaren vorm en inhoud heeft gekregen en wat de effecten van dit beleid zijn geweest in termen van kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Tevens gaan we in op de rol van nieuwe kwaliteitsinstrumenten en plaats in de kwaliteitscyclus. We beschrijven hoe de beroepsgroep uitkomstinformatie uit kwaliteitsregistraties kan vertalen naar de richtlijn. Maar ook hoe de kwaliteitsregistratie kan bijdragen aan richtlijn implementatie en compliance. Op mesoniveau zal worden onderzocht hoe uitkomstinformatie (nog beter) kan worden geïntegreerd in de PDCA-cyclus van het ziekenhuis. Hiervoor worden de lessons learned vanuit verschillende initiatieven bij elkaar gebracht. Deze samenwerking wordt uitgebreid beschreven in het addendum ‘Generiek deel Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg’ en wordt ondersteund door de Federatie Medisch Specialisten en het Kennisinstituut. Samen met Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) zal een profielschets worden opgesteld van een patiëntvertegenwoordiger die participeert op macroniveau en mesoniveau. En zo de stem van de patiënt vertegenwoordigd binnen de beroepsgroep en tussen professionals. Tevens zal op microniveau onderzocht worden wat er nodig is om verschillende sets van uitkomstindicatoren bij elkaar te brengen om zo een totaalbeeld te krijgen van de uitkomsten voor de patiënt. Darmkanker dient binnen het project als showcase. De eindproducten (bestaande uit blauwdrukken en handreikingen) zullen beschikbaar worden gesteld aan andere wetenschappelijke verenigingen en voor andere ziektebeelden. Om de geleerde lessen voor alle wetenschappelijke verenigingen inzichtelijk te maken en het sluiten van de kwaliteitscyclus ook voor andere ziektebeelden te bevorderen, wordt tevens actief de samenwerking gezocht met de andere showcases binnen deze subsidieoproep (knieartrose (NOV) en chronische nierschade (NIV). Deze samenwerking wordt uitgebreid beschreven in het addendum ‘Generiek deel Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg’ en wordt ondersteund door de Federatie Medisch Specialisten en het Kennisinstituut.

Kenmerken

Projectnummer:
08590092110002
Looptijd: 94%
Looptijd: 94 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M.W.J.M. Wouters
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Afbeelding

Verduurzamen uitkomstgerichte zorg

Het is belangrijk dat de principes van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen en leren en verbeteren structureel worden ingebed in alle aspecten van de kwaliteitscyclus en het daarbij gebruikte instrumentarium. Daarom financieren we onderzoek naar goede voorbeelden hiervan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.