Mobiele menu

De werkzaamheid van lokaal-integraal beleid. Overzicht van de vragen uit de praktijk, de antwoorden in de literatuur, en de kansen voor verder onderzoek.

Projectomschrijving

Welke vragen zijn er over de werkzaamheid van lokaal integraal beleid?
 
Vraagstuk Lokaal integraal beleid krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen de publieke gezondheidszorg. Door vanuit de gezondheidssector met andere sectoren en partijen samen te werken, kunnen ook maatschappelijke en fysieke determinanten van gezondheid worden aangepakt. Het bewijs van de werkzaamheid is echter nog zeer fragmentarisch. Gerichte sturing aan verder onderzoek is nodig.

Onderzoek Dit project wilde met een verkennende studie bijdragen aan prioritering van Nederlands onderzoek naar de werkzaamheid van lokaal integraal gezondheidsbeleid, mede voortbouwend op URBAN40 en LOCAL50.

Uitkomst Niet alle praktijkvragen kunnen worden beantwoord op basis van wetenschappelijke literatuur. Er is behoefte aan onderzoek naar succesfactoren in het beleidsproces, zoals integrale samenwerking, burgerparticipatie en het borgen van beleidsresultaten. En er zijn veel vragen over de werkzaamheid van het beleidsproces in termen van zowel ‘output’ (concrete maatregelen) als ‘impact’ (betere participatie en volksgezondheid).

Producten

Titel: De werkzaamheid van lokaal-integraal beleid
Auteur: Moniek C.M. de Goeij, Anton E. Kunst, Karien Stronks
Link: https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/

Verslagen


Eindverslag

Lokaal-integraal beleid krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen de publieke gezondheidszorg. Binnen dit beleid wordt vanuit de gezondheidssector met andere sectoren en partijen samengewerkt om ook maatschappelijke en fysieke determinanten van gezondheid aan te pakken. Verwacht wordt dat een dergelijke aanpak uiteindelijk zal leiden tot grotere verbeteringen in de volksgezondheid.

Het beschikbare bewijs over de werkzaamheid van lokaal-integraal beleid is op dit moment helaas zeer fragmentarisch. Dit grote tekort aan bewijs maakt het urgent om gericht sturing te geven aan verder onderzoek op dit terrein. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan prioritering van Nederlands onderzoek naar de werkzaamheid van lokaal-integraal gezondheidsbeleid.

Allereerst hebben wij verkend welke vragen over lokaal-integraal beleid leven in de praktijk van de publieke gezondheidszorg in Nederland. Vervolgens hebben wij een overzicht gemaakt van relevant bewijs uit recent Nederlands en internationaal onderzoek. Ten slotte hebben wij de kansen geïnventariseerd om deze vragen te beantwoorden in toekomstig Nederlands onderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

Binnen de publieke gezondheidszorg krijgt “lokaal-integraal gezondheidsbeleid” een steeds belangijkere plaats. In dit beleid beoogt de gezondheidssector op lokaal niveau (regio, gemeente of buurt) samen te werken met andere beleidssectoren en met externe actoren en stakeholders. Deze lokale samenwerking vindt plaats bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het beleid. Zoals gebruikelijk bij medisch handelen, moet ook bij lokaal-integraal gezondheidsbeleid de vraag naar werkzaamheid of effectiviteit voortdurend gesteld worden. Het doel van het voorgestelde project is bij te dragen aan een prioritering van verder Nederlands onderzoek naar de werkzaamheid of effectiviteit van lokaal-integraal beleid. De specieke doelen van dit project zijn om in kaart te brengen: 1. welke “wat werkt?” vragen leven in de praktijk van Nederlandse gemeenten; 2. welke “evidence” is gegeneerd in recent Nederlands en internationaal onderzoek; 3. wat de mogelijkheden zijn om resterende vragen te beantwoorden in toekomstig Nederlands onderzoek. Bij het beantwoorden van deze vragen zullen we primair voortbouwen op twee recente Nederlandse projecten op dit terrein: URBAN40 en LOCAL50. Het LOCAL50 project onderzoekt de ervaringen met het Gezonde Slagkracht programma. LOCAL50 richt zich ten eerste op het “wat werkt?” in de fasen van beleidsvorming en beleidsontwikkeling, en probeert op basis daarvan een inschatting te maken van de effecten op de volksgezondheid. Een omgekeerde weg wordt bewandeld in het URBAN40 project. URBAN40 evalueert de mogelijke effecten van de Wijkenaanpak, dat sinds 2008 investeert in de verbetering van leefomstandigheden van 40 achterstandswijken, op ontwikkelingen in gezondheid in die wijken, en probeert vervolgens in kaart te brengen welke beleidsmaatregelen aan die ontwikkelingen kunnen hebben bijgedragen. Op basis van deze studies en de betrokken partijen zullen we in dit project ten eerste een inventarisatie maken van vragen die leven in de praktijk van het lokaal-integraal gezondheidsbeleid in Nederland. Ten tweede zullen wij een overzicht maken van de beschikbare “evidence” zoals gepubliceerd in recente publicaties uit Nederland en andere landen. Wij zullen hiervoor een “scoping review” uitvoeren. Ten derde zullen wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor beantwoording van de vragen waarvoor weinig of geen ‘evidence’ is. Wij zullen over de resultaten verslag doen in een rapportage aan ZonMw. Dit rapport zal verslag doen van de drie achtereenvolgende sub-doelen. Per sub-doel zal aandacht worden besteed aan werkzaamheid op drie verschillende niveaus (zie doelstellingen). Aan het einde van dit rapport zullen de resultaten zodanig worden samengevat dat dit bijdraagt aan een prioritering van verder onderzoek naar de werkzaamheid van lokaal-integraal gezondheidsbeleid. Ook zullen we in het rapport aangegeven hoe de relevante databronnen ook voor anderen toegankelijk zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
20005095423
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K. Stronks
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC