Mobiele menu

Dementienet Delden: Verbeteren van de afstemming in de zorg aan kwetsbare ouderen in Delden

Achtergrond netwerk

Het DementieNet-netwerk Delden is vorig jaar gestart en wil de zorg en het welzijn voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie in Delden verbeteren.
Het netwerk bestaat uit de volgende partners: huisartsenpraktijken van den Helder, Deldense huisartsengroep en overige zorgverleners zoals apotheek, diëtist, ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, casemanagers, wijkverpleging, thuisbegeleiding, clientondersteuners welzijn, WMO consulent en dagbesteding. De praktijkverpleegkundige van de Deldense huisartsengroep, de fysiotherapeute en casemanager dementie zijn de netwerktrekkers.

Aanpak en doelen project

Met de ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is voor het netwerk een nulmeting uitgevoerd aan de hand van 12 kwaliteitsindicatoren. Op basis hiervan zijn de volgende verbeterpunten geselecteerd, te weten;

  • 'verbeteren van digitale communicatie'
  • 'structureel MDO’

Dit jaar zal er door middel van actieonderzoek aan deze twee onderwerpen worden gewerkt. Het doel is om een digitale tool te selecteren en door het gebruik hiervan de communicatie rondom ouderen met complexe problematiek te verbeteren. Het tweede doel is om ervoor te zorgen dat er i.p.v. ad hoc MDO’s, op een gestructureerde wijze MDO’s georganiseerd gaan worden, om daarmee de afstemming tussen de betrokken zorgverleners te verbeteren.

Verslagen


Eindverslag

DementieNet Delden is een samenwerkingsverband van alle professionals, die een rol spelen in de zorg voor ouderen en bij het welzijn van ouderen in Delden en directe omgeving. Hierbij wordt nadrukkelijk uitgegaan van wat de oudere zelf belangrijk vindt. Ook de mantelzorgers worden actief betrokken bij dit netwerk rond de oudere.
Inmiddels is fase 2 afgerond, met opnieuw financiële steun van ZonMW en begeleiding door het Radboud UMC te Nijmegen. In fase 2 is het gelukt om een ‘communicatietool’ te kiezen en in gebruik te nemen: OZOverbindzorg. Ook is er een structureel multidisciplinair overleg (MDO) ontwikkeld, volgens een vast format, wat 4 keer per jaar samenkomt, fysiek of zo nodig digitaal.

In fase 1 was al een belangrijk begin gemaakt met het formaliseren van de samenwerking tussen de betrokken professionals. Hierbij ging het in eerste instantie vooral om de ‘dementerende oudere’. Dit DementieNet Delden is nu volledig in bedrijf. Het werkt zo goed dat het netwerk ook voor andere kwetsbare ouderen wordt gebruikt.
In fase 2 is het gelukt om de betrokkenheid van de ouderen en de mantelzorgers meer vorm te geven. OZOverbindzorg is hierbij een belangrijk digitaal instrument geworden om onderling te communiceren, waarbij de oudere zelf ‘meepraat’ en bepaalt wie in zijn of haar netwerk mag meepraten en meedoen. Ook de belangrijke mantelzorgers communiceren mee in OZOverbindzorg. Er heeft veel scholing plaatsgevonden en inmiddels werken alle betrokkenen ermee. Het aantal ouderen, waarbij dit instrument wordt ingezet, groeit gestaag.
Het MDO heeft structureel vorm gekregen, ook in de agenda’s van de deelnemers. In het MDO wordt casuïstiek besproken en worden de gezamenlijke lijnen uitgezet. Ook wordt steeds duidelijker wat elke discipline kan bijdragen in de zorg voor en bij het welzijn van de individuele oudere. Tijdens elk MDO presenteert ook 1 discipline wat zij in haar pakket heeft en kan betekenen voor de oudere, de mantelzorgers en het netwerk.

Het DementieNet Delden gaat ook door na fase 2. De financiering is nog niet geheel rond, maar de deelnemers hebben met behulp van de gemeente Hof van Twente een manier gevonden om goed door te kunnen met dit mooie initiatief. Hopelijk kan er gebruik gemaakt worden van een ZonMW-subsidie voor fase 3 en/of gaat zorgverzekeraar Menzis het DementieNet Delden ondersteunen en ons verder helpen een netwerk voor alle kwetsbare ouderen in Delden en omgeving te realiseren. Wij hebben in ieder geval samen iets moois opgebouwd, voor de oudere, wat we blijven gebruiken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521934
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.B.M. Hanstede - Rauwers
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk B. Prenger