Mobiele menu

Development of generic quality indicators for the optimalisation of antibiotic use in the hosptial

Projectomschrijving

Dit onderzoek wil de kwaliteit van antibioticagebruik in Nederlandse ziekenhuizen onder de loep nemen. Doel is om tot gestandaardiseerde metingen in ziekenhuizen te komen.

Door de hoge antibioticaconsumptie stijgt de resistentie tegen antibiotica. Recent onderzoek naar luchtweg- en urineweginfecties laat zien dat een groot deel van het antibioticagebruik niet adequaat is.

De onderzoekers willen de kwaliteit van zorg evalueren en verbeteren. Belangrijk doel is om een set van algemene kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen. Hiermee kunnen de onderzoekers de kwaliteit van het antibioticagebruik in de behandeling van alle bacteriële infecties in ziekenhuizen bepalen.

De onderzoekers ontlenen de kwaliteitsindicatoren aan al bestaande indicatoren. Daarnaast ontwikkelen zij nieuwe indicatoren voor de behandeling van sepsis (bloedvergiftiging). De onderzoekers testen de indicatoren op onder andere validiteit, meetbaarheid, betrouwbaarheid en stabiliteit.

Ruim 1900 patiënten met verschillende aandoeningen in 20 ziekenhuizen werken mee aan dit onderzoek. Samenwerkingspartner is PREZIES, een netwerk voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance.

Producten

Titel: Development of quality indicators for antimicrobial treatment in adults with sepsis.
Auteur: van den Bosch CM, Hulscher ME, Natsch S, Gyssens IC, Prins JM, Geerlings SE
Magazine: BMC Infectious Diseases
Titel: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Link: http://www.ntvg.nl
Titel: Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie
Link: http://www.nvmm.nl/ntmm/ophetweb
Titel: Quality indicators to measure appropriate antibiotic use in hospitalized adults.
Auteur: van den Bosch CM, Geerlings SE, Natsch S, Prins JM, Hulscher ME
Magazine: Clinical Infectious Diseases
Titel: Quality Indicators for Monitoring Appropriate Antibiotic Use in Hospitals: an Important Tool for Antibiotic Stewardship
Titel: Development of quality indicators for antimicrobial treatment in adults with sepsis
Titel: Antimicrobial stewardship: Quality Indicators to Monitor Antibiotic Treatment in Hospitalized Adults
Titel: Development of Generic Quality Indicators for Antibiotic Treatment in Hospitalized Adults
Titel: Development of quality indicators for antimicrobial treatment in adults with sepsis
Titel: Quality Indicators for Monitoring Appropriate Antibiotic Use in Hospitals: an Important Tool for Antibiotic Stewardship

Verslagen


Eindverslag

Door de hoge antibioticaconsumptie stijgt de resistentie tegen antibiotica. Recent onderzoek in Nederland naar luchtweg- en urineweginfecties laat zien dat een groot deel van het antibioticagebruik niet adequaat is.

Dit onderzoek wil de kwaliteit van antibioticagebruik in Nederlandse ziekenhuizen onder de loep nemen. Doel is om tot gestandaardiseerde metingen in ziekenhuizen te komen.
Kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van antibioticagebruik te meten en het resultaat van interventies ter verbetering van de kwaliteit van zorg te evalueren.
In dit project is een set generieke kwaliteitsindicatoren ontwikkeld, welke gebruikt kan worden om de kwaliteit van antibioticagebruik te meten bij de behandeling van alle bacteriële infecties in het ziekenhuis. De titel van het project is: ‘Development of Reliable generic quality Indicators for the optimalisation of ANTibiotic use in the hospital’ (RIANT-project).

Door middel van de ‘modified Delphi procedure’ met behulp van een internationaal expert panel zijn uiteindelijk 11 kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Tijdens de tweede fase van het onderzoek zijn de 11 generieke kwaliteitsindicatoren in de praktijk getest op validiteit, meetbaarheid, betrouwbaarheid, discriminerend vermogen, ruimte voor verbetering en stabiliteit voor patiëntenmix. In totaal zijn 1890 patiënten met verschillende infecties in 22 ziekenhuizen in Nederland geïncludeerd. Hieruit bleek dat van de 11 kwaliteitsindicatoren maar 7 kwaliteitsindicatoren meetbaar en betrouwbaar zijn in de praktijk. Daarnaast liet de studie zien dat een groot deel van het antibioticagebruik binnen ziekenhuizen nog steeds niet adequaat genoeg is.

Deze gevalideerde kwaliteitsindicatoren zullen in de toekomst gebruikt gaan worden om een ‘antibiotic checklist’ te ontwikkelen en deze checklist te implementeren in ziekenhuizen in Nederland met als doel om het antibioticagebruik te verbeteren.

Kwaliteitsindicatoren kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van antibioticagebruik te meten en het resultaat van interventies ter verbetering van de kwaliteit van zorg te evalueren.
Het hieronder beschreven project heeft als doel om een set generieke kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen die gebruikt kan worden om de kwaliteit van antibioticagebruik te meten bij de behandeling van alle bacteriële infecties in het ziekenhuis. De titel van het project is: ‘Development of Reliable generic quality Indicators for the optimalisation of ANTibiotic use in the hospital’ (RIANT-project).
Het RIANT project verloopt bijna geheel volgens het tijdsschema zoals in de subsidieaanvraag beschreven. De eerste twee fasen van het onderzoek (voorbereidingsfase en de ontwikkelingsfase van generieke indicatoren) zijn nu afgerond. Met behulp van een ‘modified Delphi’ consensusprocedure onder internationale experts zijn generieke indicatoren ontwikkeld. Ze zijn ontleend aan eerder ontwikkelde kwaliteitsindicatoren, over anibioticagebruik bij specifieke infectieziekten, beschreven in de literatuur en de eerder door ons ontwikkelde indicatoren voor sepsis (dit project), lage luchtweginfecties (LWI) en urineweginfecties (UWIs).
Tijdens de derde fase van het onderzoek zullen de potentiële generieke kwaliteitsindicatoren getest worden op validiteit, meetbaarheid, betrouwbaarheid, discriminerend vermogen, ruimte voor verbetering en stabiliteit voor patiëntenmix in 1900 patiënten met verschillende infecties in 20 Nederlandse ziekenhuizen. We zijn sinds de prevalentiemeting van oktober 2011 gestart met patiënten includeren in 9 verschillende ziekenhuizen en verzamelen alle gegevens sinds maart 2012. Alle patiënten die gedurende de jaarlijkse prevalentiemeting van PREZIES (samenwerkingsverband tussen 96 ziekenhuizen en het CBO) langer dan 24 uur antibiotica gebruiken worden geincludeerd, waarna door middel van statusonderzoek de kwaliteitsindicatoren op bovengenoemde variabelen worden getest. We verwachten nog tot april 2013 bezig te zijn om alle 1900 patiënten te kunnen includeren in de studie.

Samenvatting van de aanvraag

Summary Quality indicators (QIs) can be used to assess the quality of antibiotic treatment and to evaluate the impact of interventions aimed at improving the quality of care provided. We previously developed QIs for the treatment of lower respiratory tract- (LRTIs) and urinary tract infections (UTIs). The aim of this project is to develop a set of generic indicators that can be used to assess the quality of antibiotic use in the treatment of all bacterial infections in the hospital. We will derive potential generic QIs from already developed QIs, including those for LRTIs/UTIs, and QIs that we will develop for sepsis, and will test these for validity, feasibility, reliability, discriminatory capacity, room for improvement and case mix stability in 1900 patients with various infections treated at medical (internal medicine and pulmonary diseases) and non-medical (general surgery and gynaecology) wards in 20 hospitals. The project will be performed in collaboration with PREZIES, a cooperation between participating hospitals, CBO and the RIVM. Samenvatting Kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van antimicrobiële therapie te meten en het resultaat te evalueren van interventies ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Wij hebben eerder kwaliteitsindicatoren voor de behandeling van lage luchtweg (LWI)- en urineweginfecties (UWIs) ontwikkeld. Het doel van dit project is om een set van generieke kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen, welke gebruikt kan worden om de kwaliteit van antibioticagebruik te meten bij de behandeling van alle bacteriële infecties in het ziekenhuis. Wij zullen potentiële generieke kwaliteitsindicatoren ontlenen aan inmiddels ontwikkelde kwaliteitsindicatoren, inclusief die voor LWIs en UWIs, en zullen aanvullende kwaliteitsindicatoren ontwikkelen voor de behandeling van sepsis. Vervolgens zullen we de potentiële kwaliteitsindicatoren testen op validiteit, meetbaarheid, betrouwbaarheid, discriminerend vermogen, ruimte voor verbetering en stabiliteit voor patiëntenmix in 1900 patiënten met verschillende infecties, die behandeld worden op de afdelingen inwendige geneeskunde, longziekten, chirurgie en gynaecologie in 20 ziekenhuizen. Het project zal een samenwerking zijn met PREZIES, wat een samenwerkingsverband is tussen ziekenhuizen, het CBO en het RIVM.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
205100003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.E. Geerlings
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC