Mobiele menu

Digi-On: praktische aanbevelingen voor fysiotherapie en oefentherapie op afstand

Projectomschrijving

Fysio- en oefentherapie lenen zich goed voor (gedeeltelijke) zorg op afstand, aangezien er vanuit de fysio- en oefentherapeut in toenemende mate nadruk ligt op de coachende rol en het bevorderen van zelfmanagement. Daarnaast hebben patiënten meestal een reeks behandelingen, waardoor het goed mogelijk is om een gedeelte op afstand aan te bieden. Ondanks de potentie zijn de ervaringen en het gebruik wisselend en is er behoefte aan praktische aanbevelingen over zorg op afstand.

Doel

Binnen dit project worden praktische aanbevelingen ontwikkeld die kunnen worden toegevoegd aan bestaande en nieuwe richtlijnen, zoals Artrose heup-knie en COPD. Hiermee draagt het project bij aan de duurzame integratie van zorg op afstand aan patiënten binnen de fysio- en oefentherapie en toekomstbestendige zorg. De focus ligt op technologische toepassingen die het mogelijk maken om consulten en behandelingen die voorheen face-to-face plaatsvonden (deels of volledig) digitaal plaats te laten vinden.

Werkwijze

Om te komen tot praktische aanbevelingen wordt de AQUA leidraad als basis gebruikt, maar daarnaast ook kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. De geleerde lessen ten aanzien van kwalitatieve methodes worden geïntegreerd binnen de KNGF-Richtlijnenmethodiek.

Samenwerking

Het Digi-On-project is gezamenlijk opgezet door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Patiëntenfederatie Nederland en de Hogeschool Utrecht.

Producten

Titel: Deze keuzehulp begeleidt therapeuten om samen met de patiënt een keuze te maken of ze wel of niet gebruik kunnen maken van zorg op afstand en welke vorm ze hierbij kunnen toepassen. Het is een visuele samenvatting van het proces die wordt doorlopen.
Link: https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/themapagina-zorg-op-afstand/kngf_keuzehulp_zorg_op_afstand.pdf

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Fysio- en oefentherapie lenen zich goed voor (gedeeltelijke) zorg op afstand, aangezien er vanuit de fysio- en oefentherapeut in toenemende mate nadruk ligt op de coachende rol en het bevorderen van zelfmanagement. Daarnaast hebben patiënten meestal een reeks behandelingen, waardoor het goed mogelijk is om een gedeelte op afstand aan te bieden. Ondanks de potentie zijn de ervaringen en het gebruik wisselend en is er behoefte aan praktische aanbevelingen ten aanzien van zorg op afstand. Dit project heeft als doel om, middels praktische aanbevelingen, zorg op afstand duurzaam te integreren binnen de fysio- en oefentherapie, om zo bij te dragen aan toekomstbestendige zorg. Om te komen tot praktische aanbevelingen wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Reden voor nadrukkelijke inzet van kwalitatieve methoden is dat zorg op afstand een relatief jong onderzoeksgebied is én het belangrijk is de ervaringen tijdens de coronacrisis mee te nemen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de kennis die reeds is opgehaald in lopende en recent afgeronde projecten van de Hogeschool Utrecht. Voorbeeld hiervan is een onderzoek naar het gebruik van videoconsulten in de fysiotherapie, tijdens de coronacrisis. De kwalitatieve methodes worden geïntegreerd binnen de KNGF-Richtlijnenmethodiek. Het project bestaat uit vier fases: 1. In de voorbereidingsfase worden drie groepen samengesteld: a. Een kerngroep met onderzoekers en richtlijnadviseurs. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project; b. Een werkgroep met fysio- en oefentherapeuten, patiëntvertegenwoordigers (via de Patiëntenfederatie Nederland), en afgevaardigden van primair betrokken beroepsgroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor inhoudelijke beslissingen; c. Een klankbordgroep met een brede groep afgevaardigden en stakeholders, waaronder stichting Pharos. Zij adviseren de werkgroep bij het nemen van inhoudelijke beslissingen. Met een inventariserende search, een invitational conference en een bijeenkomst van de werkgroep en de klankbordgroep wordt een knelpuntanalyse gemaakt, leidend tot een raamwerk met uitgangsvragen die in de ontwikkelfase worden beantwoord. 2. In de ontwikkelfase worden de uitgangsvragen beantwoord. Dit gebeurt aan de hand van literatuuronderzoek en zogeheten overwegingen (evidence to decision). Om een sterke basis te geven aan deze evidence to decision wordt middels het afnemen van interviews kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van therapeuten en patiënten met zorg op afstand tijdens de coronacrisis. De ontwikkelfase wordt afgesloten met de concept-aanbevelingen. 3. In de commentaar- en autorisatiefase worden de concept-aanbevelingen voorgelegd aan een onafhankelijke groep therapeuten, patiënten en stakeholders ter commentaar. De definitieve aanbevelingen die hieruit voortkomen worden vervolgens ter autorisatie voorgelegd aan het KNGF, VvOCM en andere partijen die bij het traject betrokken zijn geweest. 4. In de implementatiefase worden de praktische aanbevelingen verspreid en omgezet naar implementatieproducten voor diverse doelgroepen. Hiertoe worden tijdens het project strategieën en producten ontwikkeld (zoals scholingsactiviteiten, een e-learning en patiëntinformatie), welke in de eindfase en na afronding van het project worden ingezet.

Kenmerken

Projectnummer:
516012521
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D Conijn MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Afbeelding

Zorg op afstand opnemen in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.