Mobiele menu

Dik doun in Grunn: intensivering en verbreding aanpak overgewicht in Groningen

Samen met bewoners en professionals werken aan een gezond leven. Dat is het uitgangspunt van het programma 'Wijkgericht werken aan gezondheidsverschillen'. Bij het verbeteren van haar 'probleemwijken' maakt Groningen gebruik van deze aanpak.

De gemeente gaat uit van de vraag, interesse en kansen onder de hoogste risicogroepen. Vooral mensen in achterstandswijken hebben een achterstand in gezondheid. Een belangrijke doelstelling is om overgewicht bij deze groep tegen te gaan.

Met het programma 'Wijkgericht werken' wil Groningen wijkbewoners en professionals zoals huisartsen actief betrekken bij de directe woon- en leefomgeving. Belangrijk uitgangspunt hierbij is om de sociale samenhang en leefbaarheid te bevorderen.

Verslagen


Eindverslag

Met het project ‘Dik doun in Grunn’ is door middel van een wijkgerichte, integrale aanpak in samenwerking met vele partijen in de wijk zoals bewoners, partnerorganisaties, professionals, wijkorganisaties, bedrijven en gemeentelijke diensten, gezocht naar een meer effectieve aanpak van overgewicht preventie onder lage SES-groepen; in het bijzonder kinderen, jongeren en wijkbewoners van allochtone afkomst.
Het project heeft met die vele partijen kunnen samenwerken, omdat er is aangehaakt bij de belangen van die partijen. Door aan te sluiten bij belangen, bestaande structuren en voorzieningen is het thema gezond gewicht ingebed in vele activiteiten, organisaties (ook die niets met gezondheid te maken hadden!) en het professioneel denkkader van professionals in de wijk. Via de professionals en vrijwilligers die het thema vervolgens meenamen in hun werk, is de einddoelgroep van het project meer bewust gemaakt van en gestimuleerd voor een gezonde leefstijl.
Bewoners zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van activiteiten. Zo ontwikkelden we samen met een bewonersvereniging een evenement dat bewoners 'spelenderwijs' bewust maakte van het belang van beweging en de negatieve gevolgen van veel tv kijken & computeren. Een voorbeeld van social marketing met en voor bewoners. Een ander voorbeeld van social marketing en tevens publiek private samenwerking is het ontwikkelde evenement ‘De Open dag van Vinkhuizen’. Met ‘De Open Dag van Vinkhuizen', welke 600 bezoekers trok, ontstond een wijk brede open dag voor de wijk gericht op activering, verbinden en gezondheid. Rode draad van de dag vormde de speciaal ontwikkelde Vinkenroute, die bewoners langs de activiteiten in de verschillende organisaties voerde. Alle partijen in de wijk, van huisarts tot winkeliers, van bewoners tot buurthuizen, werkten samen voor deze dag en doen dat nu nog ieder jaar.
Naast dat het thema gezond gewicht is toegevoegd aan vele activiteiten in de wijk en enkele nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld, is een resultaat dat interventies gericht op gezonde leefstijl versterkt zijn, door deze aan elkaar te verbinden en lacunes aan te vullen. Zo werd de buurtsportdag ook voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en hun ouders, door samenwerking tussen Bslim en het CJG.
Een ander resultaat is dat professionals elkaar sneller en eerder weten te vinden. Ze zoeken elkaar pro-actief op, informeren elkaar over ontwikkelingen en ze stemmen activiteiten op elkaar af.
Er is ook stevig ingezet op verbinding tussen preventieve partijen (JGZ, welzijnswerk) en curatieve partijen (huisartsen, fysiotherapeuten, dietisten) in de wijk in het kader van ‘ketenaanpak overgewicht’. Dat heeft onder andere geresulteerd in een ‘team gezond opgroeien’ en in meer contact tussen professionals uit gezondheidscentrum de Vuursteen en welzijnswerkers. Helaas leidde de inzet niet tot een door alle partijen onderschreven ketenaanpak. Ook samenwerking met de basisscholen kwam niet goed van de grond. De belemmeringen die het project kende, vormden echter ook weer nieuwe kansen. Het vroeg de projectgroep om te zoeken naar andere manieren om het thema toch op bijvoorbeeld de school te krijgen. In dit geval lukte dat via de brede vakdocent en we investeerden meer in het vroeg- en voorschoolse domein. Een andere uitdaging gedurende het project was dat het onderwerp blijvend op de agenda moest worden gezet en dat betrokkenen blijvend gemotiveerd moesten worden. Uit de procesevaluatie blijkt dat bij het project betrokken professionals van mening zijn dat het thema gezond gewicht voldoende bij organisaties is ingebed op structureel niveau. Toch zien de professionals ook het belang van een aanjager om te voorkomen dat het thema Gezondheid langzaam van de agenda verdwijnt. Dit lijkt te gebeuren, omdat in navolging van Dik doun in Grunn, nu het project ‘Slim leven’ draait in Vinkhuizen en professionals contact met elkaar hebben rond de Beweegtuin in Vinkhuizen. Bovendien is Groningen JOGG-gemeente worden. Hie

Het project Dik Doun in Grunn is een leefstijlproject van de gemeente Groningen met subsidie van ZonMW, dat van 2010 t/m 2014 draait in de wijk Vinkhuizen. Het project wordt uitgevoerd onder de paraplu van het lokale Gezondheidsbeleid van de gemeente Groningen; Samen Gezond in Stad.
Dik doun in Grunn’ stelt zich ten doel om door middel van een wijkgerichte, integrale aanpak in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen (bewoners, partnerorganisaties, professionals, wijkorganisaties, bedrijven en gemeentelijke diensten) te zoeken naar een meer effectieve aanpak van overgewicht; in het bijzonder onder kinderen, jongeren en hun ouders met een lage SES en wijkbewoners van allochtone afkomst.
Het project wil dat bewerkstelligen door de sociale norm rond voeding en beweging te veranderen vanuit een positieve benadering; aangehaakt wordt bij interesses en kansen. Er worden niet allerlei nieuwe interventies ingezet, maar bestaande interventies worden geoptimaliseerd door verbindingen te leggen tussen de interventies en professionals.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Stoker-Koekoek
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen