Mobiele menu

Dik doun in Grunn: intensivering en verbreding aanpak overgewicht in Groningen

Projectomschrijving

Samen met bewoners en professionals werken aan een gezond leven. Dat is het uitgangspunt van het programma 'Wijkgericht werken aan gezondheidsverschillen'. Bij het verbeteren van haar 'probleemwijken' maakt Groningen gebruik van deze aanpak.

De gemeente gaat uit van de vraag, interesse en kansen onder de hoogste risicogroepen. Vooral mensen in achterstandswijken hebben een achterstand in gezondheid. Een belangrijke doelstelling is om overgewicht bij deze groep tegen te gaan.

Met het programma 'Wijkgericht werken' wil Groningen wijkbewoners en professionals zoals huisartsen actief betrekken bij de directe woon- en leefomgeving. Belangrijk uitgangspunt hierbij is om de sociale samenhang en leefbaarheid te bevorderen.

Verslagen


Eindverslag

Met het project ‘Dik doun in Grunn’ is door middel van een wijkgerichte, integrale aanpak in samenwerking met vele partijen in de wijk zoals bewoners, partnerorganisaties, professionals, wijkorganisaties, bedrijven en gemeentelijke diensten, gezocht naar een meer effectieve aanpak van overgewicht preventie onder lage SES-groepen; in het bijzonder kinderen, jongeren en wijkbewoners van allochtone afkomst.
Het project heeft met die vele partijen kunnen samenwerken, omdat er is aangehaakt bij de belangen van die partijen. Door aan te sluiten bij belangen, bestaande structuren en voorzieningen is het thema gezond gewicht ingebed in vele activiteiten, organisaties (ook die niets met gezondheid te maken hadden!) en het professioneel denkkader van professionals in de wijk. Via de professionals en vrijwilligers die het thema vervolgens meenamen in hun werk, is de einddoelgroep van het project meer bewust gemaakt van en gestimuleerd voor een gezonde leefstijl.
Bewoners zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van activiteiten. Zo ontwikkelden we samen met een bewonersvereniging een evenement dat bewoners 'spelenderwijs' bewust maakte van het belang van beweging en de negatieve gevolgen van veel tv kijken & computeren. Een voorbeeld van social marketing met en voor bewoners. Een ander voorbeeld van social marketing en tevens publiek private samenwerking is het ontwikkelde evenement ‘De Open dag van Vinkhuizen’. Met ‘De Open Dag van Vinkhuizen', welke 600 bezoekers trok, ontstond een wijk brede open dag voor de wijk gericht op activering, verbinden en gezondheid. Rode draad van de dag vormde de speciaal ontwikkelde Vinkenroute, die bewoners langs de activiteiten in de verschillende organisaties voerde. Alle partijen in de wijk, van huisarts tot winkeliers, van bewoners tot buurthuizen, werkten samen voor deze dag en doen dat nu nog ieder jaar.
Naast dat het thema gezond gewicht is toegevoegd aan vele activiteiten in de wijk en enkele nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld, is een resultaat dat interventies gericht op gezonde leefstijl versterkt zijn, door deze aan elkaar te verbinden en lacunes aan te vullen. Zo werd de buurtsportdag ook voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en hun ouders, door samenwerking tussen Bslim en het CJG.
Een ander resultaat is dat professionals elkaar sneller en eerder weten te vinden. Ze zoeken elkaar pro-actief op, informeren elkaar over ontwikkelingen en ze stemmen activiteiten op elkaar af.
Er is ook stevig ingezet op verbinding tussen preventieve partijen (JGZ, welzijnswerk) en curatieve partijen (huisartsen, fysiotherapeuten, dietisten) in de wijk in het kader van ‘ketenaanpak overgewicht’. Dat heeft onder andere geresulteerd in een ‘team gezond opgroeien’ en in meer contact tussen professionals uit gezondheidscentrum de Vuursteen en welzijnswerkers. Helaas leidde de inzet niet tot een door alle partijen onderschreven ketenaanpak. Ook samenwerking met de basisscholen kwam niet goed van de grond. De belemmeringen die het project kende, vormden echter ook weer nieuwe kansen. Het vroeg de projectgroep om te zoeken naar andere manieren om het thema toch op bijvoorbeeld de school te krijgen. In dit geval lukte dat via de brede vakdocent en we investeerden meer in het vroeg- en voorschoolse domein. Een andere uitdaging gedurende het project was dat het onderwerp blijvend op de agenda moest worden gezet en dat betrokkenen blijvend gemotiveerd moesten worden. Uit de procesevaluatie blijkt dat bij het project betrokken professionals van mening zijn dat het thema gezond gewicht voldoende bij organisaties is ingebed op structureel niveau. Toch zien de professionals ook het belang van een aanjager om te voorkomen dat het thema Gezondheid langzaam van de agenda verdwijnt. Dit lijkt te gebeuren, omdat in navolging van Dik doun in Grunn, nu het project ‘Slim leven’ draait in Vinkhuizen en professionals contact met elkaar hebben rond de Beweegtuin in Vinkhuizen. Bovendien is Groningen JOGG-gemeente worden. Hie

Het project Dik Doun in Grunn is een leefstijlproject van de gemeente Groningen met subsidie van ZonMW, dat van 2010 t/m 2014 draait in de wijk Vinkhuizen. Het project wordt uitgevoerd onder de paraplu van het lokale Gezondheidsbeleid van de gemeente Groningen; Samen Gezond in Stad.
Dik doun in Grunn’ stelt zich ten doel om door middel van een wijkgerichte, integrale aanpak in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen (bewoners, partnerorganisaties, professionals, wijkorganisaties, bedrijven en gemeentelijke diensten) te zoeken naar een meer effectieve aanpak van overgewicht; in het bijzonder onder kinderen, jongeren en hun ouders met een lage SES en wijkbewoners van allochtone afkomst.
Het project wil dat bewerkstelligen door de sociale norm rond voeding en beweging te veranderen vanuit een positieve benadering; aangehaakt wordt bij interesses en kansen. Er worden niet allerlei nieuwe interventies ingezet, maar bestaande interventies worden geoptimaliseerd door verbindingen te leggen tussen de interventies en professionals.

Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Groningen geeft al sinds 2002 prioriteit aan de aanpak van overgewicht, met de ambitie minimaal de toename van overgewicht te stoppen. Groningen wil bovendien een verdiepings- en kwaliteitsslag maken op het punt van wijkgericht werken aan gezondheidsproblemen. In de aanpak zal zal in de eerste fase worden gezocht naar lopende en potentieel kansrijke interventies, in het algemeen en in de beoogde pilotwijk (Vinkhuizen, met relatief veel jongeren en allochtonen, lage SES) in het bijzonder. Daarbij vormen de determinanten genoemd in het overbruggingsplan van het Kenniscentrum Overgewicht het uitgangspunt. Vervolgens zal het thema positief worden geïntroduceerd aan de hand van kansen de wijken en voor bewoners herkenbare belangen, zoals groen in de wijk, (interculturele) kooklessen (Groningen doet mee aan de pilot Superchefs), sociale activiteiten in de natuur etc.. De focus ligt daarbij sterk op de rol van ouders. Gezocht zal gaan worden naar logische verbindingen met bestaande voorzieningen (‘quick-wins’ en win-win stuaties) en inzet en optimalisatie van bestaande interventies. 'Dik doun in Grunn’ vormt daarmee een versterking van de al bestaande inzet. In een intensief en geconcentreerd traject wil de gemeente graag een ‘lerende’ organisatie zijn; gezocht wordt naar de meerwaarde van een gecombineerde aanpak. Ervaringen die worden opgedaan kunnen gemakkelijk worden gedeeld met andere beleidsdomeinen, waaronder het sociaal beleid. Andersom kunnen de ervaringen uit die andere domeinen (zoals het Groenplan) worden gebruikt voor de wijkgerichte aanpak van overgewicht. De verbindingen worden hier geborgd door de betrokkenheid van Stadsdeelcoördinatie (gemeentebrede gecoördineerde wijkaanpak). Bijzondere aandacht zal worden gericht op het beter leren bereiken van ‘moeilijke’ groepen, waaronder ook lage SES-jeugd, allochtonen en mensen met eenzaamheidsproblematiek. Aanzetten voor veelbelovende interventies zijn reeds aanwezig, onder meer door groeiende samenwerking met de huisartsen. Ook de opbouw van het CJG biedt goede mogelijkheden tot intensieve samenwerking rond overgewicht, evenals het convenant dat de gemeente Groningen binnenkort zal sluiten met zorgverzekeraar Menzis met als doel o.m. samenwerking in leefstijlprojecten. Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van een zeer gunstige wijkinfrastructuur, met o.m. een actieve wijkraad, betrokken huisartsen en een goed bezochte wijkwebsite. De verwachte resultaten van het project zijn daarmee drieledig: - concrete afvlakking van de toename van overgewicht in de wijk Vinkhuizen (en een significant verschil hierin met vergelijkbare wijken) - versterking van professionele en bestuurlijke samenwerking en commitment voor het gezondheidsbeleid - de ontwikkeling van een overdraagbare werkwijze/methodiek bij de aanpak van overgewicht, en leefstijlproblematiek in het algemeen Aansluiting en samenwerking zal worden gezocht met lopende onderzoeksprogramma's van UMCG (Huisartsgeneeskunde en Kindergeneeskunde), RUG en Academische Werkplaats Noord-Nederland i.o.. In de planning van het vierjarige pilotproject is het eerste jaar gereserveerd voor d eopbouw van de projectorganisatie, verdere ontwikkeling van de projectopzet, en de inventarisatie van bestaande en wenselijke interventies.De twee daarop volgende jaren worden besteed aan doelgroepbereik, ketenversterking en activiteitontwikkeling. In het laatste jaar staat implementatie centraal. Voor het project worden een projectleider, een epidemioloog en een gezondheidsbevorderaar ingezet, aangevuld met aan activiteit gekoppelde capaciteit in de twee uitvoeringsjaren. Voor het project stelt de gemeente Groningen zich garant voor een bedrag van €250.396; het bij ZonMW aangevraagde bedrag is €250.000.-.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Stoker-Koekoek
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen