Mobiele menu

Doen wat werkt: Het eerste effectiviteitsonderzoek in Nederland naar een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling - Resolutions Approach.

Achtergrond

De Resolutions Approach is een oplossingsgerichte aanpak van kindermishandeling (ontwikkeld door Susie Essex) waarbij gezinnen, hun sociale netwerk en hulpverleners samenwerken zodat kinderen veilig kunnen opgroeien.

Onderzoeksvraag

In dit project wordt de effectiviteit van de Resolutions Approach, een methode die reeds wordt toegepast in de jeugdzorg, onderzocht bij gezinnen met kinderen tussen 8 en 18 jaar oud. Doel is veiligheid in het gezin in de toekomst Ouders hoeven de mishandeling in het verleden niet te bekennen.

Methode

Het effectiviteitsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een N=1 onderzoeksdesign en geïndividualiseerde metingen. Voor, regelmatig tijdens, en na de behandeling wordt bij ouders en kinderen informatie verzameld over de veiligheid in het gezin, posttraumatische stressklachten, emotionele en gedragsproblemen bij het kind, opvoedingsstress bij de ouders en de band tussen ouders en kind. Na de behandeling wordt bij gezinsleden informatie verzameld middels een kwalitatief interview. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Centrum ‘45, Rivierduinen, De Waag, Altra, Kenter en de Universiteit van Amsterdam.

Resultaten

In dit onderzoek hebben we aanwijzingen gevonden dat Resolutions Approach interventie effectief is in gezinnen waar vermoedens van kindermishandeling bestaan. Gepersonaliseerde frequente metingen - afgenomen tweewekelijks tijdens de baseline en interventie fasen, en informatie vanuit kwalitatieve interviews met gezinsleden laten dit beeld zien. Gezinnen rapporteren duidelijk verbeteringen in veiligheid en vermindering in conflicten. Informatie afkomstig uit uitgebreide metingen voor en na de interventie laat een iets minder eenduidig beeld zien; in zeker de helft van de gezinnen zien we positieve verbeteringen in incidenten van kindermishandeling. In andere gezinnen zijn we voorzichtig met de conclusie wegens ontbrekende data, of data waarvan we weten dat die in strijd is met andere informatiebronnen. Bij deze gezinnen lijkt een persoonlijke aanpak (gepersonaliseerde, korte, metingen; kwalitatieve interviews) beter te werken, dan versturen van volledige vragenlijsten via de mail.
Over het algemeen worden weinig sociaal-emotionele problemen bij kinderen gerapporteerd; de meeste ouders geven lage tot gemiddelde mate van ouderlijke stress aan. Uit kwantitatieve gegevens komt niet naar voren dat openheid van communicatie over onveiligheid in gezinnen gerelateerd is aan daling in aantallen van kindermishandeling incidenten. Resultaten van kwalitatieve interviews laten echter een stijging in communicatie zien tussen gezinsleden en netwerk over onveiligheid in het gezin. Tegelijkertijd rapporteren gezinsleden tijdens interviews een verbetering in veiligheid in het gezin.
Over het algemeen genomen hebben kinderen minder deelgenomen aan dit onderzoek, en voelde een deel van de kinderen zich ook weinig betrokken bij de interventie. Dit is deels te verklaren doordat in sommige gezinnen de ouders geen toestemming gaven aan kinderen voor deelname. Het bereiken van kinderen in deze gezinnen en verhogen van betrokkenheid bij de interventie en bij het onderzoek blijft een heel belangrijk punt waar in vervolgprojecten nog grotere aandacht aan gegeven zou moeten worden.
Interventie-specifiek: Het RA-protocol lijkt in alle gezinnen goed geïmplementeerd te zijn. Het rollenspel-onderdeel van de interventie vormt hier een uitzondering op. In de eerste instantie lijkt rollenspel niet nodig te zijn geweest in gezinnen. Tijdens de supervisie sessies blijkt echter dat behandelaren ondanks de extra training, het toch moeilijk vonden om deze sub-interventie te gebruiken.

Verslagen


Eindverslag

In dit project is onderzocht of een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling effectief is bij het stoppen van kindermishandeling. Het gaat om de aanpak Resolutions Approach. Kern van deze aanpak is dat geheimhouding over kindermishandeling en huiselijk geweld wordt doorbroken. Dat gebeurt door het maken van een beeldverhaal en het inzetten van het sociale netwerk. Het doorbreken van de geheimhouding kan een werkingsmechanisme van deze interventie zijn. Is er een relatie tussen het afnemen van het aantal incidenten van kindermishandeling en het doorbreken van de geheimhouding? Concreet is onderzocht of er na afloop van deze interventie nieuwe incidenten van kindermishandeling zijn. Ook is onderzocht of de interventie leidt tot minder ouderlijke stress, minder posttraumatische stressreacties en minder emotionele/gedragsproblemen bij kinderen. Wij maakten gebruik van Single-case Experimentele Design methodologie.

De Resolutions Approach is een oplossingsgerichte aanpak van kindermishandeling ontwikkeld door Susie Essex. Gezinnen, hun sociale netwerk en hulpverleners werken samen zodat kinderen veilig kunnen opgroeien. Ouders hoeven de mishandeling in het verleden niet te bekennen. Het doel is veiligheid in het gezin in de toekomst. De methode wordt al toegepast in de jeugdzorg. In dit ZonMw-project wordt de effectiviteit van de Resolutions Approach onderzocht bij gezinnen met kinderen tussen 8 en 18 jaar oud met behulp van een N=1 onderzoeksdesign en geïndividualiseerde metingen. Voor, regelmatig tijdens en na de behandeling wordt bij ouders en kinderen informatie verzameld over de veiligheid in het gezin, posttraumatische stressklachten, emotionele en gedragsproblemen bij het kind, opvoedingsstress bij de ouders en de band tussen ouders en kind. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Centrum '45, Rivierduinen, Altra Jeugdzorg, De Waag, Family Supporters en de Universiteit van Amsterdam.

Kenmerken

Projectnummer:
741200002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.W. Sepers
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Rivierduinen