Doorbraaktraject Transmurale Zorgbrug

Projectomschrijving

Binnen het NPO-thema transmurale samenwerking is vanuit het veld veel belangstelling voor de Transmurale Zorgbrug. Vanuit de meeste netwerken is er vraag naar de implementatie van de Transmurale Zorgbrug (TZB). In totaal zijn nu zo’n 20 ziekenhuizen en thuiszorgorganisatie geïnteresseerd om de TZB te implementeren.


Doelgroep

Kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder na ontslag uit ziekenhuis naar thuissituatie.


Doel

Het doel van deze aanvraag is het verder gecontroleerd verspreiden van de Transmurale Zorgbrug in 10-12 ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Met gecontroleerd wordt bedoeld; in een (doorbraak)traject, waarbij ziekenhuizen en zorgorganisaties ondersteuning krijgen bij de implementatie; waarbij inhoudsdeskundigen van ziekenhuizen die al geïmplementeerd hebben als experts betrokken zijn en waarbij de effecten gemonitord zullen worden.

Beoogde opbrengst

Implementatie van de Transmurale Zorgbrug in 10-12 ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties.


Werkwijze

Omdat het om een implementatietraject gaat, is er ruimte voor lokale invulling van het implementatieproces; wie de zorg levert, hoe opgeleid wordt.

Resultaten

Deze subsidie heeft veel mogelijk gemaakt: Niet alleen wordt de TZB landelijk steeds verder uitgebreid, we constateren ook een kwalitatieve verdieping en verbreding van de interventie, naar andere zorgsettingen, naar grotere patiëntpopulaties, en meer gericht op inbedding van de interventie in het zorgproces. Een volgende stap is om te zorgen dat samenwerkende zorgaanbieders in de keten ondanks soms tegenstrijdige regelgeving elkaar blijven ontmoeten in het verder herinrichten van zorg voor kwetsbare patiënten waarbij de accenten moeten liggen op het samen leren & verbeteren van praktijkvariatie, besluitvorming, kennisdeling en co-creatie. Ook zien we nog een uitdaging in het verder uitwerken en toepassen van de rol van de huisarts en de praktijkverpleegkundigen, waarmee ook de informatie die al bekend is vòòr ziekenhuisopname beter kan worden meegenomen het zorgtraject in het ziekenhuis en daarna. En uiteraard is het project helemaal geslaagd als een oudere patiënt die uit het ziekenhuis te horen krijgt dat hij weer naar huis gaat, vraagt: ‘En wanneer komt de wijkverpleegkundige dan langs om kennis te maken?’


Meer informatie

Handleiding Transmurale zorgbrug
E-learning transmurale zorgbrug

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Verslagen

Eindverslag

Deze subsidie voor het landelijk doorbraaktraject van de TZB waaraan uiteindelijk meer dan 12 ziekenhuizen hebben deelgenomen, heeft veel mogelijk gemaakt: Niet alleen wordt de TZB landelijk steeds verder uitgebreid, we constateren ook een kwalitatieve verdieping en verbreding van de interventie, naar andere zorgsettingen, naar grotere patiëntpopulaties, en meer gericht op inbedding van de interventie in het zorgproces. Een volgende stap is om te zorgen dat samenwerkende zorgaanbieders in de keten ondanks soms tegenstrijdige regelgeving elkaar blijven ontmoeten in het verder herinrichten van zorg voor kwetsbare patiënten waarbij de accenten moeten liggen op het samen leren & verbeteren van praktijkvariatie, besluitvorming, kennisdeling en co-creatie. Ook zien we nog een uitdaging in het verder uitwerken en toepassen van de rol van de huisarts en de praktijkverpleegkundigen, waarmee ook de informatie die al bekend is vòòr ziekenhuisopname beter kan worden meegenomen het zorgtraject in het ziekenhuis en daarna.

zie verslag

Samenvatting van de aanvraag
Het NPO heeft de afgelopen jaren een schat aan kennis, ervaring en instrumenten opgeleverd, waarmee de zorg voor ouderen verbeterd en toekomstbestendig gemaakt kan worden. Bovendien heeft de wereld buiten het Nationaal Programma Ouderenzorg ook niet stil gestaan. Overal in het land hebben organisaties en netwerken nieuwe instrumenten en aanpakken ontwikkeld en beproefd. Tegelijkertijd zoeken organisaties, professionals en ouderen, in het snel veranderende veld van de ouderenzorg, naar nieuwe kennis en instrumenten, waarmee zij de zorg voor ouderen kunnen verbeteren. Het consortium van CBO, Vilans, Movisie heeft de opdracht een impuls te geven aan een optimale ontsluiting, doorontwikkeling, verspreiding en toepassing van de meest kansrijke NPO opbrengsten, inzichten en resultaten. Binnen het thema transmurale samenwerking is vanuit het veld veel belangstelling voor de Transmurale Zorgbrug, initieel ontwikkeld door de Kring Ouderenzorg AMC & partners. Vanuit de meeste netwerken is er vraag naar de implementatie van de Transmurale Zorgbrug (TZB). In totaal zijn nu zo’n 20 ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties geïnteresseerd om de TZB te implementeren. Een klein aantal regio’s is daar al mee gestart in een eerder stadium, een groter aantal wil dit graag gaan voor de zomer gaan opstarten. De meeste ziekenhuizen & zorgorganisaties hebben dezelfde vragen bij het opstarten van de TZB en de samenwerking; hoe pak je de implementatie aan, wat heb je daarvoor nodig, hoe school je medewerkers en hoe financieren we het project ook na afloop van de implementatie. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden en ook ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties te begeleiden in de implementatie wordt samen met het CBO een doorbraaktraject opgestart. Doel van de aanvraag Het doel van deze aanvraag is het gecontroleerd verspreiden van de Transmurale Zorgbrug in 10-12 samenwerkende ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties door gebruik te maken van de doorbraakmethodiek. Het effect van deze opschaling wordt in kaart gebracht door het uitvoeren van een voor- en nameting. De deelnemende ziekenhuizen wordt gevraagd van 50 ouderen in de voormeting (voor de implementatie) en van 50 ouderen in de nameting (na de implementatie van de Transmurale Zorgbrug) gegevens te verzamelen. De ziekenhuizen wordt ook gevraagd om de minimale dataset (TOPICS-MDS) af te nemen. Daarnaast zullen deelnemers (ziekenhuis, thuiszorg en ouderen) geïnterviewd worden over hun ervaringen met de Transmurale Zorgbrug. Tijdens verschillende bijeenkomsten georganiseerd door het consortium zullen thema's opgepakt worden die in alle netwerken spelen; bijvoorbeeld scholing, structurele financiering en informatiemateriaal ontwikkelen voor ouderen. Doel is implementatie van de Transmurale Zorgbrug in 10-12 ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
63300095109
Looptijd:
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen