Mobiele menu

Doorontwikkeling Aanpak Verwarde Personen gemeente Molenwaard

Projectomschrijving

Het vraagstuk van verwarde personen is van alle tijden. Verschillende recente incidenten hebben ons geleerd dat een effectieve aanpak vraagt om maatwerk. Juist die casuïstiek waarin sprake is van veiligheidsrisico’s vraagt om intensieve samenwerking tussen ketenpartners uit het zorgveld, het bestuurlijke domein en het justitiële domein.

Doel

Om deze veiligheidsrisico’s proactief te beheersen, heeft de gemeente Molenwaard het initiatief genomen haar huidige ketenaanpak verwarde personen te analyseren. Met als doel om te komen tot een ketenreferentiemodel waarin de lokale aanpak conform de landelijke richtlijnen kan worden geoptimaliseerd en die de verschillende ketenpartners direct concrete handvatten biedt.

Werkwijze

In dit project komen de betrokken ketenpartners verschillende keren bij elkaar om middels een methodische werkwijze (o.a. Client Mapping) te komen tot een sluitende aanpak, gefaciliteerd door professionals die ervaren zijn in het initiëren en borgen van complexe samenwerkingsprocessen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Opbrengsten

In dit project zijn leden van een Denktank, die een afspiegeling is van de partijen die in de regio betrokken zijn rondom mensen met verward gedrag, gestart met het leren van exemplarische casuïstiek en het op basis van deze casuïstiek inventariseren van inrichtingsvraagstukken. Met deze inrichtingsvraagstukken als uitgangspunt is vervolgens, aan de hand van een methodische werkwijze, een samenwerkingsmodel ontwikkeld, inclusief leidende principes, dat richting geeft aan de samenwerkingsactiviteiten in de praktijk. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijke taal en dito handelingsrepertoire onder professionals, doelgerichte regievoering en een ketenaanpak die de cliëntvraag daadwerkelijk centraal stelt.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De oplossing op het vraagstuk van personen met verward gedrag laat zich niet vangen in één domein. Verschillende recente incidenten hebben ons geleerd dat een effectieve aanpak vraagt om domein-overstijgende en multidisciplinaire samenwerking. Om de risico’s van zowel de crisis casus als de meer reguliere en sluimerende casus proactief te kunnen beheersen heeft de gemeente Molenwaard het initiatief genomen de huidige lokale ketenaanpak verwarde personen samen met haar ketenpartners door te ontwikkelen. In dit project zijn de leden van de Denktank gestart met het leren van exemplarische casuïstiek en het op basis van deze casuïstiek inventariseren van inrichtingsvraagstukken. Met deze inrichtingsvraagstukken als uitgangspunt is vervolgens, aan de hand van een methodische werkwijze, een samenwerkingsmodel ontwikkeld, inclusief leidende principes, dat richting geeft aan de samenwerkingsactiviteiten in de praktijk. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijke taal en dito handelingsrepertoire onder professionals, doelgerichte regievoering en een ketenaanpak die de cliëntvraag daadwerkelijk centraal stelt.

Samenvatting van de aanvraag

Het vraagstuk van verwarde personen is van alle tijden. Verschillende recente incidenten hebben ons geleerd dat een effectieve aanpak vraagt om maatwerk. Waar het aanjaagteam verwarde personen de aandacht middels verdiepingsregio’s voornamelijk heeft gericht op de grootstedelijke problematiek, kent de regio Molenwaard karakteristieken van een rurale regio. Vooralsnog lijken de vraagstukken rond de aanpak verwarde personen voor kleinere gemeenten onderbelicht. Juist die casuïstiek waarin sprake is van veiligheidsrisico’s vraagt om intensieve samenwerking tussen ketenpartners uit het zorgveld, het bestuurlijke domein en het justitiële domein. Om deze veiligheidsrisico’s rond verwarde personen proactief te beheersen heeft de gemeente Molenwaard het initiatief genomen om haar huidige ketenaanpak rond verwarde personen te analyseren. Dit met het doel te komen tot een ketenreferentiemodel ‘Aanpak verwarde personen’ waarin haar lokale aanpak conform de richtlijnen van het aanjaagteam verwarde personen kan worden geoptimaliseerd. In de gemeente Molenwaard wordt met betrokkenen uit de domeinen bestuur, zorg, veiligheid en cliënten samengewerkt aan de doorontwikkeling van de ketenaanpak verwarde personen. Dit met doel samen te komen tot een integrale ketenaanpak voor deze kwetsbare doelgroep. In de periode maart 2017 – december 2017 komen de betrokken ketenpartners verschillende keren bij elkaar om middels een methodische werkwijze te komen tot een sluitende aanpak, gefaciliteerd door professionals die ervaren zijn in het initiëren en borgen van complexe samenwerkingsprocessen. Deze doorontwikkeling biedt de verschillende ketenpartners concrete handvatten die hen meer efficiency en handelingsperspectief biedt bij integrale ketensamenwerking.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Jongkind
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Molenwaard