Mobiele menu

Doorontwikkeling en borging wijkggd''''er Houten

Projectomschrijving

Achtergrond

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn in de afgelopen periode verschillende ingrijpende transities in gang gezet. Twee belangrijke daarvan zijn de ambulantisering van de ggz en de hervorming van de langdurige ggz. In Houten merken we dat door deze veranderingen mensen met psychische of psychiatrische kwetsbaarheid vaker aangewezen zijn op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen. Ondertussen zijn we in Houten een paar jaar bezig met de functie wijk-GGD'er.  Omdat het (zorg)landschap verandert en samenwerkingspartners een toename aan kwetsbare inwoners signaleren, willen we de functie van de wijk- GGD’er verder ontwikkelen. Ook willen we terugkijken op de afgelopen jaren en inzicht krijgen op de aard van de problematiek bij kwetsbare inwoners.

Doel

Het doel van dit project is om de Wijk-GGD’er in Houten door te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Houten, Lister, de politie, Welzijnsorganisatie Van Houten&co, Woningcorporatie Viveste, Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ, en wijkverpleegkundigen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn in de afgelopen periode verschillende ingrijpende transities in gang gezet. Twee belangrijke daarvan zijn de ambulantisering van de GGZ en de hervorming van de langdurige GGZ. In Houten merken we dat door deze veranderingen mensen met psychische of psychiatrische kwetsbaarheid vaker aangewezen zijn op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen. Huisartsen, Sociaal Team, welzijnswerkers, medewerkers van woningbouwcorporaties, buurtbewoners en wijkagenten/politie krijgen steeds vaker met deze kwetsbare groep te maken. Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de Wmo en Wlz: zo lang mogelijk thuis wonen, in je eigen omgeving en met behoud van je netwerk. Ondertussen zijn we in Houten een paar jaar bezig met de functie wijk-GGD'er. Omdat we het (zorg)landschap zien veranderen (denk aan de ambulantisering, digitalisering en Corona) en er door onze samenwerkingspartners een toename aan kwetsbare inwoners wordt gesignaleerd willen we door middel van de ZonMw subsidie de functie van de wijk- GGD’er verder ontwikkelen. Ook willen we terugkijken op de afgelopen jaren en inzicht krijgen op de aard van de problematiek bij kwetsbare inwoners. Onze samenwerkingspartners (politie, woningcorporatie, eerstelijns aanbieders, maatschappelijk voorveld) zijn daarbij onmisbaar. Door middel van de doorontwikkeling van de functie hopen we het netwerk van samenwerkingspartners uit te breiden of aan te passen. We willen de factor ‘tijd’ goed met elkaar bespreken; wat is ervoor nodig om zo snel mogelijk op een signaal van zorg van onze samenwerkingspartners af te gaan? Wat werkt belemmerend of juist stimulerend? Met als doel groter lijden van de kwetsbare inwoner te voorkomen of om andere problemen zoals overlast in de buurt te voorkomen of te verminderen.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
van bemmel
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Houten