Mobiele menu

Doorontwikkeling GLI Amsterdam

Projectomschrijving

Achtergrond

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een bewezen effectieve aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. De interventie duurt twee jaar en wordt volledig vergoed vanuit de zorgverzekering.

In alle Amsterdamse stadsdelen zijn GLI aanbieders te vinden en er is aandacht besteed aan samenwerking tussen huisartsen, GLI aanbieders en de Zorgverzekeraar.  Nu is het tijd de samenwerking te verbreden. Meer info over GLI in Amsterdam.

Doel

Om ook adequaat in te spelen op ondersteuningsbehoeften voortvloeiend uit bijvoorbeeld armoede, schulden en baanloosheid, is nu het doel om GLI Coaches steviger in te bedden in het netwerk van samenwerkende professionals in de wijk. Zodat de GLI-deelnemer toegang krijgt tot:

  • brede ondersteuning vanuit medisch en sociaal domein;
  • beweegactiviteiten in de wijk.

Aanpak

In ieder stadsdeel komen sessies met betrokken partijen om elkaar te leren kennen en te komen tot samenwerkingsafspraken op uitvoeringsniveau. Mogelijkheid tot een integrale intake wordt onderzocht en Tips en Tops in de samenwerking tussen professionals worden verzameld en gedeeld.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doorontwikkeling GLI Amsterdam De Taskforce GLI Amsterdam wil de GLI in het medische en sociale domein met elkaar verbinden. Hierdoor kunnen GLI-deelnemers bredere ondersteuning krijgen en doorstromen naar activiteiten in de wijk. Dit draagt bij aan duurzame gedragsverandering. Leefstijl in Amsterdam Amsterdam telt ongeveer 875.000 inwoners. Samen met Badhoevedorp, Diemen en Duivendrecht totaal 920.000 mensen. De GLI is bedoeld voor volwassenen met een matig verhoogd gewichts-gerelateerd gezondheidsrisico. In groot Amsterdam komen ± 270.000 mensen op basis van hun overgewicht in aanmerking voor GLI. Er zijn nu vijftien GLI-aanbieders die op 23 locaties in Amsterdam de GLI aanbieden. In elk stadsdeel zit minimaal een GLI-aanbieder die één van de vier erkende GLI-interventies aanbiedt. Voor 2021 is het doel in elk stadsdeel minimaal twee GLI-aanbieders die minstens twee verschillende GLI-interventies aanbieden. Daarmee willen we van 417 deelnemers in 2020 naar 600 in 2021 en 1000 in 2022 groeien. Amsterdam heeft ten opzichte van Nederland gemiddeld een jongere bevolking. Daardoor is het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen, overgewicht of te weinig beweging gemiddeld wat lager dan landelijk. De gezondheidsverschillen in de stad zijn echter groot. In stadsdelen met veel bewoners in een lagere sociaal economische positie komen chronische aandoeningen, overgewicht en inactiviteit veel vaker voor. Dat is vooral in de stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West. In deze gebieden is niet alleen meer overgewicht en bewegingsarmoede maar ook een ongunstige situatie als het gaat om bijvoorbeeld financiën, huisvesting, geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en sociaal netwerk. Taskforce Sinds 2019 wordt de GLI in Amsterdam aangeboden. Het samenwerkingsverband ‘Taskforce GLI Amsterdam’ met afgevaardigden van de Amsterdamse Huisartsen Alliantie, Zilveren Kruis, Elaa (ROS), KNGF, GGD Amsterdam, gemeente Amsterdam, GLI aanbieders, en twee GLI–deelnemers. De Taskforce stelt de inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden op voor de GLI in Amsterdam, rekening houdend met de inkoopvoorwaarden van Zilveren Kruis en de specifieke Amsterdamse situatie. Het doel van de Taskforce is de organisatie rondom de GLI te optimaliseren, opdat de deelnemer tijdens en na de GLI zijn/haar doelen zo goed mogelijk kan uitvoeren en verder kan verwezenlijken in de wijk. De focus van de Taskforce lag in de afgelopen jaren op de implementatie van de GLI in het medisch domein. De wens is nu om dat uit te breiden naar het sociale domein. Doorontwikkeling GLI Om tot duurzame gedragsverandering te komen is het van belang dat er niet alleen aandacht is voor bewegen en voeding. Ook sociale en maatschappelijke factoren spelen een rol in het leven van GLI deelnemers. Factoren die invloed hebben op gezondheid en gedrag. Dat stukje ontbreekt nu in de Amsterdamse aanpak. We willen GLI-deelnemers goed begeleiden met een brede aanpak op zowel het gebied van gezondheid & gedrag en maatschappelijke en sociale factoren. Een aanpak die leidt tot duurzame gedragsverandering. Hoofddoelstelling van het doorontwikkeling van GLI Amsterdam is het verbinden van het medisch en sociaal domein, waarin de GLI-coach een duidelijke rol krijgt om de samenwerking tussen medisch en sociaal domein verder te ontwikkelen, zodat de GLI-deelnemer: • Zorg en ondersteuning kan krijgen in het sociale domein; • Door kan stromen naar beweegactiviteiten in de wijk. Subdoelstellingen: • Kennismaking tussen professionals in het medisch en sociale domein, zodat iedereen weet wie wat doet in het traject. • Ontwikkelen van een integrale intake van een GLI-deelnemer. • Samenwerkingsafspraken maken omtrent verwijzen en terugkoppelen tussen de professionals uit het medische en het sociale domein, zodat communicatie tussen deze professionals optimaal kan verlopen. Het project start met een onderzoek naar wat nodig is om de samenwerking in de wijk tussen het medisch en sociaal domein gestalte te geven. Dit is de basis voor het verbeteren van de samenwerking. Doel is om elkaar te leren kennen, te werken aan een integrale intake van de GLI-deelnemer en samenwerkingsafspraken met elkaar te maken. In ieder stadsdeel komen sessies met alle betrokken partijen om elkaar te leren kennen en te komen tot samenwerkingsafspraken. Tips en Tops qua samenwerkingsafspraken en implementatie sociaal domein aan het platform worden per wijk verzameld en gedeeld. Resultaten uit de activiteiten worden verzameld en aan de Taskforce en aan het Programma Amsterdam Vitaal en Gezond gepresenteerd. Professionals vanuit het sociaal en medisch domein gaan in eigen regie verder met het door ontwikkelen van de GLI en het evalueren en aanpassen van de afspraken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100052110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van der Velde
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam