Mobiele menu

Doorontwikkeling samenwerking tussen eerstelijns gezondheidscentrum en het Maasstad Ziekenhuis

Projectomschrijving

Gezondheidscentrum (GC) Beverwaard is gelegen in de wijk Beverwaard te Rotterdam. Het nabijgelegen Maasstad ziekenhuis heeft een sterke affiliatie met de wijk en het gezondheidscentrum en het ziekenhuis werken al geruime tijd op allerlei niveaus nauw samen. Dit uit zich in een langdurige aanpak met een aantal deeltrajecten, zoals het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen eerste en tweede lijn aan de hand van het gezamenlijk verlenen van zorg aan inwoners van de wijk. Er werken 4 werkgroepen intensief samen in de directe zorg aan de patiënten waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken.
Om deze aanpak uit te breiden naar meerdere doelgroepen binnen 1e en 2e lijn en om de reeds bereikte resultaten te borgen is een coach ingezet om de zorgverleners bij dit proces te ondersteunen en de ervaringen op te nemen in een handboek en een opstart handleiding.  

Verslagen


Eindverslag

Project Doorontwikkeling samenwerking tussen eerstelijns gezondheidscentrum en het Maasstad Ziekenhuis

Gezondheidscentrum (GC) Beverwaard, gelegen in de wijk Beverwaard te Rotterdam. Het nabijgelegen Maasstad ziekenhuis heeft een sterke affiliatie met de wijk en het gezondheidscentrum en het ziekenhuis werken al geruime tijd op allerlei niveaus nauw samen. Dit uit zich in een langdurige aanpak met een aantal deeltrajecten, zoals het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen eerste en tweede lijn aan de hand van het gezamenlijk verlenen van zorg aan inwoners van de wijk. Er werken 4 werkgroepen intensief samen in de directe zorg aan de patiënten waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken.
Om deze aanpak uit te breiden naar meerdere doelgroepen binnen 1e en 2e lijn en om de reeds bereikte resultaten te borgen is een coach ingezet om de zorgverleners bij dit proces te ondersteunen en met hen een handboek en handleidingen te ontwikkelen.

Samenvatting van de aanvraag

Doorontwikkeling samenwerking Gezondheidscentrum Beverwaard en Maasstad Ziekenhuis Gezondheidscentrum (GC) Beverwaard en het Maasstad Ziekenhuis, beide te Rotterdam, hebben begin 2019 de intentie uitgesproken gezamenlijk zorg te willen dragen voor de bewoners van de wijk Beverwaard. Dit gebeurt door het opzetten en aanbieden van integrale populatiegerichte zorg. Hierbij zijn de volgende doelstellingen afgesproken: • Het aanbieden van een samenhangend pakket van zorg aan de bewoners van de wijk Beverwaard; • Intensief en laagdrempelig contact tussen de zorg- en hulpverleners onderling; • Veel aandacht voor preventie en vroeg signalering; • Juiste Zorg Op De Juiste Plek; Juni 2019 is bottom-up gestart met vier inhoudelijke werkgroepen (kinderen met buikpijn, opvolging bariatrische chirurgie, gezonde leefstijl en transfer rondom ontslag). De overkoepelende projectorganisatie op afstand organiseert ondersteuning vanuit beide organisaties. Indien er voldoende capaciteit is, wil men stappen zetten om integrale populatiegerichte zorg te realiseren met ook de bijhorende integrale financiering. Op werkgroep niveau is de samenwerking opgestart, er zijn plannen ontwikkeld en vertaald in concrete uitwerking. Nu ontstaat er behoefte aan oppakken van randvoorwaarden en doorpakken op de volgende terreinen: • Financiering: inzet en eventueel uitwisseling personeel, bekostiging van 1,5e lijnszorg • ICT en informatie uitwisseling: oa kloppende registratie, gezamenlijk dossier, wederzijds digitaal inzichtelijke diagnostische uitslagen • Dataverzameling: analyse patiëntengroepen en behoeften, sturen op indicatoren en KPI’s • Ondersteuning; projectleider, inhoudelijk, secretarieel De vier werkgroepen bestaan uit zorgverleners uit beide organisaties die direct betrokken zijn bij de zorg aan patiënten uit de genoemde doelgroepen, met uitzondering van de werkgroep die zich bezig houdt met transfer rondom ontslag. De werkgroepen worden waar van toepassing aangevuld met professionals uit andere domeinen, zo sluit de wijkverpleging aan bij de werkgroep transfer rondom ontslag en diëtistes bij de werkgroepen opvolging bariatrische chirurgie en gezonde leefstijl. De werkgroepen, wier werkzaamheden tijdens de 1e golf van de Covid-19 uitbraak (maart tot en met mei) vrijwel stillagen, worden bij hun werkzaamheden ondersteund door tijdelijke toewijzing van projectbegeleiders vanuit beide organisaties. Zij ondersteunen en coachen de zorgverleners om hun visie, ideeën en plannen om te zetten in concrete plannen en voorstellen, die vervolgens ten uitvoer worden gebracht. Er wordt door de projectgroep druk gewerkt aan een inventarisatie en aanpak van in de werkgroepen ervaren obstakels op de terreinen ICT, databeheer en financiën. Daarnaast wordt gezocht naar (financiële) mogelijkheden om de plannen van de 4 werkgroepen verder uit te werken en in de uitvoering te ondersteunen. Deze aanvraag in het kader van Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 2) richt zich echter niet de verdere ontwikkeling van de 4 bestaande trajecten maar op de eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe werkgroepen. De voortgang en uitkomsten van de werkgroepen worden in beide organisaties gedeeld met de zorgprofessionals. Zo is er in november 2019 een succesvolle netwerk bijeenkomst gehouden en wordt de voortgang periodiek gemeld en besproken. Dit heeft er toe geleid dat er meerdere zorgverleners, betrokken bij specifieke patientengroepen, veel belangstelling hebben om ook voor “hun” patiënten deze samenwerking ontwikkeld zou kunnen worden. De betrokken zorgverleners zouden graag net als hun collega’s in de eerste 4 werkgroepen, komen tot een basis van samenwerking en ontwikkeling van een business case. De subsidie zal daarom worden benut om die groepen zorgverleners te ondersteunen, met de opgedane kennis en ervaringen van de eerste 4 werkgroepen om zo te komen tot uitwerkingen zoals die van de werkgroep kinderen met buikpijn. Op basis daarvan is de adviseur/coach gevraagd een offerte aan te beiden voor de uitvoering van de volgende werkzaamheden: - Het opstellen van een draaiboek voor nieuwe werkgroepen o.b.v. de ervaringen van de huidige vier werkgroepen, - Vaststellen en oppakken van de randvoorwaarden voor implementatie; o.a. ICT en informatie uitwisseling, dataverzameling en financiering (inzet en eventueel uitwisseling personeel, gevolgen voor de patiënt), - Het ondersteunen van nieuwe werkgroepen bij het ontwikkelen en deels implementeren van zorgpaden. De beoogd adviseur/coach heeft op basis van reeds opgedane ervaringen een offerte opgesteld (zie bijlage) waarvan de maximaal te facturen kosten het subsidie bedrag overschrijden. GC Beverwaard stelt zich garant voor het meerdere van de mogelijke kosten die het subsidie bedrag overschrijden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002609
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.J.E. van Staveren
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum Beverwaard