Mobiele menu

Doorstart en borging Beter Oud in Amsterdam

Projectomschrijving

Gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam verspreid zich steeds meer over de regio Amsterdam

Na een pilotperiode van anderhalf jaar, maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari jl. een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam* verder te implementeren.

Doel

Dit project was een vervolg op het project 633200015 ‘Integrale, gestructureerde eerstelijns ouderenzorg in Amsterdam’ onder de nieuwe titel: ‘Beter Oud in Amsterdam’. In dit vervolg lag het accent op de doorontwikkeling, implementatie en borging van de resultaten van de huidige vier proeftuinen. Ook lag het accent op de borging van de reeds in gang gezette activiteiten, zoals bestendiging door middel van structurele financiering. Daarnaast werd ingezet op verschillende activiteiten en middelen om de opgedane inzichten en ervaringen grootstedelijk en landelijk te verspreiden onder andere via het Landelijk Platform BeterOud.


Resultaten

De vier proeftuinen laten na anderhalf jaar al een aantal mooie resultaten zien en de verschillen met praktijken die nog niet zijn gestart, zijn duidelijk zichtbaar. Zo hebben alle proeftuinen een multidisciplinair overleg (MDO) opgezet en geborgd, is de samenwerking met wijkverpleging verbeterd, en wordt de specialist ouderengeneeskunde vaker geconsulteerd. Ook welzijn op recept is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En er wordt ook al gestart met gesprekken met ouderen over bewustwording van de invulling van de laatste fase van hun leven (ook wel advance care planning genoemd). Toch is één van de belangrijke conclusie uit het project Beter Oud in Amsterdam dat we in Amsterdam nog een lange weg te gaan hebben totdat een multidisciplinaire integrale transmurale aanpak en organisatie ouderenzorg in alle wijken is gerealiseerd. De wil bij de professionals is er, alleen ontbreken vaak een aantal essentiële randvoorwaarden voor implementatie, zoals voldoende tijd om deze zorg op te pakken, structurele financiering en beschikbaarheid van de samenwerkingspartners (zoals een specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige).

Meer informatie

Handreiking voor huisartsenpraktijk via BeterOud
Handreiking voor ouderen


Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Verslagen


Eindverslag

Na een pilotperiode van anderhalf jaar, maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari jl. een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam* verder te implementeren. Voor de kennismaking en bredere implementatie in de regio Amsterdam ging de Elaa (ROS Amsterdam) onder andere langs bij alle zorggroepen en gezondheidscentra, het platform wijkverpleegkundige zorg, de wijknetwerken, het Amsterdams netwerk van de specialisten ouderengeneeskunde (SO). Kortom, het gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam wordt actief verspreid en door verschillende praktijken opgepakt!

*Gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam: Door de vergrijzing en het sluiten van verzorgingshuizen doen ouderen een groter beroep op de eerstelijnszorg. In het project Beter Oud in Amsterdam laten we de verschillende professionals die betrokken zijn bij een kwetsbare oudere beter samenwerken, zodat mensen zo lang mogelijk, op een veilige en prettige manier, thuis kunnen blijven wonen én/óf beter voorbereid te zijn wanneer een opname toch noodzakelijk is. Hoe de praktijk de ouderenzorg in meer structuur en samenhang kan geven, hebben het Ben Sajet Centrum en de Elaa eerder beschreven in de handreiking Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen (zie website elaa).

De vier proeftuinen laten na anderhalf jaar al een aantal mooie resultaten zien en de verschillen met praktijken die nog niet zijn gestart, zijn duidelijk zichtbaar. Zo hebben alle proeftuinen een multidisciplinair overleg (MDO) opgezet en geborgd, is de samenwerking met wijkverpleging verbeterd, en wordt de specialist ouderengeneeskunde vaker geconsulteerd. Ook welzijn op recept is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En er wordt ook al gestart met gesprekken met ouderen over bewustwording van de invulling van de laatste fase van hun leven (ook wel advance care planning genoemd).
Toch is één van de belangrijke conclusie uit het project Beter Oud in Amsterdam dat we in Amsterdam nog een lange weg te gaan hebben totdat een multidisciplinaire integrale transmurale aanpak en organisatie ouderenzorg in alle wijken is gerealiseerd. De wil bij de professionals is er, alleen ontbreken vaak een aantal essentiële randvoorwaarden voor implementatie, zoals voldoende tijd om deze zorg op te pakken, structurele financiering en beschikbaarheid van de samenwerkingspartners (zoals een specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige).

Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag is een vervolg op de door ZonMw gehonoreerde aanvraag ‘Integrale, gestructureerde eerstelijns ouderenzorg in Amsterdam’ (nu genaamd: Beter Oud in Amsterdam). In deze nieuwe aanvraag voor het vervolg ligt het accent op de doorontwikkeling en borging van de resultaten van de huidige vier proeftuinen en borging van de reeds in gang gezette activiteiten, zoals bestendiging door inbedding in bestaande bekostigingsmodellen. Daarnaast zetten we verschillende activiteiten en middelen in om de opgedane inzichten en ervaringen grootstedelijk en landelijk te verspreiden (o.a. via het Landelijk Platform BeterOud). In het kort de doelstelling van het project Beter Oud in Amsterdam: Het optimaliseren van de eerstelijnszorg voor kwetsbare Amsterdamse ouderen door de inzet van een eerstelijnsverpleegkundige (bijv. door een POH ouderen of wijkverpleegkundige) om deze ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten blijven en vermijdbare en onwenselijke incidenten (zoals SEH/ HAP bezoek en ziekenhuisopnames) te voorkomen, en/of zijn ouderen (en hun naasten) en professionals bij dergelijke situaties beter voorbereid te laten zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6332000151
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K. van Beek
Verantwoordelijke organisatie:
Ben Sajetcentrum