Mobiele menu

Drenthe samen gezond

Projectomschrijving

Vraagstuk

Drenthe kent veel gezondheidsrisco’s, -problemen en -verschillen. Dit maakt een goede gezondheidsaanpak complex. Er zijn veel organisaties, netwerken en initiatieven die zich hiermee bezig houden, maar er wordt nog onvoldoende samengewerkt. En inwoners worden nog te weinig betrokken.

Onderzoek

De inwoners van Drenthe staan overal centraal en zijn betrokken. We onderscheiden drie lagen:
1) themagroep Sport en Preventie;
2) het netwerk Drenthe gezond;
3) de lokale werkgroepen.
De projectleider zal de verbinding binnen en tussen de lagen maken. In fase 1 zullen we de lagen versterken en uitbouwen. In de fase 2 gaan we vanuit een brede kijk op gezondheid de samenwerking uitbouwen, zodat er vanuit het beleid het goede wordt gedaan in de praktijk. Hiervoor maken we gebruik van participatief actieonderzoek.

(Verwachte) Uitkomst

In Drenthe willen we komen tot een optimale samenwerking gericht op gezondheidspreventie, zodat we in praktijk tot een betere aanpak komen. Dit gaan we doen door het delen van kennis en samen leren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Probleemstelling De gezondheidsrisico’s en -problemen en grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen maken een aanpak voor een effectieve gezondheidsstrategie in Drenthe complex. De afstemming tussen de veelheid aan netwerken, organisaties en initiatieven die zich hierop focussen is op dit moment onvoldoende waardoor de samenhang en het lerend vermogen niet optimaal is. Inwoners worden hierbij nog te weinig betrokken en er is nog onvoldoende focus op de sociale en fysieke leefomgeving. Dit heeft geleidt bij Drentse bestuurders voor het meerjarenbeleidsprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging. Binnen het netwerk Drenthe gezond komen netwerken, organisaties en initiatieven op het gebied van positieve gezondheid samen. Om de uitvoering van het meerjarenbeleidsprogramma te ondersteunen en te verstevigen, moet het huidige netwerk Drenthe gezond worden versterkt en uitgebouwd met andere partners. Aanvullend is in de vertaling van beleid naar praktijk belangrijk om professionals uit het werkveld en inwoners van Drenthe te betrekken. Vanuit het ZonMw project ‘Aan de slag met preventie’, is gebleken dat kennis die is opgedaan vanuit interventies beter benut en geborgd kan worden in Drenthe. Doel Het doel is om te komen van een netwerk waarin kennis wordt gedeeld tot een lerend netwerk met een optimale infrastructuur en samenwerking zodat een betere vertaling van integraal beleid naar praktijk kan worden gemaakt. Bestendiging Om dit doel te bereiken wordt er aangesloten bij de bestuurlijke regionale samenwerking ‘het Drents Zorglandschap’. Omdat het gezondheidsvraagstuk een zeer complex sociaal-maatschappelijk vraagstuk betreft, is er gekozen voor een multi-level governance. We onderscheiden 3 lagen: 1) Themagroep Sport en Preventie; 2) Het netwerk Drenthe gezond en 3) de lokale werkgroepen. De inwoners van Drenthe staan hierbij overal centraal en de projectleider zal de verbinding binnen en tussen de lagen maken door personen te betrekken die zitting hebben in de verschillende lagen. Relevantie Alle twaalf Drentse gemeenten ervaren de urgentie om bestaande netwerken en programma’s samen te brengen om zo een effectieve vertaling van beleid naar praktijk te kunnen maken. Om op alle lagen van elkaar te leren is een optimalere infrastructuur nodig waarin veel ruimte is voor integrale samenwerking tussen professionals en professioneel handelen. Om de vertaling van het beleid goed aan te laten sluiten op de inwoners, is het belangrijk dat inwoners participeren binnen het netwerk. Aanpak In de eerste fase zullen relevante partners op provinciaal niveau bij het netwerk Drenthe gezond betrokken worden. Op lokaal niveau zal worden doorgebouwd op de werkgroepen die vanuit ‘Aan de slag met preventie’ zijn opgezet en deze aan te laten sluiten bij de IWP Drenthe gezond en de lokale werkgroepen van de GLI. Aanvullend zal een plan van aanpak worden opgesteld met alle partners waarin de strategie beschreven wordt voor het ondersteunen en versterken van het integraal gezondheidsbeleid op een gezonde leefomgeving waarbij een lerend netwerk centraal staat. In fase 2 zal de domein overstijgende samenwerking uitgebouwd en versterkt worden door de infrastructuur te optimaliseren waardoor vertaling van beleid naar praktijk geoptimaliseerd wordt. Hierbij gaat het om een brede kijk op gezondheid waarbij elkaars taal begrepen wordt, door 1) wetenschappelijk bewezen strategieën en methodieken te gebruiken en te vertalen; 2) ervaringen vanuit de praktijk mee te nemen; 3) ideeën en behoeften van de inwoners van Drenthe als uitgangspunt te gebruiken. Door inwoners zorgvuldig te betrekken wordt toegewerkt naar een meest effectieve aanpak om de gezondheid van de inwoners te stimuleren. Gedurende de uitvoeringsfase wordt de implementatie van het plan van aanpak gemonitord en geëvalueerd. Via actieonderzoek worden de ervaringen met betrekking tot een optimale infrastructuur en governance en de behoefte en ervaringen op gebied van inhoud en samenwerking onderzocht. De opbrengsten op het gebied van gedeelde kennis en inzichten bij professionals zal worden geëvalueerd en kwalitatieve veranderingen bij inwoners, zoals ervaren betrokkenheid en gezondheid, zal worden geëvalueerd. Deze resultaten worden gedeeld in het netwerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau en gebruikt om het plan van aanpak bij te stellen en vervolgens weer te monitoren en evalueren.

Kenmerken

Projectnummer:
555001039
Looptijd: 66%
Looptijd: 66 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. van de Kant
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Coevorden