Mobiele menu

Duurzaam aan de slag: een valorisatie onderzoek

Projectomschrijving

Een goede aansluiting tussen school en werk is één van de beleidsspeerpunten van de overheid (SER, 2 juni 2007). INTOWork steunt jongeren bij de aansluiting van school naar arbeid. Het huidig onderzoek is gericht op valorisatie van INTOWork.

INTOWork

INTOWork is een samenwerkingsproject tussen onderwijs (met name PRO-Praktijk Onderwijs en of VSO- Voortgezet Speciaal Onderwijs), de gemeente Almere en Mind at Work. Leerlingen worden gedurende hun schoolcarrière middels diverse stages begeleid naar werk. 66 % van de Pro-leerlingen vindt na afloop van de school geen baan en stroomt in bij INTOWork. Binnen INTOWork worden de jongeren gedurende twee jaar gecoacht in en naar de reguliere arbeidsmarkt. 70-75% van de jongeren sluit het INTOWork traject succesvol af met een reguliere baan.

Methode

In het onderzoek zullen bestaande data van 2014-2017 van INTOWork en Onderwijs te weten: opleidingsprofiel, matching van opleiding en werk, motivatie, IQ, aantal (mislukte) stageplaatsen tijdens het school en INTOwork-traject, niveau van coaching op het werk en eventuele contacten met politie- gegevens vanuit het Veiligheidshuis en de afdeling leerplicht en W&I en informatie van de lvb-jongere worden gecombineerd. Multivariate analyses, correlationele analyses en hiërarchische regressies leveren zicht op kritische en succesfactoren ten aanzien van plaatsing en duurzaamheid van arbeid. Deze analyses zullen worden gecomplementeerd met kwalitatieve informatie van de lvb-jongeren en werkgevers.

Begeleidingscommissie

De voortgang van het project wordt gemonitord door een begeleidingscommissie met vertegenwoordiging vanuit het netwerk (Passend Onderwijs, Stuurgroep Sluitende Aanpak Jongeren: onderwijs-arbeid binnen de gemeente Almere) en experts op het gebied van onderzoek en arbeid (Universiteit van Maastricht).

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Resultaten

Het huidige onderzoek was gericht op valorisatie van INTOWork. Zowel de werkgevers als de jongeren geven aan de ondersteuning van een consulent van INTOWork, zowel op inhoud als op het proces, als zeer plezierig te ervaren en geven aan dat deze ondersteuning bijdraagt aan de duurzaamheid van de werkrelatie. De werkgevers zien het belang van ondersteuning van kwetsbare jongeren. De interactie met de consulenten verloopt goed, snel en transparant. De consulent is bron van informatie en kennis, zowel wat betreft informatie over de regelgeving rondom kwetsbare werknemers (wat zijn wettelijke voorschriften, wat zijn mogelijkheden voor een werkgever), als wat betreft informatie over kwetsbare werknemers (in het algemeen en specifieke werknemers in het bijzonder). De consulent is de schakel tussen de werkgever, de werknemer en het steunsysteem van de werknemer (bijv. familie/ouders).

De resultaten tonen aan dat INTOWork werkt. Maar ook dat borging van deze (2 jaar durende, werkgerelateerde) ondersteuning nodig is. Met de verschillende partners wordt gewerkt aan continuering van verduurzaming.

Meer informatie

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.
Afbeelding

Producten

Titel: AVG valorisatie protocol
Auteur: Dr. A.M.L. Collot d' Escury - Koenings
Titel: Instrument Work-Related Quality of Life
Auteur: Dr. A.M.L. Collot d' Escury - Koenings
Titel: Praktische handreiking kwetsbare werknemers voor werkgevers
Auteur: F.A. Oderkerk, MSc.
Titel: Van Time-out naar in-Time, de Strippenkaart
Auteur: Dr. A.M.L. Collot d' Escury - Koenings
Titel: Concept Convenant Duurzame Ondersteuning
Auteur: Dr. A.M.L. Collot d' Escury - Koenings

Verslagen


Eindverslag

Kwetsbare jongeren kunnen de sprong van school/opleiding naar arbeid vaak niet maken. Uitval gaat samen met uitval in breder maatschappelijk perspectief. Bij INTOWork worden de jongeren begeleid in en naar de reguliere arbeidsmarkt.

Opzet onderzoek:
Interviews met (oud)deelnemers met behulp van de Workrelated Quality of Life schaal (WRQoL) en focusgroepen met (oud)deelnemers, ouders, werkgevers, diverse instellingen (gemeente, Veilig Thuis, PRO, Save en consulenten) en dataonderzoek.

Resultaten:
*75% van de jongeren geplaatst bij INTOWork stroomt in bij arbeid waarvan 71% duurzaam; *82% procent is tevreden over de ondersteuning van INTOWork; *14% ervaart te veel stress op het werk; *97% geeft continuering van ondersteuning te willen; *werkgevers geven aan geen structurele ondersteuning te kunnen bieden.

Aanbevelingen en vervolg:
*gemeentebreed oprichten van een dataverzameling & monitoringsconvenant; *meer afstemming met het steunsysteem; *inclusie van huiselijk- en familiaal geweld als intakecriterium; * invoeren van de WRQoL (bevordert ervaren autonomie en is nuttig om werkgerelateerde spanning vroeg te kunnen signaleren en secundaire motivatie problematiek te voorkomen); *matching van deelnemer en werk(gever) op werkgerelateerde competenties; *borging van duurzame ondersteuning.

Samenvatting van de aanvraag

Duurzaam aan de slag: een valorisatie onderzoek Een goede aansluiting tussen school en werk is één van de beleidsspeerpunten van de overheid (SER, 2 juni 2007). INTOWork steunt jongeren bij de aansluiting van school naar arbeid. Het huidig onderzoek is gericht op valorisatie van INTOWork. INTOWork is een samenwerkingsproject tussen onderwijs (met name PRO-Praktijk Onderwijs en of VSO- Voortgezet Speciaal Onderwijs), de gemeente Almere en Mind at Work. Leerlingen worden gedurende hun schoolcarrière middels diverse stages begeleid naar werk. 66 % van de Pro-leerlingen vindt na afloop van de school geen baan en stroomt in bij INTOWork. Binnen INTOWork worden de jongeren gedurende twee jaar gecoacht in en naar de reguliere arbeidsmarkt. 70-75% van de jongeren sluit het INTOWork traject succesvol af met een reguliere baan. De LVB doelgroep is een kwetsbare doelgroep die (vaak te laat) een beroep moet doen op zorgvoorzieningen binnen de gemeente. Bij uitval op het werk is de kans hierop nog groter. De LVB heeft minder vaardigheden op cognitief, sociaal en emotioneel en arbeidsdidactisch terrein en beschikt over minder regulatief vermogen. De LVB heeft minder zelfinzicht, reflectief vermogen en vermogen zich in een andere context of persoon te verplaatsen. Dit maakt het voor LVB-jongeren vaak moeilijk om zich aan te passen aan de eisen van de omgeving en moeilijk zich staande te houden in een werksetting (Bakker en Demerouti, 2007; Geffen, Nooren & Nouwens, 2015). De samenwerking tussen de partners is in breder maatschappelijk opzicht van groot belang. Alleen de jongeren die (continu) gesteund worden vanuit de thuis- of werkcontext zullen zich naar verwachting handhaven in de (arbeids)maatschappij. De LVB beschikt vaak over een minder krachtig eigen steunsysteem (Collot d’Escury & Boering, 2018). Coaching on the job is bewezen effectief, echter de intensiteit van de aansluiting bij het steunsysteem en duurzaamheid van de ondersteuning zijn zeer wisselend. Het belang van ondersteuning en de kans op voortijdige uitval vragen om meer zicht op kritische factoren bij het vinden en behouden van werk. Methode In het onderzoek zullen bestaande data van 2014-2017 van INTOWork en Onderwijs te weten: opleidingsprofiel, matching van opleiding en werk, motivatie, IQ, aantal (mislukte) stageplaatsen tijdens het school en INTOwork-traject, niveau van coaching op het werk en eventuele contacten met politie- gegevens vanuit het Veiligheidshuis en de afdeling leerplicht en W&I en informatie van de LVB jongere worden gecombineerd. Multivariate analyses, correlationele analyses en hiërarchische regressies leveren zicht op kritische en succesfactoren ten aanzien van plaatsing en duurzaamheid van arbeid. Deze analyses zullen worden gecomplementeerd met kwalitatieve informatie van de lvb-jongeren en werkgevers. Beoogde resultaten van het onderzoek - Meer zicht relevante factoren die plaatsing en duurzaamheid van werk voor kwetsbare werknemers (LVB) beïnvloeden. - Zicht op duur waarin de jongeren aan het werk zijn en eventuele risicofactoren. - Zicht op de visie van de LVB. - Waar mogelijk verbetering van INTOWork denk aan richting geven aan jobcoaching en de intensiteit van de jobcoaching, denk aan betrekken van het eigen steunsysteem van de jongere, denk eventueel aan meer ingaan op matching en zicht op de rol van IQ. - Versterking van de samenwerking tussen de partners binnen INTOW: PrO, intermediair Mind at Work, de gemeente Almere (leerplicht en W&I) en de aanpalende organisatie Veiligheidshuis SAVE. Plus in ruimer perspectief de Triple Helix, hetgeen een gericht lange termijnbeleid op het gebied van LVB en arbeid stimuleert. - Zicht op de kwaliteit van jobcoaching in relatie tot zowel de duurzaamheid van arbeid als de ervaren ondersteuning /tevredenheid van de werknemer. Communicatie, evaluatie en borging INTOWork is nu een succesvol project in Almere. Bij een beter zicht op de succesfactoren (en eventueel aanpassing waar geïndiceerd) kan implementatie naar andere gemeenten plaatsvinden. De opbrengsten van het valorisatieonderzoek worden gepubliceerd op websites, in nieuwsbrieven en in toegepast wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten gedeeld via social media en in de breedte bij workshops gericht op de ontschotting in het sociale domein van de gemeenten evenals bij workshops gericht op de begeleiding van de LVB. De voortgang van het project wordt gemonitord door een begeleidingscommissie met vertegenwoordiging vanuit het netwerk (Passend Onderwijs, Stuurgroep Sluitende Aanpak Jongeren: onderwijs-arbeid binnen de gemeente Almere) en experts op het gebied van onderzoek en arbeid (Universiteit van Maastricht).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.M.L. Collot d' Escury - Koenings
Verantwoordelijke organisatie:
Mind at Work

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Almere (regio Flevoland).