Mobiele menu

Duurzaam lokaal netwerk thuiswonende (kwetsbare) ouderen Westerpark (Westerpark)

Projectomschrijving

De ambitie in deze volgende fase van het lokaal netwerk thuiswonende ouderennetwerk Westerpark is het uitbreiden, professionaliseren en verduurzamen van het netwerk om zo de integrale zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten (blijvend) te verbeteren. Met als resultaat: ruimte creëren voor professionals om persoonsgericht en vraaggericht te kunnen werken, zodat kansen worden geschept voor ouderen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. We kiezen voor de doelgroep kwetsbare ouderen omdat cijfers laten zien dat 33% van de ouderen in Westerpark binnen de categorie meest kwetsbaar valt. Voorheen gingen deze ouderen naar een verzorging- of verpleeghuis. Nu blijven veel van deze ouderen thuis wonen, vaak met multiproblematiek. Juist voor deze doelgroep samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod vanuit een netwerk essentieel om prettig thuis te kunnen blijven wonen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Door het ontwikkelproject in fase I is het startende netwerk meer met elkaar in verbinding gekomen en hebben we tijd genomen om met elkaar te bespreken wat we met elkaar willen bereiken en hoe we dit willen doen. Resultaat van Fase I is dat we op verschillende domeinen (zorg, ondersteuning en welzijn) stappen hebben gezet waarmee we de samenwerking hebben versterkt. De ambitie van het netwerk voor fase II/III luidt: Uitbreiden, professionaliseren en verduurzamen van het lokaal netwerk thuiswonende ouderennetwerk Westerpark om zo de integrale zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten (blijvend) te verbeteren. Met als resultaat: Ruimte creëren voor professionals om persoonsgericht en vraaggericht te kunnen werken, zodat kansen worden geschept voor ouderen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. Tijdens Fase II/II zullen we gaan werken vanuit een kernteam van 6-8 deelnemers. Afvaardiging vanuit 4 domeinen (huisartsenpraktijk, thuiszorgorganisatie, sociale domein, mantelzorgondersteuning), samen met de doelgroep. Leden van het kernteam zijn aanjagers van netwerk, ondersteund door een procesbegeleider/projectleider en actieonderzoeker. Deelnemers kernteam bereiden gezamenlijk de vijf netwerkbijeenkomsten voor, halen kennis/ervaringen op uit hun achterban, en nemen resultaten uit de netwerkbijeenkomsten ook weer mee naar hun achterban. Het kernteam evalueert het proces van het netwerk samen met de actieonderzoeker. We hebben de volgende doelstellingen geformuleerd om de ambitie waar te maken: Organisatie netwerk: 1. Organiseren projectstructuur, o.a. invulling kernteam 2. Organiseren van 5 bijeenkomsten voor het netwerk door het kernteam 3. Een structuur van samenwerking ontwikkelen, door samenwerking binnen het netwerk te formaliseren, te professionaliseren en zo te verduurzamen, zodat dit netwerk overeind blijft als de subsidie wegvalt. Professionaliseren netwerk: 1. Uitbreiding van het netwerk (tot ±30 deelnemers), door onder andere betrekken van de doelgroep (Wij Ouder Wijzer), ziekenhuis/ Vakgroep Klinische geriatrie OLVG, GRZ, Family Supporters, Amsta 2. Het perspectief en de inspraak van de doelgroep duurzaam inbedden. Bij ouderen gezamenlijk boven tafel krijgen wat kwetsbare ouderen nodig hebben. Verduurzamen netwerk door participatie ouderen (meer ervaringskennis, mee beslissen vanuit hun leefwereld, succesvollere implementatie). 3. De klinische zorg (geriatrie) hun kennis te laten delen op relevante gebieden en eventueel afspraken te ontwikkelen (tussen 1ste en de 2de lijn). 4. Bestaande thema’s te bestendigen, verbreden of verdiepen (cBoards, eenzaamheidsbestrijding, valpreventie). Thema’s te kiezen die specifiek breed leven bij de doelgroep. Verspreiding kennis/ervaringen netwerken: Het participatief actieonderzoek levert een kwalitatief verslag op waarin de resultaten van alle verschillende fases zijn beschreven. Dit verslag zetten we om in een handreiking voor andere netwerken of stadsdelen in Amsterdam. De kennis en ervaring die we opdoen en de handreiking verspreiden we via verschillende platformen die op dit moment in de stad zijn voor de ouderenzorg. We kiezen in het netwerk specifiek voor de doelgroep kwetsbare ouderen omdat cijfers laten zien dat 33% van de ouderen in Westerpark binnen de categorie ‘meest kwetsbaar’ valt. Voorheen gingen deze ouderen naar een verzorging- of verpleeghuis. Nu blijven veel van deze ouderen thuis wonen, vaak met multiproblematiek. Juist voor deze doelgroep is samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod vanuit een netwerk essentieel om prettig thuis te kunnen blijven wonen. Bovendien zijn de lessen en contacten die je dankzij deze groep maakt ook relevant voor andere groepen patiënten. In fase II/III zit de doelgroep in het kernteam dit betekent dat bij ieder thema vertegenwoordigers van de betreffende doelgroep vertegenwoordigd zijn bij het voorbereidende overleg van de vijf bijeenkomsten én bij de netwerkbijeenkomsten. We proberen een diverse groep ouderen uit de buurt te betrekken, die de buurt goed vertegenwoordigen. Een aantal kandidaten is reeds bereid gevonden hierin te participeren. Om ook de kwetsbare ouderen bij het netwerk te betrekken zullen er bijeenkomsten met naasten of interviews georganiseerd worden. Daarnaast is bij het schrijven van deze aanvraag een oudere uit de wijk betrokken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052210009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
M. Kohinor
Verantwoordelijke organisatie:
Elaa