Mobiele menu

DWARS Diversiteit vraagt om kennis en vakmanschap bij het jeugdbeleid in de Werkplaats voor Academische samenwerking in de Rotterdamse Stadsregio Academische Werkplaats Diversiteit in het Jeugdbeleid in de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond

Projectomschrijving

In de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond wonen circa 300.000 jeugdigen van 0-23 jaar, waarvan ruim een derde van niet-westers allochtone herkomst is. Zij wonen vooral in achterstandswijken met, vergeleken met niet-achterstandswijken, een verdubbeling, of meer, van problemen zoals schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Migrantenjongeren hebben ook meer emotionele- en gedragsproblemen en meer gezondheidsproblemen die hun ontwikkelingsmogelijkheden beperken. We zien dat migrantenjongeren en hun ouders onvoldoende baat hebben van het huidige aanbod van preventie en zorg, door barrières die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld botsende culturen, of onvoldoende kennis over en weer. In de Academische werkplaats DWARS is een netwerk tot stand gebracht waarin effectieve kennis en vakmanschap worden vergroot zodat het integraal jeugdbeleid gelijke kansen biedt aan alle kinderen, in het bijzonder migrantenkinderen. In dit eerste jaar zijn de voorbereidingen hiertoe getroffen en onder meer de nodige contacten gelegd.

Verslagen


Eindverslag

December 2008 zijn de drie Academische Werkplaatsen Diversiteit in het Jeugdbeleid van start gegaan met een zogeheten voorbereidingsjaar. De Academische Werkplaatsen hebben als doel een impuls te geven aan integraal en effectief jeugdbeleid: zodat ook migrantenjongeren dezelfde kansen krijgen als alle andere kinderen. De Academische Werkplaats welke is opgericht in de stadsregio Rotterdam heeft de naam DWARS gekregen. DWARS bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de GGD Rotterdam-Rijnmond, het ErasmusMC, de Erasmus Universiteit, verschillende kenniskringen van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool INHolland, migrantenkoepelorganisatie 4M, (deel)gemeente(n) Rotterdam, welzijnsorganisaties, Bureau Jeugdzorg en Ieder Kind Wint.
De verschillende projecten waren onder te delen in kern thema’s: kennis, vakmanschap en netwerkopbouw en -uitbreiding met het doel dat migrantenkinderen en hun ouders in de stadsregio gelijke kansen worden geboden.
De activiteiten in het voorbereidingsjaar zijn gericht op een goede voorbereiding van de twee uitvoeringsjaren welke in 2010 en 2011 zullen plaatsvinden. En naast het opzetten van een netwerk zijn hierbij in het eerste jaar verschillende projecten uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in verschillende onderdelen welke kunnen bijdragen aan het niet of later bereiken van migranten jongeren en hun ouders.
Hiertoe zijn onder andere raadplegingen uitgevoerd onder professionals werkzaam in de jeugd zorg en welzijn en met jonge meiden en moeders. Vragen die hierbij aan bod kwamen hadden betrekking op hoe professionals in hun dagelijks werk omgaan met diversiteit, of men (denkt) migranten voldoende te bereiken, of men behoefte heeft aan extra vaardigheden om om te gaan met diversiteit. Met het onderzoek onder jongeren en ouders is getracht inzicht te krijgen in mogelijke etnische verschillen in hulpzoekend gedrag. Hiermee werd naar mogelijke verklaringen gezocht voor het feit dat migranten later worden gezien in de reguliere hulpverlening.
Daarnaast is er een start gemaakt met de crossculturele validatie van een belangrijk en breed ingezet instrument in de jeugdgezondheidszorg waarmee de gezondheid van kinderen en jongeren wordt gemonitord, de Jeugd Monitor Rotterdam –Rijnmond (JMR). Dit instrument wordt gebruikt om de algemene gezondheid van de jongeren in de regio te bepalen maar eveneens om mogelijke individuele gevallen te signaleren en mogelijk door te sturen voor (additionele) hulpverlening. De resultaten van de JMR worden eveneens gebruikt om te bepalen welke interventies regionaal ingezet zouden moeten worden. Het is daarom erg belangrijk om te weten of een instrument als deze het zelfde meet voor alle kinderen ongeacht hun culturele achtergrond.
Daarnaast is eveneens een inventarisatiegemaakt van het interculturele vakmanschap binnen de stadsregio. Zowel binnen de hogeschool zijn inventarisaties gemaakt van bestaande opleidingen welke aandacht schenken aan interculturaliteit, in een vervolgfase zal worden gekeken wat het effect en de tevredenheid is ten aanzien van deze opleidingen.
De resultaten van de verschillende projecten zullen in de loop van 2010 beschikbaar worden gesteld via de website www.samendwars.nl.

Samenvatting van de aanvraag

In de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond wonen circa 300.000 jeugdigen van 0-23 jaar, waarvan ruim een derde van niet-westers allochtone herkomst is. In zeven (deel)gemeenten in de Stadsregio maken niet-westers allochtone jongeren meer dan de helft uit van het aantal jeugdigen. Niet-westerse jongeren zijn in de Stadsregio (vaak) geen ‘minderheid’, maar verdienen wel aandacht. Zij wonen vooral in achterstandswijken met, vergeleken met niet-achterstandswijken, een verdubbeling, of meer, van problemen zoals schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Migrantenjongeren hebben ook meer emotionele- en gedragsproblemen en meer gezondheidsproblemen die hun ontwikkelingsmogelijkheden beperken. We zien dat migrantenjongeren en hun ouders onvoldoende baat hebben van het huidige aanbod van preventie en zorg, door barrières die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld botsende culturen, of onvoldoende kennis over en weer. In de Academische werkplaats DWARS willen we een netwerk tot stand brengen waarin effectieve kennis en vakmanschap worden vergroot zodat het integraal jeugdbeleid gelijke kansen biedt aan alle kinderen, in het bijzonder migrantenkinderen. De doelstellingen van DWARS zijn, voor het eerste jaar: 1. Realisatie van een hecht DWARS verband tussen professionals, migranten- en jeugdwelzijnsorganisaties, gemeenten/stadsregio enerzijds, en hogescholen, universiteit en landelijke kenniscentra anderzijds voor kennis ontwikkeling en verspreiding t.a.v. effectief integraal jeugdbeleid voor elk migrantenkind en zijn/haar ouders. 2. Het toegankelijk maken van de regionale kennis over DWARSe, veelbelovende werkwijzen, en het vergroten van toepasbare kennis over risicosignalering/taxatie, ketenzorg, vraagbehoefte en vraagontwikkeling bij migrantenkinderen in de regio (-9m tot +23j). 3. Het vergroten van DWARS vakmanschap van professionals en organisaties, voor omvattende preventie, sluitende signalering, risicotaxatie en ketenzorg, in het bijzonder voor migrantkinderen. 4. Presentatie van een gezamenlijk DWARS realistisch plan voor vergroten en verspreiden van kennis en vakmanschap in het jeugdbeleid voor de diversiteit van kinderen en ouders in de Stadsregio. Het DWARS netwerk, direct en indirect betrokkenen bij deze aanvraag vormt de basis voor het opbouwen van de Academische werkplaats. Het bestaat uit: * Twee 'laboratoria' waar we kunnen starten in de dagelijkse praktijk, zoals deelgemeente Feijenoord en gemeente Schiedam. * Stadsregio Rotterdam-Rijnmond dat met 'Ieder Kind Wint' een sectoroverstijgend netwerk biedt. * Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS), Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), en GGD Rotterdam Rijnmond die kansen optimaliseren in buurten, het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de zorg. * Erasmus Universiteit en Erasmus MC met afdelingen die zich inzetten voor kennisontwikkeling en kennistoepassing in de multiculturele Stadsregio: Psychologie; Sociale Wetenschappen; Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Inst. Beleid- en Management Gezondheidszorg, Afdeling Verloskunde/Moeder- en Kindcentrum, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Huisartsgeneeskunde. * Hogeschool Rotterdam en InHolland met de stadsgerichte lectoraten Opgroeien in de stad, Transities in zorg, Eerstelijnszorg en Dynamiek van de stad, Leefwerelden van jeugd, Grootstedelijk onderwijs en jeugdbeleid. * Landelijk kennisinstituut PHAROS; landelijk Kenniscentrum gemengde scholen en Nicis (Maatschappelijk Top Instituut voor de steden). * Bovenstaande instellingen werken met een palet aan zelforganisaties (migrantenorganisaties) even divers als de regio is; er zijn onder meer al samenwerkingsverbanden met 'Stimulans', 'SWAA' en 'Platform Buitenlanders'. Gemotiveerde migrantenorganisaties worden betrokken bij DWARS. Gedurende het eerste jaar van de werkplaats, dat start 1 december 2008, zullen de volgende resultaten worden gerealiseerd: 1. Een hecht netwerk van professionals, migranten- en jeugdwelzijnsorganisaties, gemeenten/stadsregio enerzijds, en hogescholen, universiteit en landelijke kenniscentra anderzijds dat zich wil inzetten voor kennis ontwikkeling en kennis verspreiding ten aanzien van effectief jeugdbeleid voor elk migrantenkind en zijn/haar ouders. 2. Een Internetcatalogus van regionale, veelbelovende werkwijzen. 3. Toepasbare kennis over vraagbehoefte, aansluiting op (keten)zorg en valide risicosignalering/taxatie bij migrantenkinderen; inzicht in de vraagontwikkeling bij migrantenjeugd. 4. Minstens 1 verbeteringsvoorstel voor signalering, risicotaxatie en aansluitende ketenzorg bij migrantenkinderen dat is uitgetest in de praktijk. 5. Een realistisch plan voor het bevorderen van interculturele sensitiviteit van professionals in het jeugdbeleid. In 2009 worden 3 modules interculturele vaardigheden gerealiseerd. 6. Een DWARS realistisch vervolgplan voor 2010-2011. Deelprojecten: 1. Crossculturele validering van de Jeugdmonitor Rotterdam 2. Etnisch specifieke risicoprofielen voor kinderen tot en met 4 jaar - Etnische verschillen in (psychosociale ) gezondheid en ontwikkeling van etnisch specifieke risicoprofielen in Rotterdamse kindercohort studie Generation R 3. Tienermoeders/Jonge moeders in Rotterdam en omgeving 4. Intercultureel Vakmanschap versterken via DWARS-verbindingen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
155010003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. F.G. de Waart
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Rotterdam Rijnmond