Mobiele menu

E-health4Uth: Nieuw contactmoment Jeugdgezondheidszorg 15/16 jaar door web-based signalering en triage, online advies-op-maat en preventief consult ‘on demand’. Lokale implementatie en evaluatie van proces, kosten en effecten

De doelstelling van het project E-health4Uth is het ontwikkelen, invoeren en evalueren van een nieuw digitaal contactmoment jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de leeftijd 15/16 jaar (klas 3 vmbo, klas 4 havo/vwo) gericht op vroegsignalering.

Nadat een inhoudelijk verantwoord, praktisch uitvoerbaar contactmoment is ontwikkeld, vindt lokale invoering en evaluatie plaats bij 1200 jongeren op circa vier scholen met zestig klassen. De helft van de klassen wordt dan het volledige nieuwe digitale contactmoment aangeboden, inclusief online feedback en online advies-op-maat, aangevuld met andere digitale functies, zoals online contact met een hulpverlener. De andere helft van de klassen, de controlegroep, vult digitaal een ‘klassieke’ vragenlijst in. Hier wordt geen online feedback en online advies-op-maat aangeboden. Voor beide groepen geldt dat een aanvullend persoonlijk preventief consult, indien nodig of op eigen verzoek, kan plaatsvinden.

Voor deelname aan het onderzoek worden jongeren en hun ouders geïnformeerd en wordt toestemming gevraagd.

Producten

Titel: Use and Appreciation of a Web-Based, Tailored Intervention (E-health4Uth) Combined With Counseling to Promote Adolescents’ Health in Preventive Youth Health Care: Survey and Log-File Analysis
Auteur: Rienke Bannink1, MSc; Suzanne Broeren1, PhD; Evelien Joosten-van Zwanenburg2, MSc; Els van As3, Drs; Petra van de Looij-Jansen4, PhD; Hein Raat1
Titel: Psychometric properties of self-sufficiency assessment tools in adolescents in vocational education
Auteur: Rienke Bannink, Suzanne Broeren, Jurriën Heydelberg, Els van’t Klooster and Hein Raat

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding:
Naar schatting heeft in Nederland ongeveer 15% van de adolescenten te maken met psychosociale problemen. Ook ongezond gedrag, zoals veel drinken, roken en het gebruik van drugs, komt veel voor onder adolescenten. Deze gedragingen en problemen kunnen nadelige gevolgen hebben op de korte en lange termijn. Daarom is er in Nederland een groot draagvlak voor een extra contactmoment met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) rond de leeftijd van 15/16 jaar.

Doelstelling:
Het doel van dit project was het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een nieuw contactmoment Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de leeftijd 15/16 jaar gebruikmakend van gevalideerde risicosignalering (SDQ) en nieuwe media (E-health4Uth). Het digitale contactmoment wordt waar gewenst of nodig aangevuld met een persoonlijk preventief consult met een verpleegkundige.

De onderzoeksvragen waren:

Deel 1: Voorbereiding
I. Wat is een inhoudelijk verantwoord, praktisch implementeerbaar en modulair opgebouwd nieuw contactmoment JGZ voor 15/16 jarigen dat aansluit op het RIVM-advies uit 2009, en past bij de lokale behoeften?

Deel 2: Implementatie en evaluatie
II. Hoe verloopt het nieuwe contactmoment, wat is het bereik en sluit het aan op de wensen en verwachtingen van de stakeholders?
III. Wat zijn de kosten (tijd, personeel, middelen) van het extra contactmoment?
IV. Wat zijn effecten op korte termijn t.a.v. psychosociale problematiek en leefstijlen in de interventiegroepen (E-health4Uth en E-health4Uth + consult) vergelijken met een controlegroep?

Studie design:
Het design van dit onderzoek was een cluster-gerandomiseerde gecontroleerde studie met twee interventiegroepen (E-health4Uth en E-health4Uth + consult) en een controlegroep. Randomisatie heeft plaatsgevonden op het niveau van klassen van de voortgezet onderwijs (VO) scholen.

Methoden:
Van de 14 middelbare scholen die in Dordrecht en Zwijndrecht benaderd zijn voor deelname aan het onderzoek hebben 12 scholen deelgenomen; 11 klassen met derdejaars leerlingen (2 scholen) en 75 klassen met vierdejaars leerlingen (10 scholen). In totaal zijn 1989 jongeren uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek, waarvan 1702 (85.6%) jongeren daadwerkelijk hebben meegedaan; 554 in de E-health4Uth + consult groep, 533 in de E-health4Uth groep en 615 in de controle groep.

Na vier maanden heeft de nameting plaatsgevonden. Drie scholen is het niet gelukt om voor alle of een aantal klassen de nameting in de klas te plannen (14 klassen). In totaal hebben 1256 adolescenten meegedaan aan de nameting (73.8%); 392 in de E-health4Uth groep; 430 in de E-health4Uth + consult groep; 434 in de controle groep.

Jongeren in beide interventiegroepen kregen hetzelfde online advies op maat. Het advies op maat bestond uit 9 onderwerpen/modules met betrekking tot leefstijl en welzijn: alcohol, roken, drugs, veilig vrijen, pesten, psychosociale gezondheid, suïcidale gedachten, suïcidale pogingen, en vervelende seksuele ervaringen
Jongeren in de E-health4Uth + consult groep kregen naast online feedback een contactmoment met de jeugdverpleegkundige als zij volgens de vooraf opgestelde criteria een verhoogd risico hadden op psychosociale problemen. Alle jongeren konden op de vragenlijst aangeven dat ze een consult wilden met de jeugdverpleegkundige van hun school.

Uitkomstmaten:
Voor het bepalen van de effecten van het extra contactmoment zijn de psychosociale gezondheid (Strengths and Difficulties Questionnaire [SDQ], Youth Self Report [YSR]), het gebruik van genotmiddelen (alcohol, roken drugs), veilig vrijen en de algemene gezondheidsperceptie (Child Health Questionnaire Child Form, General Health [CHQ-CF-GH4] op follow-up vergeleken tussen de jongeren in de interventiegroepen en de controlegroep. Verder zijn een procesevaluatie en kostenanalyse uitgevoerd.

Aanleiding:
Naar schatting hebben in Nederland ongeveer 15% van de adolescenten te maken psychosociale problemen. Ook ongezond gedrag, zoals veel drinken, roken en het gebruik van drugs, komt veel voor onder adolescenten. Deze gedragingen en problemen kunnen nadelige gevolgen hebben op de korte en lange termijn. Daarom is er in Nederland een groot draagvlak voor een extra contactmoment met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) rond de leeftijd van 15/16 jaar.

Doelstelling:
Het doel van dit onderzoek is om twee mogelijke opties voor het extra contactmoment te onderzoeken. Adolescenten in de ‘E-health4Uth’ groep ontvangen online advies-op-maat over hun gedrag en psychosociale gezondheid. Adolescenten in de ‘E-health4Uth + counseling’ groep krijgen daarnaast ook nog een gesprek met de jeugdverpleegkundige op basis van risicotaxatie (SDQ score, en/of suïcidale gedachten en/of pogingen).

Studie design:
Het degin van dit onderzoek is een cluster-gerandomiseerde gecontroleerde studie met twee interventiegroepen (‘E-health4Uth + counseling’, en ‘E-health4Uth’) en een controlegroep. Randomisatie heeft plaatsgevonden op het niveau van klassen van de VO scholen.

Methoden:
In de studie doen elf schoollocaties in Dordrecht en Zwijndrecht mee, waarbij 1989 jongeren uitgenodigd zijn voor deelname aan het onderzoek. Bij alle jongeren die deelnemen aan het onderzoek is van te voren een vragenlijst afgenomen, en vindt de nameting na 4 maanden plaats. De dataverzameling is gestart vanaf oktober 2012. Jongeren in de interventiegroep ‘E-health4Uth + counseling’ krijgen een contactmoment met de jeugdverpleegkundige indien zij voldoen aan de vastgestelde criteria. Daarnaast krijgen jongeren die aangegeven hebben een contactmoment te willen met de jeugdverpleegkundige een contactmoment aangeboden.

Uitkomstmaten:
Voor het bepalen van de effecten van het extra contactmoment zal de psychosociale gezondheid (SDQ en YSR), het gebruik van genotmiddelen (alcohol, drugs, roken), en veilig vrijen vergeleken worden tussen de jongeren in de interventie- en controlegroep. Verder zal een procesevaluatie en kostenanalyse worden uitgevoerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
156511010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2014
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. van As-van Essen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC