Mobiele menu

Economic evaluation of psychiatric rehabilitation/self-management group intervention (PPEP4All) compared with usual care in patients with Persistent Depressive Disorder (PDD) and their partner; a multicenter pragmatic randomized controlled trial

Projectomschrijving

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van groepsgerichte psychiatrische rehabilitatie bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis (langer dan 2 jaar depressief) en hun partner. Rehabilitatie omvat het "Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten" (PPEP4All), dat leert om effectiever om te gaan met  chronische ziekte gevolgen en daardoor de levenskwaliteit kan verbeteren. PPEP4All richt zich op zowel de chronisch zieke patiënt als op degene die dagelijks een groot aandeel heeft in het leven met en de zorg voor de patiënt (partner of andere naastbetrokkene). Patiënten en partners zitten in aparte PPEP4All groepen met vrijwel dezelfde zelfmanagement thema’s. De effectiviteit van PPEP4All is reeds aangetoond, de kosteneffectiviteit ervan nog niet. In deze multicenter RCT wordt verwacht dat PPEP4All, vergeleken met standaardzorg, zal leiden tot lagere kosten, betere levenskwaliteit, en minder ziektebelasting voor zowel de patiënt als zijn/haar partner.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Eindverslag

Dit onderzoeksproject evalueert de kosteneffectiviteit van Psychiatrische Rehabilitatie (PR) of zelfmanagement bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis (PDS, meer dan 2 jaar depressief) en hun partner/naastbetrokkene. PR bij PDS wordt geadviseerd als eerdere behandelingen onsuccesvol waren. PR omvat hier het "Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten" (PPEP4All) dat leert effectiever om te gaan met langdurige ziektegevolgen. Patiënten en partners zitten in aparte PPEP4All groepen (9 sessies) met gelijkaardige thema’s. De kosteneffectiviteit van PPEP4All is nog niet eerder onderzocht. In deze multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial wordt PPEP4All vergeleken met standaardzorg. De resultaten toonden aan dat er geen significant verschil was tussen PPEP4All en standaardzorg voor wat betreft kosten of kwaliteit van leven, wat overeenkomt met andere rehabilitatiestudies. Er worden aanbevelingen gedaan voor de ggz-praktijk en vervolgonderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

SAMENVATTING: DOEL/VRAAGSTELLING: Wat zijn kosten en effecten van groepsgeoriënteerde Psychiatrische Rehabilitatie ("Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten": PPEP4All) bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis (PDS) en hun partner (of significante andere), vergeleken met gebruikelijke zorg? HYPOTHESE: Vergeleken met gebruikelijke zorg, zal PPEP4All minder kosten en leiden tot betere kwaliteit van leven, minder psychische symptomen, meer mentale veerkracht, en minder ziektebelasting voor patiënt en partner. STUDIEOPZET: Multicenter, pragmatische, gerandomiseerde, gecontroleerde klinische trial (superiority design). STUDIEPOPULATIE: Patiënten met PDS (chronisch depressief >2 jr), >18 jr, met partner of significante andere zoals vriend/familielid (zonder partner of significante andere kunnen ook geïncludeerd worden). INTERVENTIE: PPEP4All (www.ppep4all.nl) met 10 wekelijkse groepsessies en aparte partnergroep. GEBRUIKELIJKE ZORG: Farmacotherapie en/of psychotherapie en psychiatrisch verpleegkundige begeleiding. UITKOMSTMATEN: Primair is kwaliteit van leven (QALYs); secundair zijn kosten, psychopathologie, mentale veerkracht, ziektebelasting. SAMPLE SIZE BEREKENING & DATA ANALYSE: Gebaseerd op power (.85) en alpha (.05), zijn 514 patiënten nodig (inclusief 10% attritie): 2x257 (PPEP4All vs usual care). Primaire data-analyse: T-test voor kwaliteit van leven met behulp van EQ-5D-5L resultaten en kosteneffectiviteitsanalyse (bij 1 jr). Secundaire data-analyse: alle secundaire parameters (weighted generalized estimating equation analyses) en Budget Impact Analyse. Alle analyses volgens intention-to-treat principe; en subgroep analyses voor leeftijd, geslacht, ethniciteit. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE (KEA) & BUDGET IMPACT ANALYSE (BIA): Economische evaluatie (KEA) betreft kosten-utiliteitsanalyse vanuit maatschappelijk perspectief met tijdshorizon van 1 jr. Gezondheidszorggebruik, kosten/uitgaven, en werkverzuim zullen gemeten worden. Verschillen in gemiddelde kosten en effecten tussen de strategieën zullen vergeleken worden middels tweezijdig uitgevoerde bootstrapping. In een net-benefit-analyse zullen kosten gerelateerd worden aan patiëntuitkomsten. In de Budget Impact Analyse (BIA) zullen de gevolgen van verschillende scenario's met betrekking tot mate van implementatie van PPEP4All worden beoordeeld vanuit diverse perspectieven (maatschappelijk, Budgettair Kader Zorg, zorgverzekeraar, zorgverlener). TIJDPAD: totaal 48 mndn. Opstartfase 3 mndn (1-3); Inclusie/dataverzameling/data-invoer 30 mndn (4-33); Analyse/rapportage/publicaties 15 mndn (34-48). SUMMARY: OBJECTIVES/RESEARCH QUESTION: What are costs and effects of group-oriented Psychiatric Rehabilitation ("Patient and Partner Education Program for All chronic diseases": PPEP4All) in patients with Persistent Depressive Disorder (PDD) and their partner (or significant other), compared to Usual care? HYPOTHESIS: Compared to Usual care, PPEP4All will cost less, lead to better quality of life, fewer psychological symptoms, more resilience, less chronic disease burden. STUDY DESIGN: Multicentre Pragmatic Randomised Controlled Trial (superiority design). STUDY POPULATION: Patiënts with PDD (chronic depressed >2 yr), > 18 yr, with their partner/significant other (without partner/significant other can also be included). INTERVENTION: PPEP4All (www.ppep4all.nl) with 10 weekly group sessions Rehabilitation and separate partner group. USUAL CARE: Pharmaco-and/or psychotherapy and psychiatric nurse guidance. OUTCOME MEASURES: Primary is quality of life (QALYs); Secondary are costs, psychopathology, resilience, disease burden. SAMPLE SIZE CALCULATION & DATA ANALYSIS: Based upon power (.85) and alpha (.05), 514 patients are needed (including 10% attrition): 2x257 (PPEP4All vs Usual care). Primary data analysis: T-test for quality of life using EQ-5D-5L results and cost-effectiveness analysis (at 1 yr). Secondary data analysis: all secondary parameters (weighted generalized estimating equation analyses) and Budget Impact Analysis. All analyses according to intention-to-treat principle; and subgroup analyses for age, gender, ethnicity. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS (CEA) & BUDGET IMPACT ANALYSIS (BIA): Economic evaluation (CEA) will consist of cost-utility analysis from societal perspective with time horizon of 1 yr. Health care use, patient cost/expenditure, and absence from work will be assessed. Differences in mean costs and effects between strategies will be compared with two-sided bootstrapping. In a net-benefit analysis, costs will be related to patient reported outcomes. In the BIA, the consequences of different scenarios with regard to the extent of implementation of PPEP4All will be assessed from several perspectives (societal, public purse, health insurer, health care provider). TIME SCHEDULE: total of 48 mths. Start-up 3 mnths (1-3); Inclusion/assessments/data entry 30 mnths (4-33); Analysis/report/publications 15 mnths (34-48).

Kenmerken

Projectnummer:
843002709
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I.V.E. Carlier PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum