Mobiele menu

Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid: Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie

Projectomschrijving

Om palliatieve zorg thuis beter te ondersteunen, is het protocol ‘palliatieve zorgplanning’ ontwikkeld. Hierin spelen expertverpleegkundigen palliatieve zorg, die nauw samenwerken met huisartsen, een belangrijke rol. Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG) past het protocol sinds september 2019 toe binnen haar organisatie.

Doel

Dit project onderzocht of een protocol voor palliatieve zorg eraan bijdraagt dat (meer) patiënten sterven op de plaats van voorkeur, met een betere symptoomcontrole en minder ongeplande ziekenhuisopnames in de laatste levensmaanden. Het zorgprotocol kan hierbij helpen door het verbeteren van de planning, de continuïteit en coördinatie van palliatieve zorg aan huis, en door de consultatiemogelijkheden beter beschikbaar te stellen in de thuissituatie.

Aanpak/werkwijze

We evalueerden het gebruik van het protocol met een effectevaluatie, een Budget Impact Analyse (BIA) en een procesevaluatie. De effectevaluatie en BIA voerden we uit op basis van data van overleden patiënten in 2017, 2018, 2019 en 2020 (tot 1 juni 2020). De procesevaluatie bestond uit vragenlijsten-, interview- en dossieronderzoek.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met ZZG Zorggroep, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, vertegenwoordigers van Zorgbelang, Nijmegen op één lijn (NOEL), Huisartsenkring Nijmegen, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en consortium ondersteuner van Stichting PZNL/Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Resultaten

Patiënten die volgens protocol behandeld zijn, hebben een 2 keer grotere kans om thuis te sterven dan patiënten waarbij het protocol niet gevolgd is. Ook hebben deze patiënten 1/3 minder ziekenhuisopnames gehad in de laatste 3 maanden voor overlijden. Bovendien blijkt dat invoering van het protocol een stijgende kostentrend weet om te buigen in een dalende kostentrend, met name door afname van kosten van medisch-specialistische zorg en dure geneesmiddelen. De procesanalyse laat zien dat het protocol fijn door eindgebruikers te gebruiken is, en leidde tot aanbevelingen voor verdere implementatie.

Het zorgprotocol draagt bij aan de wensen en behoeften van patiënten om thuis te kunnen overlijden. Het protocol leidt tot betere samenwerking tussen zorgverleners, zoals huisartsen, verpleegkundigen, expert verpleegkundigen palliatieve zorg en leden consultatieteams palliatieve zorg.

In dit interview vertellen projectleider Jeroen Hasselaar en wijkverpleegkundige Anne-Marie Barkhuis hoe het protocol precies werkt en wat het oplevert. Anne-Marie: 'Het zorgt ervoor dat je heel gestructureerd te werk gaat, wat rust geeft voor patiënten en naasten, maar ook voor mijzelf als zorgverlener.'

> Lees het interview

ZonMw en samenwerking in de palliatieve zorg

Bij de zorg en ondersteuning voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten zijn veel verschillende disciplines en organisaties betrokken (van zorg én welzijn). Belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van wensen en behoeften van patiënten. Met ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar goede samenwerking, coördinatie en warme informatieoverdracht tussen deze partijen. Zodat patiënten in de palliatieve fase en hun naasten een goede kwaliteit van leven hebben en de juiste zorg op het juiste moment ontvangen. Kijk voor meer informatie hierover op ons thema Samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg.

Producten

Titel: Protocol palliatieve zorgplanning thuis
Auteur: Ria DuenkSuzanne KoningRob van der SandeJeroen Hasselaar
Link: https://palliaweb.nl/getmedia/2e2e9108-4670-4edc-b791-7f3a3ae75099/Protocol_Palliatieve_zorgplanning_thuis_versie-2021.pdf
Titel: Protocol 'Palliatieve Zorgplanning Thuis' trainingsmodule
Auteur: Duenk R, Koning S, van der Sande R, Hasselaar J
Titel: Doelen en oefenvormen training PALZO-project
Auteur: Duenk R
Titel: Procesevaluatie van implementatie van het protocol 'Palliatieve zorgplanning in de thuissituatie'
Auteur: R.G. Duenk, K.C.P. Vissers, G.J. Hasselaar
Titel: Palliative care planning at home
Auteur: Suzanne Koning (HAN)
Titel: Effect van implementatie van het protocol 'Palliatieve zorgplanning in de thuissituatie' op zorggebruik en zorgkosten
Auteur: R.G. Duenk, K.C.P Vissers, G.J. Hasselaar
Link: https://www.palliactief.nl/Portals/0/adam/News4/TcQAe158ZEGu2xFBlsRmMg/Content/NTPZ_maart%202022.pdf
Titel: Abstract Implementing a transmural palliative care protocol in a homecare region: a mixed methods study including costs and effects
Auteur: J. Hasselaar, R. Duenk, M. Jansen-Schuiling, R. Van der Sande, K. Vissers
Magazine: Abstracts from the 12th World Research Congress of the European Association for Palliative Care
Link: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02692163221093145?icid=int.sj-abstract.similar-articles.5
Titel: Memo: Protocol Palliatieve Zorgplanning Thuis
Auteur: Zorgbelang
Titel: Memo: reactie vanuit patiëntenperspectief op Protocol PZ-planning Thuis
Auteur: Reinartz M, namens patiëntenpanel Zorgbelang
Titel: Budget Impact Analyse op hoofdlijnen PALZO project
Auteur: Duenk R, Hasselaar J

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Ongeveer 2 op de 3 Nederlanders geeft aan in geval van een terminale ziekte thuis te willen sterven. Desondanks sterft uiteindelijk een derde van de mensen elders, vaak in het ziekenhuis. Een ziekenhuisopname in de palliatieve fase is achteraf gezien dikwijls onnodig en onwenselijk: Het ziekenhuis heeft patiënten vaak weinig meer te bieden, terwijl de opnames voor patiënten doorgaans onnodig belastend zijn en ze dikwijls afbreuk doen aan de kwaliteit van leven. De uitdaging is te komen tot een geïntegreerde inbedding van palliatieve zorg in de eerstelijn, met 24/7 toegang tot gespecialiseerde palliatieve zorg thuis. Ons project heeft als doelstelling het verbeteren van toegankelijke gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie op de volgende wijze: a. Doorontwikkelen van een regionaal protocol voor 24/7 gespecialiseerde palliatieve thuiszorg, gebaseerd op een positief geëvalueerde pilot en draagvlak bij regionale partijen; b.Een brede proefimplementatie van het protocol in de regio (Zuid) Gelderland waarbij een grote regionale thuiszorgorganisatie investeert in de inzet van een aantal expert verpleegkundigen palliatieve zorg (EV) die hierbij een coachende rol krijgen c. Evaluatie van het vernieuwde protocol middels een proces- en effectevaluatie; d. Borging en inbedding in de bestaande zorg via de betrokkenheid van regionale partijen. Ons protocol omschrijft nauwkeurig wat bij de identificatie en de zorgplanning aan activiteiten moet gebeuren, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat nodig is aan a) communicatie, b) coördinatie, c) documentatie en d) inzet van middelen. Dit al op kleine schaal toegepaste regioprotocol zal worden doorontwikkeld in dit project. De meerwaarde van het project is gelegen in het toevoegen van een protocol palliatieve zorg in de eerstelijn waarmee de verbinding wordt gelegd tussen wijkverpleegkundige en huisartsenzorg enerzijds en generalistische en specialistische palliatieve zorg anderzijds. Ankerpunt vanuit de thuiszorg is de expert verpleegkundige palliatieve zorg met een coachende rol naar de wijkverpleegkundige, gesteund door een verpleegkundig specialist palliatieve thuiszorg die tevens in het transmurale consultatieteam participeert. Van hieruit worden actief verbindingen met de huisarts gezocht met betrekking tot identificatie en vroegtijdige zorgplanning voor patiënten en hun naasten met een palliatieve zorgbehoefte. De werkwijze en verantwoordelijkheden worden beschreven in het protocol, dat wordt geïmplementeerd binnen een regionale thuiszorgorganisatie van 3000 cliënten. Aan het einde van het project is het merendeel van de patiënten met een palliatieve zorgbehoefte geïdentificeerd, geregistreerd, en voorzien van een geactualiseerd zorgplan met afspraken met patiënt en naaste(n)over crisisbeleid en 24/7 toegang tot gespecialiseerde palliatieve zorg. Er zijn gesprekken gevoerd met patiënten en naasten door huisarts en EV/wijkverpleegkundigen. De patiënt heeft met deze verpleegkundigen de zekerheid van een vast en ter zake kundig aanspreekpunt voor vragen over de (planning van de) palliatieve zorg. Patiënten zullen naar verwachting vaker thuis overlijden i.p.v. in het ziekenhuis; minder vaak ongepland en tijdens crises worden opgenomen een betere kwaliteit van leven ervaren (minder symptoomlast). Mantelzorgers zullen zich minder belast voelen. De patiënt en diens naaste(n) zullen tevreden te zijn met de geboden zorg en zullen meer samenhang ervaren in die zorg. Huisartsen en thuiszorg zullen een betere samenwerking ervaren met meer betrokkenheid van transmurale consultatie palliatieve zorg. De proefimplementatie gaat gepaard met een effectevaluatie (regionale cluster rct, patiënt/naaste vragenlijst en interviews), een proces evaluatie (interviews/vragenlijst huisartsen en verpleegkundigen, steekproef registratie/dossiers) en een budget impact analyse. Leden van het patiëntpanel gaan participeren in een aantal interviews om het verhaal van de patiënt/naaste goed over het voetlicht te krijgen. Het project kan op brede steun rekenen van het consortium PALZO en van de zorgpartijen uit de regio Gelderland, waarbij we op termijn willen verbreden naar andere PALZO netwerken (bijvoorbeeld Oost-Veluwe) en eventueel andere consortia. Er zal dan ook veel aandacht zijn voor borging in de zorgpraktijk. De betrokkenheid van thuiszorgorganisatie ZZG, Zorgbelang, NOEL/huisartsenkring, Radboudumc en HAN bieden hiervoor een belangrijke basis. Een regionale intentieverklaring "naar een continuüm van vertrouwen" werd reeds eerder door zorgpartijen ondertekend. Patiëntenorganisatie Zorgbelang is actief betrokken en zal met een klankbordgroep het project begeleiden.

Kenmerken

Projectnummer:
844001509
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.J. Hasselaar
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc