Mobiele menu

Een ethisch kader voor het sociaal werk

Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit onderzoeksproject was het ontwikkelen van een ethische handreiking voor sociale professionals in tijden van crisis. De aanleiding daartoe was de covid-19 pandemie in 2020 en de impact daarvan op het sociaal domein.

Resultaten

In het project is samen met sociaal professionals geïnventariseerd welke verschillende ethische uitdagingen voorkomen in het sociaal domein en welke behoeften aan ethisch houvast er bij hen waren ontstaan gedurende de covid-19 pandemie. Daartoe hebben we een ideaaltypisch onderscheid in een vijftal vormen van ethisch houvast geïntroduceerd: inhoudelijk, reflectief, communicatief, procedureel en procesmatig. Deze opzet leidde tot meer inzicht in de ethische behoeften, op meerdere niveaus: individueel, organisatorisch en maatschappelijk. Dit heeft geresulteerd in een ethische handreiking voor sociale professionals in crisissituaties. Deze handreiking blijkt veel breder toepasbaar te zijn dan enkel voor sociale professionals en enkel voor crisissituaties. De handreiking kan ook worden gebruikt voor verticaal overleg binnen organisaties, voor afstemming over de grenzen van organisaties heen en ook in meer alledaagse situaties die niet kunnen worden gekarakteriseerd als een crisis.

Producten

Titel: Een ethische handreiking voor sociale professionals
Auteur: Ed de Jonge, Nadja Jungmann, Mariël Kanne, Anne-Ruth van Leeuwen
Link: https://schuldenenincasso.nl/publicatie-ethische-handreiking-en-rapport/
Titel: Een ethische handreiking voor sociale professionals
Auteur: Ed de Jonge, Nadja Jungmann, Mariël Kanne, Anne-Ruth van Leeuwen
Link: https://schuldenenincasso.nl/publicatie-ethische-handreiking-en-rapport/

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit onderzoeksproject was het ontwikkelen van een ethische handreiking voor sociale professionals in tijden van crisis. De aanleiding daartoe was de covid-19-pandemie in 2020 en de impact daarvan op het sociaal domein.

In het project is samen met sociaal professionals geïnventariseerd welke verschillende ethische uitdagingen voorkomen in het sociaal domein en welke behoeften aan ethisch houvast er bij hen waren ontstaan gedurende de covid-19-pandemie. Daartoe hebben we een ideaaltypisch onderscheid in een vijftal vormen van ethisch houvast geïntroduceerd: inhoudelijk, reflectief, communicatief, procedureel en procesmatig. Deze opzet leidde tot meer inzicht in de ethische behoeften, op meerdere niveaus: individueel, organisatorisch en maatschappelijk.

Dit heeft geresulteerd in een ethische handreiking voor sociale professionals in crisissituaties. Deze handreiking blijkt veel breder toepasbaar te zijn dan enkel voor sociale professionals en enkel voor crisissituaties. De handreiking kan ook worden gebruikt voor verticaal overleg binnen organisaties, voor afstemming over de grenzen van organisaties heen en ook in meer alledaagse situaties die niet kunnen worden gekarakteriseerd als een crisis.

Samenvatting van de aanvraag

Sociaal werk biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen en/of groepen in onze maatschappij. De intelligente lockdown heeft grote impact op de uitvoering van het sociaal werk. De uitvoerende professionals worstelen met allerlei praktische vragen, zoals: 1. Hoe bied je via de telefoon begeleiding bij opvoedvraagstukken aan een ouder waar het kind nabij is? 2. Hoe krijg je inzicht in de vraag of er sprake is van huiselijk geweld als je niet bij mensen thuiskomt? 3. Hoe kom je in contact met mensen die de telefoon niet opnemen? De betrokken lectoraten werken met sociaal werkers aan het beantwoorden van deze door Covid-19 opgeroepen praktische vragen. Bij het uitwerken van de praktische vragen blijkt dat sociaal werkers ook worstelen met ethische vragen. Ze moeten ingewikkelde beslissingen nemen in een periode waarin ze onder grote druk moeten functioneren. Er is dringend behoefte aan een ethisch kader voor de nieuwe dilemma’s die Covid-19 op de korte en nabije termijn oproept. Met dit voorstel willen we op korte termijn voorzien in een ethisch kader dat zich richt op de door Covid-19 opgeroepen nieuwe dillema’s. Het kader richt zich op sociaal werkers bij organisaties zoals wijkteams, instellingen voor maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening en schuldhulpverlening en kan na oplevering in heel Nederland houvast bieden. Ook nu het openbare leven weer opstart blijft dit van belang. Vanwege de anderhalve meter samenleving, zullen professionals ook in de aankomende maanden minder mensen kunnen ontvangen. Juist dan speelt de vraag wie kun je veilig op afstand helpen? Het beoogd resultaat is dat sociaal werkers hun energie kunnen richten op het ondersteunen van hun cliënten en niet meer (intensief) worstelen met de twijfels, onzekerheid en stress die velen van hen nu parten spelen. Concreet bieden we een ethisch kader dat ondersteunt in de dilemma’s van hulpverlening op afstand en dilemma’s die spelen bij triage.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010057
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Jungmann
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht