Mobiele menu

Een Frisse Blik op Ouderen door Ouderen

Projectomschrijving

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord streeft naar borging, bestendiging en voortbestaan van ouderenparticipatie voor de langere termijn. Om dit te bereiken wil het Ouderenberaad met een aantal organisaties een stabiele en structurele samenwerkingsrelatie aangaan en binnen die samenwerkingsrelatie projecten uitvoeren en laten coördineren.

Werkwijze

De concrete activiteiten die zij beoogden uit te voeren in het kader van deze subsidie zijn:
1.    gesprekken voeren en afspraken maken over structurele samenwerking met verschillende organisaties in de regio Zuid-Holland Noord;
2.    mogelijkheden bekijken voor subsidie van activiteiten en projecten van het Ouderenberaad en deze aanvragen;
3.    uitvoeren van het project 'Vitaal en langer zelfstandig wonen' om daarmee de meerwaarde van het Ouderenberaad te laten zien aan onder andere de gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord.  

Resultaten

Het doel van het Ouderenberaad is om knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te inventariseren en te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen of voorstellen voor (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie te formuleren. Het wil vooral de stem van (kwetsbare) ouderen laten horen binnen onderwijs, onderzoek en beleid. Hiertoe heeft het Ouderenberaad een structurele samenwerking met het LUMC en de werkplaats Sociaal Domein van de hogeschool Leiden.

Meer informatie

Ouderenberaad Zuid-Holland Noord

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Verslagen


Eindverslag

Gedurende de projectperiode zijn gesprekken gevoerd en projecten uitgevoerd met verschillende organisaties in de regio Zuid-Holland Noord om een structurele samenwerking aan te gaan met het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord. Dit met als doel om het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord te borgen in de regio Zuid-Holland Noord.

Samenvatting van de aanvraag

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) in de regio Zuid-Holland Noord is het Ouderenberaad Zorg & Welzijn actief. Zij zijn de voortrekker binnen het netwerk van het LUMC wat betreft ouderenparticipatie. Het Ouderenberaad is één van de ouderendelegaties die deelneemt aan het landelijk Ouderenplatform. DOEL OUDERENBERAAD Het Ouderenberaad stelt zich ten doel knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te inventariseren en te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen of voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie te formuleren. Het wil vooral de stem van kwetsbare ouderen laten horen aan beleidsmakers en andere betrokkenen in de regio Zuid-Holland Noord. DE ROL VAN HET OUDERENBERAAD IN HET NETWERK Het Ouderenberaad is in toenemende mate gaan functioneren als een intermediair tussen bestuurders en professionals aan de ene kant en (kwetsbare) ouderen aan de andere kant. In het Ouderenberaad is een schat aan kennis en ervaring aanwezig die het mogelijk maakt om die intermediaire functie blijvend te vervullen. In het Ouderenberaad zijn de ouderen zelf aan het woord. Bovendien functioneert het Ouderenberaad als een spil in een regionaal netwerk van ouderenorganisaties. FINANCIERING HUIDIGE TAKEN De leden van het Ouderenberaad krijgen zelf geen vergoeding. Het Ouderenberaad bestaat momenteel uit 16 leden en deze leden besteden zelf zo’n 1 á 2 dagen per week aan werkzaamheden voor het Ouderenberaad. Daarnaast krijgt het Ouderenberaad inhoudelijke en secretariële ondersteuning vanuit het LUMC, welke wordt gefinancierd vanuit projectsubsidies. Veldpartijen dragen zorg voor locaties en catering voor bijeenkomsten georganiseerd door en met het Ouderenberaad en dragen zorg voor coördinatie van activiteiten waarbij inbreng van het Ouderenberaad gewenst is. CONCRETE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DEZE SUBSIDIEAANVRAAG Het Ouderenberaad streeft naar borging, bestendiging en voortbestaan van ouderenparticipatie voor de langere termijn. Om dit te bereiken wil het Ouderenberaad met een aantal organisaties een stabiele en structurele samenwerkingsrelatie aangaan en binnen die samenwerkingsrelatie projecten uitvoeren en laten coördineren. De concrete activiteiten die zij wil uitvoeren in het kader van deze subsidieaanvraag zijn: 1. Gesprekken voeren en afspraken maken over structurele samenwerking met verschillende organisaties in de regio Zuid-Holland Noord. Uitgevoerd door leden van het Ouderenberaad in samenwerking met inhoudelijke professionele ondersteuning. 2. Mogelijkheden bekijken voor subsidie van activiteiten en projecten van het Ouderenberaad en deze aanvragen ook daadwerkelijk (mede)schrijven en indienen zoals bij ZonMw, gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid, fondsen. Uitgevoerd door leden van het Ouderenberaad in samenwerking met inhoudelijke professionele ondersteuning. 3. Uitvoeren van het project Vitaal en langer zelfstandig wonen door het Ouderenberaad, gefinancierd door de gemeente Leiden, om daarmee de meerwaarde van het Ouderenberaad te laten zien aan onder andere de gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord. De werkplaats Sociaal Domein van hogeschool Leiden financiert de inhoudelijke professionele ondersteuning uit eigen middelen. Ter afsluiting van dit project organiseert het Ouderenberaad samen met de werkplaats Sociaal Domein van de hogeschool Leiden een breed opgezette conferentie voor ouderen, beleidsmakers en professionals. BORGING EN BESTENDIGING VAN HET OUDERENBERAAD De aangevraagde subsidie wil het Ouderenberaad inzetten voor het uitvoeren van de concrete activiteiten. Hiertoe heeft het Ouderenberaad professionele inhoudelijke ondersteuning nodig. De opdracht aan de professionele ondersteuning is om te komen tot afspraken over structurele samenwerking en financiering van het Ouderenberaad en het aanvragen van nieuwe projectsubsidies in opdracht van het Ouderenberaad. Vanuit deze structurele samenwerkingsafspraken en projectsubsidies kan structurele professionele ondersteuning worden gefinancierd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633300021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M.F. van Weering
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center