Mobiele menu

Een leer en verbeterklimaat waarmee kwaliteit van zorg wordt verbeterd in de langdurige ouderenzorg; de LINC aanpak.

Projectomschrijving

Doel

Het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg ontwikkelt en evalueert een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden: de aanpak ‘Learning Innovation Nurses Climate‘ (LINC). Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als de thuiszorg.

Werkwijze: actieonderzoek

Door actieonderzoek wordt gedurende 4 jaar aan de 4 kernelementen van de LINC-aanpak gewerkt:

  1. Uitvoeren van een QuickScan voor het in kaart brengen van de huidige leer-, verbeter- en organisatorische omstandigheden voor de teams, en aanwezige knelpunten.
  2. Op maat inrichten van werkplekleren om het verbeteren van de zorg vanaf de werkvloer te bevorderen.
  3. Coaches (verpleegkundigen niveau 5/6) begeleiden de teams inhoudelijk en procesmatig. Zij zijn ook de schakels tussen de teams en de betrokken mbo- en hbo-opleidingen.
  4. Cyclisch inzetten van reeds beschikbare kwaliteitsdata om zorgproblemen te identificeren en resultaten van verbeteracties te monitoren.

Duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat

Voor V&V-teams wordt een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat gecreëerd ter verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de ouderenzorg thuis en in het verpleeghuis. Hiervoor is onder meer inzicht in de benodigde competenties van V&V-professionals nodig en inzicht in organisatorische randvoorwaarden en contextkenmerken voor een optimale leer- en verbeter omgeving. Tevens is een haalbare geëvalueerde LINC-aanpak nodig, een systematiek om beschikbare kwaliteitsdata te integreren in cyclische verbetertrajecten vanuit V&V-teams en intensievere en structurele samenwerking tussen onderwijs, praktijkveld en kennisinstellingen.

Interview

Hoe kan gebruik van data het leren en verbeteren binnen zorgteams en tussen organisaties ondersteunen? Promovendi Merel van Lierop en Alies Depla vertellen hoe zij in de ouderenzorg en integrale geboortezorg data onderdeel maken van het dagelijkse werk.

> Lees het interview

Producten

Titel: Creating a sustainable learning and improvement climate to improve elderly care: a World Café method
Auteur: Van Lierop, Merel, MSc Dr. Meijers, Judith Dr. Van Rossum, Erik Dr. Thoma-Lürken, Theresa Prof. Dr. Zwakhalen, Sandra

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Probleem We staan voor grote uitdagingen in de ouderenzorg, o.a. door de kwantitatieve en kwalitatieve personeelskrapte. Veel meer dan voorheen moet een beroep worden gedaan op (continue) leer- en verbetercompetenties van de verpleging en verzorging (V&V) op de werkvloer. In de praktijk denkt men bij ‘leren’ nog vaak aan een klassieke opleiding en bijscholing. Echter, deze traditionele benadering van bijblijven in je vak remt de ontwikkeling van organisaties en professionals in de zorg. Van ‘werken en leren’ naar ‘werken is leren’, dat is de beweging die we in de huidige zorgpraktijk moeten gaan maken. Innovatie en kwaliteitsverbetering komen immers daar tot stand waar professionals verbinden en reflecteren, en uitdaging en vrijheid ervaren. Daarbij is het essentieel voor zorgteams om gebruik te maken van reeds beschikbare kwaliteitsgegevens als start om te leren en verbeteren. Wat gaan we doen? Binnen het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) gaan we in co-creatie met mbo en hbo onderwijsinstellingen en het praktijkveld (Zuyderland Zorg, MeanderGroep en Cicero) gedurende 4 jaar een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat voor V&V teams ontwikkelen en evalueren; de ‘Learning Innovation Nurses Climate‘ (LINC) aanpak. Dit gebeurt in totaal bij 10 V&V teams, evenredig verdeeld over de thuiszorg en het verpleeghuis, en in 4 fasen. In Fase 1 inventariseren we in welke mate V & V medewerkers (niveau 2 t/m 6) beschikken over leer- en verbetercompetenties, en in hoeverre de organisatorische randvoorwaarden voor een optimaal leer- en verbeterklimaat in beide zorgsettings aanwezig zijn (o.a. quickscan met vragenlijsten en focusgroepen). In deze fase wordt ook gestart met de vormgeving van de vier kernelementen van de LINC aanpak: 1) QuickScan voor het in kaart brengen van de huidige leer, verbeter- en organisatorische omstandigheden voor de teams, en aanwezige knelpunten. 2) Methodiek leren en innoveren op de werkplek. Samen met experts in werkplekleren op de werkvloer wordt het leren en verbeteren op de werkvloer op maat ingericht, waarbij het High Impact Learning that Lasts (“HILL”) model van Dochy de basis vormt. 3) Coaching door verpleegkundigen. De teams worden inhoudelijk en procesmatig begeleid door coaches (verpleegkundigen niveau 5/6). Zij zijn ook de schakels tussen teams en de liaison naar het onderwijs. Gezamenlijk werken de coaches aan de vormgeving van een lerend netwerk binnen en tussen organisaties. Voor hun training wordt o.a. een beroep gedaan op modules en docenten uit de leergang Expert Werkplekleren (Zuyd Hogeschool). Op basis van een train-de-trainer methodiek gaan de coaches in het verloop van dit project andere coaches binnen de organisaties opleiden. 4) Integratie van beschikbare kwaliteitsdata voor verbetertrajecten. Cyclisch beschikbare kwaliteitsdata gaan ingezet worden voor het duurzaam verbeteren van de zorg (van identificeren zorgprobleem tot monitoren van verbeteracties). In het voorgestelde project wordt getraind hoe aan de hand van deze data leervragen en verbeteracties te formuleren. In fase 2 staat het door ontwikkelen en testen op haalbaarheid van kernelementen van de LINC aanpak centraal via actieonderzoek. In kortdurende iteraties (implementeren – evalueren – bijstellen) worden onderdelen van de LINC kernelementen in de teams uitgeprobeerd en geïntegreerd. De eerste 2 fasen worden uitgevoerd in en met 4 V&V teams (2 in de thuiszorg en 2 in het verpleeghuis). In fase 3 wordt de ontwikkelde aanpak eerst gedurende een jaar geïmplementeerd in 6 andere V&V teams (wederom de helft thuiszorg en helft verpleeghuis). Aansluitend wordt de impact van de LINC aanpak geëvalueerd in deze 6 teams; de competenties van de teamleden, de leer- en innovatie omgeving, de kwaliteit van de geleverde zorg in beide zorgsettings en werkbeleving staat daarbij centraal. Een procesevaluatie van de implementatie van de LINC aanpak gebeurt in alle 10 V&V teams (mixed methods aanpak). In fase 4, die de gehele projectperiode beslaat, staat de disseminatie van ervaringen en bevindingen, alsook de inbedding en verdere uitrol in de zorgpraktijk en het onderwijs centraal. Wat levert het op? We creëren een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat voor V&V teams ter verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de ouderenzorg thuis en in het verpleeghuis. Meer specifiek genereren we: • Inzicht in de benodigde competenties van de V&V professional, organisatorische randvoorwaarden en relevante contextkenmerken voor een optimale leer- en verbeter omgeving; • Een haalbare geëvalueerde LINC aanpak voor de thuis- en verpleeghuiszorg waarbij continu leren en verbeteren centraal staat; • Een systematiek om beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve kwaliteitsdata te integreren in cyclische verbetertrajecten vanuit V&V teams; • Intensievere en structurele samenwerking tussen onderwijs (studenten & docenten), praktijkveld en kennisinstellingen, in gehele mbo-hbo-wo beroepskolom.

Kenmerken

Projectnummer:
516022520
Looptijd: 95%
Looptijd: 95 %
2019
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.M.M. Meijers PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.