Mobiele menu

Een meervoudige casestudy naar de effecten van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en gemeentelijke afdeling Inkomen in gemeente Nijmegen en regiogemeenten Beuningen en Druten.

Sinds 2015 valt de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit houdt in dat alle verantwoordelijkheden voor de eerstelijnszorg en welzijn vanuit de nationale overheid zijn verschoven naar de gemeenten. Gemeenten hebben sociale (wijk)teams opgericht om vorm te geven aan de transformatie, waarbij het begrip integraal werken centraal staat.

Doel

Dit onderzoek richt zich op het integrale werken tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen bij de aanpak van armoede en (arbeids)participatieproblemen. Hoe wordt de integrale aanpak ervaren door professionals en cliënten? Vinden ze het een meerwaarde? Wat zijn werkzame factoren? Leidt het tot de gewenste resultaten volgens professionals en cliënten?

Aanpak/werkwijze

In dit onderzoek is verschillende casuïstiek met elkaar vergeleken via een meervoudige casestudy. Via een casestudy kan het verloop van een aanpak en de beleefde impact ervan op uitvoerders of de doelgroep nauwgezet worden omgeschreven. Zo zijn er middels diverse interviews met cliënten en professionals, gezamenlijke cliëntoverleggen en observaties gegevens verzameld over de werkzame factoren en ervaringen van de integrale aanpak voor mensen die leven in armoede, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en problemen ervaren op andere levensdomeinen.

Samenwerkingspartners

Gemeente Nijmegen, Gemeente Druten, Gemeente Beuningen, Tilburg University, WBR Rijk van Nijmegen, Stichting Sterker Onderzoek & Ontwikkeling en HAN. 

Resultaten

De integrale werkwijze wordt, vanuit zowel het perspectief van de cliënt als van de professional, ervaren als een efficiëntere handelingswijze die altijd een meerwaarde oplevert. De integrale werkwijze draagt bij aan gewenste resultaten op het gebied van armoede en (arbeids)participatieproblematiek, evenals een verbeterde situatie op andere levensdomeinen. Het gezamenlijk cliëntoverleg is één van de belangrijkste werkzame factoren van de integrale werkwijze. Door in de beginfase van een cliënttraject te investeren in structurele gezamenlijke cliëntoverleggen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen worden sneller resultaten bereikt bij de aanpak van armoede en (arbeids)participatieproblemen in combinatie met problemen op andere levensdomeinen. Cliënten voelen zich meer en beter gehoord, serieus genomen door de aandacht die ze krijgen en sterker verbonden met de professionals. Volgens cliënten en professionals leidt de integrale aanpak tot een gevoel van onderlinge gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. 

Producten van ZonMw

VIMP project waarmee een verdere impuls wordt gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten uit dit onderzoek en de andere onderzoeken uit de programmalijn Intgegraal werken.

Producten

Titel: Trainingsopzet
Titel: Format gezamenlijk cliëntenoverleg
Titel: Observatieformulier
Titel: Casusbeschrijving
Titel: 'Financiële problemen werken vaak verlammend'

Kenmerken

Projectnummer:
535003005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.R.F. van Regenmortel
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University