Mobiele menu

Een participatief actieonderzoek naar werkzame factoren in het versterken of herstellen van een veilige opgroei- en opvoedsituatie in Poolse gezinnen in Nederland.

Projectomschrijving

Razem: samen voor Poolse gezinnen

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (VT) ontvangt veel meldingen over gezinnen van Poolse afkomst. Zowel de cultuur als de taalbarrière zorgen ervoor dat het lastig is om contact te leggen en met elkaar te kunnen bouwen aan duurzame veiligheid.

Doel

Het creëren van een veilige opgroei- en opvoedsituatie van kinderen in Poolse gezinnen door het netwerk te versterken en de samenwerking te verbeteren.

Wie

VT Zuidoost-Brabant en Kompas Jeugdzorg, een jeugdzorgorganisatie voor Poolse gezinnen. Zij werken samen met onderzoeksbureau Participatief Actieonderzoek en met veiligheidsdeskundigen van bureau WIJS.

Waar

Regio Helmond en de Peel, de resultaten zijn landelijk bruikbaar.

Wanneer

Van 1 september 2021 tot 1 september 2023

Hoe

Het betreft een participatief actieonderzoek waarbij medewerkers van Kompas en VT samen in de gezinnen gaan werken om de doelstelling te behalen. Ook worden andere professionals zoals leerkrachten betrokken om het netwerk te versterken.

Producten

Titel: Workshop voor Veilig Thuismedewerkers 'Pools cultuursensitief samenwerken aan veiligheid'
Titel: Tweedaagse training voor sleutelfiguren 'Pools cultuursensitief samenwerken aan veiligheid'
Titel: Voorlichtingsfolder voor Poolse ouders over de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen en de werking van jeugdzorg in Nederland.
Titel: Eindsymposium Razem Powerpoint

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het betreft een onderzoek naar Poolse gezinnen in Nederland. Er komen steeds meer meldingen bij Veilig Thuis over geweld/onveiligheid in Poolse gezinnen. We willen via participatief actieonderzoek met jeugdzorgprofessionals en netwerkfiguren onderzoeken wat Nederlandse jeugdprofessionals (waaronder Veilig Thuismedewerkers) kan helpen om beter samen te werken met Poolse gezinnen om veiligheid te herstellen of onveiligheid te voorkomen. We doen dit in de gezinnen waarvan een melding is binnengekomen bij Veilig Thuis. We kiezen wel bewust voor gezinnen waarvan dit de eerste melding is, zodat we dicht bij het preventieve karakter van het onderzoeksdoel blijven. Daarnaast hebben we contact gelegd met Poolse scholen om via die weg ook ouders en kinderen/jongeren te spreken waarmee het wél goed gaat.

Het onderzoek behelst twee lijnen: onderzoekslijn 1 gaat over het zoeken naar werkzame factoren in het contact met gezinnen die met Veilig Thuis in aanraking zijn gekomen; de tweede onderzoekslijn richt zich op het versterken van de civil society rondom Poolse gezinnen. We bouwen voort op reeds bestaande kennis over het versterken van veiligheid in gezinnen. In de eerste onderzoekslijn betreft dat het belang van een goed contact tussen hulpverlener en cliënt en de rol die cultuursensitieve communicatie daarin heeft, in de tweede lijn weten we dat een sterk netwerk preventief werkt en dat specifiek leerkrachten, zeker bij Poolse gezinnen, een rol kunnen vervullen in dat netwerk. Toch kunnen we bestaande kennis niet één-op-één op de Poolse gemeenschap plakken, dat verklaart ook de handelingsverlegenheid van de Veilig Thuismedewerkers. De Poolse doelgroep is uniek in haar eigenschappen. De combinatie van veel werken, alcoholproblematiek en slechte huisvesting is kenmerkend voor Poolse arbeidsmigranten en anders dan we kennen vanuit eerdere arbeidsmigranten. Daarbij zijn Polen wantrouwig ten opzichte van autoriteiten, dus ook ten aanzien van jeugdzorgwerkers, een erfenis uit het Oostblokverleden. Dit samen met schaamte en zwijgen over psychische problematiek maakt dat de Poolse bevolkingsgroep in Nederland uniek is en niet vergelijkbaar met andere migrantengroepen.

De hoofdvraag is: Op welke wijze kunnen jeugdprofessionals aansluiten bij Poolse gezinnen om samen te werken met gezin en netwerk aan het versterken van veilig opgroeien van jeugdigen.

Het betreft een participatief actieonderzoek waarin betrokken professionals, ervaringsdeskundigen en andere stakeholders samenwerken om de onderzoeksdoelen te bereiken: het creëren van een veilige opgroei- en opvoedsituatie van kinderen in Poolse gezinnen door het netwerk te versterken en de samenwerking tussen jeugdprofessionals en Poolse gezinnen te verbeteren. De professionals waarmee we samenwerken zijn medewerkers van Veilig Thuis en van Kompas Jeugdzorg, een organisatie voor jeugdzorg in Poolse gezinnen. Zij gaan samen naar gezinnen voor een veiligheidsonderzoek en onderzoeken daarbij wat werkt om het contact te verbeteren en daardoor samenwerking aan veiligheid mogelijk te maken. Daarnaast willen we een netwerk gaan bouwen met Poolse en Nederlandse professionals die werken met Poolse gezinnen, zoals leerkrachten. In dit netwerk kunnen ook ervaringsdeskundige ouders een rol krijgen. De sleutelfiguren van dit netwerk worden getraind om signalen op te vangen en het gesprek aan te gaan met Poolse gezinnen indien ze een vermoeden hebben van onveiligheid. Deze training, ‘Pools cultuursensitief samenwerken aan veiligheid’ wordt ook aan de medewerkers van Veilig Thuis aangeboden in een train-de-trainervariant. Op deze manier kan de training landelijk worden uitgezet bij Veilig Thuis. Daarnaast gaan we de meest veelzeggende verhalen van gezinnen die meewerken aan het onderzoek verwerken tot digitaal voorlichtingsmateriaal, zodat die een positieve tegenhanger kunnen vormen tegenover de algemene angst die er onder Poolse gezinnen leeft voor jeugdzorg. We laten de gezinsleden hierin zelf aan het woord.

Kenmerken

Projectnummer:
744130110
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.M. Hoppenbrouwers
Verantwoordelijke organisatie:
Kompas Jeugdzorg