Mobiele menu

Een webbased applicatie voor het beoordelen en taxeren van (acute) veiligheidsrisico’s en zorgbehoefte bij mensen met verward gedrag en hun omgeving in regio Utrecht

Projectomschrijving

De Waag, centrum voor ambulante forensische ggz, ontwikkelt in samenwerking met ketenpartners in de regio Utrecht, een app voor mensen met verward gedrag. Voor het ontwikkelen van deze app is een subsidie verleend door ZonMw. Joan van Horn, één van de ontwikkelaars, legt uit dat  de app nodig is omdat er steeds meer aandacht is voor mensen met verward gedrag die verstoken blijven van passende zorg.

Doel

Het ontwikkelen van een zogenaamde ‘beoordelings- en taxatie app’ om (acute) veiligheidsrisico’s en zorgbehoeften te kunnen inschatten. De app zal naar verwachting het eerste kwartaal van 2018 worden opgeleverd.

Gebruikers

De gebruikers van de app zijn alle ketenpartners die betrokken zijn bij de opvang en zorg voor personen met verward gedrag en de naaste familieleden van de betreffende persoon. De app wordt mede ontwikkeld vanuit de (F)ACT en For(F)ACT-teams in regio Utrecht omdat deze teams zich bij uitstek richten op de doelgroep van mensen met verward gedrag.

Resultaten

Gedurende de voorbereidende en ontwikkelfase van de app is de projectgroep tot de conclusie gekomen dat er landelijk al veel instrumenten zijn of worden ontwikkeld om mensen met verward gedrag te screenen. Op basis hiervan is bij relevante partners getoetst of het ontwikkelen van een nieuw screeningsinstrument van toegevoegde waarde zou zijn. Op basis hiervan is besloten geen nieuw instrument te ontwikkelen.
Het project heeft hiervoor in de plaatst 2 eindproducten opgeleverd:

  1. een rapport waarin de stand van zaken beschreven wordt m.b.t. kenmerken van mensen met verward gedrag en de risicofactoren voor het ontstaan en voortduren ervan
  2. een overzicht van bestaande en in ontwikkeling zijnde instrumenten met daarin minimaal opgenomen het doel van het instrument, voor wie het instrument bedoeld is en wie de eindgebruikers zijn

Met behulp van informatie uit een deskresearch, gesprekken met experts en bestaande screeningsinstrumenten kunnen we een beschrijving geven van de kenmerken en risicofactoren van
mensen met verward gedrag. Subgroepen van mensen bij wie verward gedrag vaker voorkomt zijn dak- en thuislozen, mensen met een aan middelen gebonden stoornis en mensen met psychotische symptomen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het voorliggende projectvoorstel zet in op het ontwikkelen van een Beoordelings- en Taxatie app om (acute) veiligheidsrisico’s en zorgbehoeften te kunnen inschatten bij mensen met verward gedrag. Resulterend uit een deskresearch, focusgroepen met ketenpartners en interviews met personen die te maken hebben gehad met verward gedrag en hun naaste familieleden wordt een 3-traps procedure voorgesteld waarbij eerst een screening wordt gedaan op de acute veiligheidsrisico’s en zorgbehoeften. Daarna wordt bepaald in welke van de vier – door het aanjaagteam Verwarde personen gedefinieerde - categorieën de persoon past: 1) mensen met verward gedrag die geen last veroorzaken, maar wel persoonlijk leed kennen; 2) mensen die hulp of zorg nodig hebben, overlast veroorzaken, maar niet gevaarlijk zijn; 3) mensen die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg en 4) mensen met een strafrechtelijke titel die (forensische) zorg nodig hebben. Afhankelijk van de categorie vindt een vervolgscreening plaats op voor die categorie relevante veiligheidsrisico’s en zorgbehoeften. De app wordt mede ontwikkeld vanuit de (F)ACT en For(F)ACT-teams in regio Utrecht omdat deze teams zich bij uitstek richten op de doelgroep van mensen met verward gedrag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.E. van Horn PhD
Verantwoordelijke organisatie:
De Waag, Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie