Mobiele menu

Eenzaamheid? Aanbellen!

Projectomschrijving

Doel

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid is een bewonersinitiatief uit Apeldoorn-Zuid die het omzien naar elkaar vergroot. Het project ‘Eenzaamheid? Aanbellen!’ richt zich op het doorbeken van eenzaamheid bij buurtgenoten.

Plan van Aanpak

Buurt assistenten worden ingezet om eenzaamheid in de buurt op te sporen. Zij komen in contact met alle buurtgenoten door huis aan huis aan te bellen. De buurt assistenten nodigen de buurtgenoten uit om deel te nemen aan activiteiten rondom het buurthuis ‘Ons Honk’. Ouderen worden begeleid naar het buurthuis en gekoppeld aan andere buurtbewoners om samen bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken.   Ook is er een samenwerking in gang gezet met huisartsen in Apeldoorn-Zuid om samen eenzaamheid te stoppen.  

Bevindingen

Tijdens het project ‘Eenzaamheid? Aanbellen!’ is er bij ongeveer 200 huizen aangebeld waarvan er 70 mensen zijn ondersteund in het doorbreken van eenzaamheid. Bewoners hebben de buurt assistent als positief ervaren en gaven aan minder leegte om zich heen te voelen. Ze voelen zich meer gezien en gehoord. Door het project is er meer contact tussen buurtgenoten en zijn de buurtactiviteiten drukker bezocht door de ouderen.

Door de verbeterde samenwerking met de huisartsen is de buurt assistent sneller en vaker in staat in contact te komen met ouderen die kampen met eenzaamheid.

Er is een handboek beschikbaar van het project Eenzaamheid? Aanbellen!. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met G. van Engelehoven via engelenhoven@buurtcooperatieapeldoornzuid.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Bij al onze buurtgenoten aanbellen en vragen hoe het met hen gaat – dat was ons plan 5 jaar geleden. En dat zijn we gaan doen. Wij is in dit geval Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, een burgerinitiatief dat het omzien naar elkaar versterkt. We hebben buurtbewoners opgeleid tot buurtassistent (buurtwerker) en zijn gaan aanbellen. Deur aan deur. Dag in dag uit. Inmiddels hebben we bij ruim 10.000 deuren van Apeldoorn-Zuid aangebeld. Daardoor zijn we met duizenden buurtbewoners in gesprek over hoe het met hen gaat. We hebben veel gesprekken gehad waarin mensen aangaven zichzelf eenzaam te voelen. Bijvoorbeeld omdat ze geen contact meer met kinderen hebben, doordat vrienden en familie overlijdt, doordat er minder activiteiten ondernomen worden et cetera. Met onze buurtassistenten spoorden we eenzaamheid niet alleen op, we deden er ook wat aan. We gingen in gesprek over wat mensen willen. Wat is voor u belangrijk? Wat wilt u? En daarna: hoe kan dat bereikt worden. Dat leverde veel op. De buurtassistenten verbonden mensen in de wijk met elkaar. De buurtassistenten hielpen eenzame mensen over de drempel naar ons buurthuis Ons Honk. We stimuleerden eenzame mensen om de regie (terug) over hun leven te nemen. We ondersteunen actieve buurtbewoners die iets doen voor eenzame buurtgenoten. We hebben een Leerbedrijf in de Wijk gestart dat studenten stage laat lopen bij eenzame buurtgenoten. Daarmee hebben we een paar honderd mensen die eerst eenzaam waren, ondersteunt om uit hun eenzaamheid te komen. Het belangrijkste van ons initiatief? Dat we aanbellen. Huis aan huis. Zo komen we achter de voordeur. Zo kunnen we eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken. En zo kunnen we eenzaamheid duurzaam doorbreken. Wie we zijn en wat we willen Wij zijn Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, een bewonerscoöperatie die het omzien naar elkaar in Apeldoorn-Zuid versterkt. Met onze buurtassistenten, ons buurthuis, onze Buurtacademie en ons Leerbedrijf in de wijk versterken wij het sociale leven in onze wijk. Eenzaamheid pakken we aan door mensen te ondersteunen om na te denken over wat ze willen in hun leven en hoe zij dit kunnen bereiken. Die aanpak willen we uitbreiden. Zoals gezegd zijn de buurtassistenten de spil van onze Buurtcoöperatie. Deze buurtassistenten zijn in dienst van de Buurtcoöperatie. Wij willen onze aanpak verder uitrollen door een extra buurtassistent aan te nemen. Dat is nodig omdat wij op dit moment onvoldoende buurtassistenten hebben om ieder buurtje van onze grote wijk te bedienen. Ons doel hiermee is om de sociale eenzaamheid aan te pakken onder oudere (75+) buurtgenoten. Met de subsidie vanuit het programma Versterking aanpak eenzaamheid willen wij een extra buurtassistent inzetten. Daarmee rollen we onze aanpak tegen eenzaamheid uit. Daarnaast willen we een toevoeging doen aan onze aanpak: we willen gaan samenwerken met de huisartsen in onze wijk. Op dit moment worden we al af en toe getipt door een huisarts of worden bewoners die kampen met eenzaamheid naar ons doorverwezen. Dat willen we samen met huisartsenpraktijk Van der Velde verder uitbouwen. De extra buurtassistent krijgt als opdracht om samenwerking tot stand te brengen met de huisartsen in Apeldoorn-Zuid. Wij zien dat de huisartsen regelmatig mensen spreken die niet kampen met medische problemen, maar waar de oorzaak van ervaren problemen zich bevindt in (een gevoel van) eenzaamheid. In een coalitie met huisartsenpraktijk Van der Velde gaan we die eenzaamheid eerder signaleren en kunnen we die doorbreken. We gaan de doelgroep actief betrekken door ze een rol te geven in ons Leerbedrijf in Ons Honk en bij het omzien naar elkaar in de buurt. We zetten hen bijvoorbeeld in als vrijwilliger in de wijk. Ze kunnen een actieve rol gaan spelen in de wijk door bijvoorbeeld bezoeken af te leggen, op kinderen te passen, de oren en ogen van de straat te zijn of door actief te zijn in een belcirkel voor alleenstaanden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621923
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G.J. van Engelenhoven BSc
Verantwoordelijke organisatie:
Buurtcooperatie Apeldoorn-Zuid