Mobiele menu

Eerder erbij: een vroege ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. The path towards offering timely support for people with dementia and their caregivers.

Projectomschrijving

Ongeveer de helft van de thuiswonende mensen met dementie ontvangt geen professionele hulp of ondersteuning. Zij krijgen alleen hulp van hun naasten. Door deze mensen in een eerder stadium van de ziekte te bereiken, kunnen we ook meer voor hen doen om zo goed mogelijk te leven met de gevolgen van dementie. Daarom wil “Eerder Erbij” onderzoeken wat de behoeftes zijn wat betreft informatie en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.

Deelnemers worden uitgenodigd via casemanagers, dementieverpleegkundigen en wijkverpleging. Er worden groepssessies aangeboden met voorlichting en vaardigheden aan zowel de mantelzorger als aan de persoon met dementie om hun welzijn te verbeteren, de druk op mantelzorgers te verlichten, en de persoon met dementie te helpen langer thuis te kunnen blijven. Deelnemers worden gevolgd en gevraagd naar hun zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, en hun zorggebruik. De resultaten zullen laten zien of tijdige ondersteuning toegevoegde waarde heeft.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

DOEL/VRAAGSTELLING Hoe kunnen mensen met dementie en mantelzorgers in een eerder stadium bereikt worden om hulp te accepteren? Wat is de effectiviteit van interventie in groepsverband (Eerder Erbij, EE) en van interventie met online cursus (Partner in Balance, PiB) om zelfeffectiviteit te verbeteren, en wat is de kosten-utiliteit? HYPOTHESE Zelfeffectiviteit van mantelzorgers is groter in interventie armen (EE, PiB) dan bij gebruikelijke zorg Zorgkosten van deelnemers in interventie armen (EE, PiB) zijn lager dan bij gebruikelijke zorg STUDIE OPZET Pragmatische, cluster randomised controlled trial STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN Personen in vroeg stadium dementie en mantelzorgers, thuis wonend, die weinig/geen formele zorg voor dementie ontvangen INTERVENTIE EE: bedoeld voor persoon met dementie én mantelzorger, in kleine groepen geleid door zorgverleners, bestaand uit educatie (onderwerpen gekozen door deelnemers) en lotgenotencontact. PiB interventie wordt aangeboden in ander, verbonden, project (80-85200-98-21039, Partner in Balance) GEBRUIKELIJKE ZORG /VERGELIJKING Meerderheid van koppels ontvangt geen formele zorg voor dementie, m.u.v. infrequent bezoek huisarts of casemanager UITKOMSTMATEN Primair: zelfeffectiviteit. Kosten-utiliteit: EQ5D, RUD. Secundair: kwaliteit van leven, belasting mantelzorger SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE Bij minimaal verschil van 0.07 EQ5D-utiliteit tussen interventie en controle condities, 25% uitval 6 maanden, Monte Carlo gesimuleerde steekproef grootte bij 80% power is 63 deelnemers/conditie (controle, EE, PiB). Data-analyse op basis intention to treat, mixed GLM regressie analyses met conditie, tijd en interactie als voorspellers om effect interventie op uitkomstmaten te schatten KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE Kosteneffectiviteit: primair 6-maanden totale incrementele kosten / incrementele QALYs vanuit een maatschappelijk perspectief (apart voor EE en PiB) middels standaard zorgprijzen; exploratief levenslange effecten middels een ziekte-overlijden model. Budget impact analysis: effectiviteit van interventies geëxtrapoleerd over 3 jaar, geschat op basis van resultaten studie TIJDPAD Maand: 0-6 voorbereiding (METC, materiaal) 3-9 enquete/interviews hoe accepteren zorg te vergroten in vroeg stadium dementie 6-36 werven zorgverleners om EE of PiB te leiden 9-36 werven deelnemers 6-48 data analyse 9-48 rapportage/implementatie interventie OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S) How can persons with dementia and caregivers be approached to accept support at an early stage? What is the effectiveness of personalized face-to-face intervention (Eerder Erbij, EE) and E-health intervention (Partner in Balance, PiB) to improve self-efficacy in persons with dementia and caregivers, and its cost-utility? HYPOTHESIS Caregiver self-efficacy in intervention arms (EE, PiB) is higher compared to usual care Care costs participants in intervention arms (EE, PiB) is lower compared to usual care STUDY DESIGN Pragmatic, cluster randomised controlled trial STUDY POPULATION Persons in early stage dementia and informal caregivers, community-dwelling, receiving little or no dementia-related formal care INTERVENTION EE: intervention for person with dementia and caregiver, presented in small groups led by health care professional, consisting of education (topics chosen by participants) and peer support. PiB intervention is presented in linked project (80-85200-98-21039, Partner in Balance) USUAL CARE /COMPARISON Large majority of dyads receive no formal care for dementia, except periodic visits GP or case manager OUTCOME MEASURES Primary: self-efficacy. Cost-utility: EQ5D, RUD. Secondary: quality-of-life, caregiver burden SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS Assuming clinically relevant difference of 0.07 EQ5D-utility between intervention and control conditions, 25% drop-out 6 months, the Monte Carlo simulated sample size for 80% power is 63 participants/group (control, EE, PiB). Data analysis on basis of intention to treat, mixed GLM regression analyses using intervention arm, time and interaction as predictors to estimate effect intervention on outcome measures COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS Cost-effectiveness analysis: primarily 6-month total incremental costs/incremental QALYs from societal perspective (separate for EE and PiB) using standard unit prices; explorative lifetime effects using illness-death model. Budget impact analysis: extrapolate effectiveness of interventions over 3-year period, based on estimates obtained from study TIME SCHEDULE Months: 0-6: preparation (ethics, training material, protocols) 3-9: survey/interviews on how to accept support at an early stage 6-36: recruitment professionals to lead EE or PiB 9-36: participant recruitment 6-48: (intermediate) data analysis 9-48: reporting & implementation interventions

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
852002106
Looptijd: 58 %
Looptijd: 58 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. S.C.E. Balvert
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam