Mobiele menu

Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Kennemerland

Projectomschrijving

Dit project richt zich primair op preventie en het plegen van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag en sluit daarmee goed aan bij de ambities van GGD, Gemeente Haarlem en Haarlemmermeer en GGZ inGeest.

Doel

In het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag' worden burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio Kennemerland getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag.

Werkwijze: Mental Health First Aid

De gehanteerde cursus is het internationale evidence based programma ‘Mental Health First Aid’. Het programma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand psychische problemen heeft.

Maatschappelijke impact
De de-stigmatiserende functie en het vergroten van de handelingsbekwaamheid van burgers middels het gestructureerde programma is van groot belang omdat:

 • de huidige beeldvorming een grote negatieve impact heeft
 • bij verwarde personen niet altijd per definitie sprake is van een psychische aandoening

Resultaten

In Kennemerland zijn zeven cursussen ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ aan gemengde groepen gegeven. Cursisten waren o.a.:
- professionals en vrijwilligers van gemeenten;
- woningcorporaties;
- welzijn en maatschappelijke opvang;
- politie
- marechaussee
- betrokken burgers

Meer kennis

Deelnemers gaven aan dat ze door de cursus meer kennis hebben die ze goed kunnen gebruiken, o.a. over het aanbod 113 zelfmoordpreventie, de crisiskaart, en ervaringsdeskundigheid. Cursisten weten door de cursus wat ze wel en niet moeten doen wanneer ze te maken krijgen met een
persoon met psychische problemen.

Stigma

In de cursussen is aandacht besteed aan het stigma rond psychische problemen. Bijvoorbeeld aan het beeld van de ‘gevaarlijke gek’ of het feit dat mensen met psychische problemen vaker slachtoffer zijn dan dader van agressief gedrag. De cursus draagt bij aan meer bewustzijn, minder stigma, meer kennis, meer eerste hulp, en meer vroegtijdige interventie, waardoor herstel beter mogelijk wordt.

Verslagen


Eindverslag

Mental Health First Aid (MHFA) in Kennemerland

In Kennemerland zijn zeven cursussen ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ aan gemengde groepen gegeven. Cursisten waren o.a.: professionals en vrijwilligers van gemeenten, woningcorporaties, welzijn en maatschappelijke opvang, politie, marechaussee, betrokken burgers. Deelnemers gaven aan dat ze door de cursus meer kennis hebben die ze goed kunnen gebruiken, o.a. over aanbod 113 zelfmoordpreventie, crisiskaart, ervaringsdeskundigheid. Cursisten weten door de cursus wat ze wel en niet moeten doen wanneer ze te maken krijgen met een persoon met psychische problemen. In de cursussen is aandacht besteed aan het stigma rond psychische problemen, bv. het beeld van de ‘gevaarlijke gek’ en het feit dat mensen met psychische problemen vaker slachtoffer dan dader zijn van agressie. De cursus draagt bij aan meer bewustzijn, minder stigma, meer kennis, meer eerste hulp en meer vroegtijdige interventie waardoor herstel beter mogelijk wordt.

GGZ inGeest
Rian van Erp
r.vanerp [at] prezens.nl (r[dot]vanerp[at]prezens[dot]nl)
06 -12 28 17 29

Samenvatting van de aanvraag

Binnen het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Kennemerland' worden professionals in de (semi) publieke sector (bv ambtenaren en politie), vrijwilligers en burgers in de regio Kennemerland getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag. De training die wordt ingezet is het evidence based programma ‘Mental Health First Aid’ (zie bijgevoegde informatie over achtergronden en inhoud van dit programma). Het trainingsprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Het project richt zich primair op preventie en het plegen van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag en sluit daarmee goed aan bij de ambities van GGD Kennemerland, de tien gemeenten en GGZ inGeest. Zoals reeds wetenschappelijk bewezen zal MHFA een directe bijdrage leveren aan enkele van de genoemde bouwstenen voor een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag: 1. Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Binnen het project worden ook ervaringsdeskundigen ingezet als trainer. De leefwereld van mensen met psychische problemen en mensen met verward gedrag staat centraal in de training. Door meer begrip voor deze leefwereld te ontwikkelen wordt het mogelijk om mensen vanuit empathie en betrokkenheid te laten reageren. Wat speelt bij de betreffende persoon, wat is de invloed van de psychische problemen, en hoe kan hier zo goed mogelijk op gereageerd worden? 2. Preventie Eerste hulp bij mensen met psychische problemen en verward gedrag heeft een sterk preventief karakter. Door vroegtijdige signalering en adequaat handelen wordt verergering van klachten en de-escalatie in veel gevallen voorkomen. Ook draagt het programma bij aan suïcide-preventie. Jaarlijks plegen ongeveer 1900 mensen zelfmoord in Nederland. De regio Kennemerland wijkt niet af van het landelijke gemiddelde. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie uitgeroepen tot een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid, met de GGD Kennemerland als regisseur. Ook binnen GGZ inGeest is suïcidepreventie (zero-suïcide mindset) speerpunt. 3. Vroegtijdige signalering Onderzoek heeft uitgewezen dat één op de vier mensen te maken krijgt met psychische problemen. Door vroegtijdige signalering en vroegtijdig handelen kan veel leed worden voorkomen. De training is sterk gericht op vroegsignalering van veelvoorkomende psychische problemen zoals depressie, angststoornissen, psychose, middelengebruik en bv eetstoornissen. 4. Informatievoorziening Belangrijk onderdeel van het programma is informatievoorziening over psychische problematiek en verward gedrag. Meer bekendheid met deze problematiek zal leiden tot meer begrip en handelingsbereidheid bij mensen. Samenwerking Diverse gemeenten uit de veiligheidsregio Kennemerland werken sinds 2016 samen aan een regionale aanpak voor mensen met verward gedrag, waarbij zowel op (boven) regionaal en lokaal niveau activiteiten plaatsvinden (zie bijlage: rapportage 'ontwarring in Kennemerland') Deze gemeenten hebben aangegeven te willen meewerken aan de uitvoering van deze activiteit. De MHFA-projectgroep zal onder meer bestaan uit de volgende leden: de GGD Kennemerland als vertegenwoordiger van de tien gemeenten, de gemeenten Haarlem en Zandvoort en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Regio Kennemerland Het inwonersaantal van de regio is ± 535.210 GGZ inGeest vraagt subsidie aan om in de regio Kennemerland professionals in de (semi) publieke sector, vrijwilligers en burgers volgens het programma MHFA op te leiden. Dit doen we voornamelijk door de 12 uur durende cursus aan te bieden aan verschillende doelgroepen. We willen ons richten met name op mensen die werkzaam zijn in publieke functies, zoals bv. loketmedewerkers bij gemeenten en DWI en werknemers Openbaar Vervoer, vrijwilligers en burgers. Tijdsplanning Begin 2017 is een start gemaakt met het benaderen van belangrijke samenwerkingspartners in Kennemerland. De meeste partners reageren positief. Daadwerkelijke uitvoer van het MHFA-programma zal vanaf begin september 2017 van start gaan. De planning is in een jaar tijd 7 groepen te trainen met het MHFA-programma. GGZ inGeest ziet deze aanvraag als een stimulering voor hetgeen reeds in gang is gezet. Na afloop van het project zoals hier beschreven zien wij het MFHA niet als beëindigd maar als een eerste stap om het programma over de hele regio uit te rollen. GGZ inGeest heeft zich hiertoe daadwerkelijk gecommitteerd. Dit blijkt dit ook uit de 3 jarige licentieovereenkomst die GGZ inGeest met de MFHA Nederland heeft gesloten. De subsidie zien wij als een stimulering voor het eerste jaar waarin wij de netwerken, de ervaring en de deskundigheid opbouwen. Dit vraagt tijdelijk extra inzet van medewerkers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638022004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R. van Erp
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ inGeest

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Noord-Holland:
 • Beverwijk
 • Bloemendaal
 • Haarlem
 • Haarlemmerliede en Spaarnwoude
 • Haarlemmermeer
 • Heemskerk
 • Heemstede
 • Uitgeest
 • Velsen
 • Zandvoort