Mobiele menu

Effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Projectomschrijving

Doel

In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast beroepskrachten – burgers met financiële problemen. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning. Andere richten zich op het aanleren van nieuw gedrag. Weer andere houden zich bezig met het behartigen van de belangen van de cliënt tegenover instanties. Wat is de bijdrage van vrijwilligers aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening? En wat ervaren cliënten als ondersteunend in de begeleiding door een vrijwilliger?

Aanpak/werkwijze

Dossiers van de Stadsbank Oost-Nederland zijn geraadpleegd om te kijken of mensen met begeleiding van een vrijwilliger meer aflossen en vaker de hulpverlening afmaken. Daarnaast zijn vrijwilligers van deze cliënten geïnterviewd om te ontdekken waar hun hulp precies uit bestaat. Verder zijn veranderingen in financiële zelfredzaamheid in kaart gebracht op basis van interviews met cliënten van de schuldhulpverlening. Er zijn enerzijds cliënten geïnterviewd die uitsluitend zijn begeleid door een betaalde schuldhulpverlener en anderzijds cliënten waarbij daarnaast ook een vrijwilliger ondersteuning heeft geboden.

Samenwerkingspartners

Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Universiteit Twente en Hogeschool Saxion.

Resultaten

Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de vraag of en hoe begeleiding door een vrijwilliger de effectiviteit van de schuldhulpverlening (in termen van gerealiseerde aflossing, preventie van uitval en bevordering van financiële zelfredzaamheid) vergroot, welke elementen in de ondersteuning door een vrijwilliger effectief zijn en welke elementen in het contact met de vrijwilliger cliënten zelf als ondersteunend ervaren. Zo blijken cliënten met hulp van vrijwilligers minder vaak uit te vallen en blijkt deze groep gemiddeld meer af te lossen dan de groep zonder hulp van een vrijwilliger. De uitkomsten leveren gemeenten, beroepskrachten en vrijwilligers handreikingen op voor een effectievere inzet van vrijwilligers, wat de dienstverlening aan burgers ten goede komt.

Producten

Titel: Artikel De betekenis van vrijwilligers voor de gemeentelijke schuldhulpverlening
Titel: Artikel in Money Matters - Volunteers’ contribution to debt support in the Netherlands
Titel: Artikel Vrijwilligers in de schuldhulpverlening: goedkoper kunnen ze het niet maken, wel beter
Titel: Artikel Hoe effectief zijn vrijwilligers in de schuldhulpverlening?
Titel: Mediator 'Vrijwilliger brengt rust en overzicht'
Auteur: Veronique Huijbregts
Link: https://www.zonmw.nl/nl/artikel/vrijwilliger-brengt-rust-en-overzicht-0
Titel: Omgaan met schuld
Auteur: Antonie Colijn
Link: https://video.saxion.nl/media/1_fk0k53zf

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast of in plaats van een beroepskracht – burgers met problematische schulden. Daarbij zijn drie typen activiteiten te onderscheiden. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning. Andere richten zich op het aanleren van nieuw gedrag. Weer andere houden zich bezig met het behartigen van de belangen van de cliënt tegenover instanties. Deze activiteiten komen ook in combinatie met elkaar voor. Dit onderzoek richt zich op de hulpverlening aan burgers die een minnelijke schuldregeling doorlopen. Voor elk van de genoemde activiteiten van vrijwilligers (praktische ondersteuning, aanleren van nieuw gedrag en belangenbehartiging) gaan we na wat de toegevoegde waarde is – bovenop de hulp vanuit de professionele schuldhulpverlening - als het gaat om (1) de mate van uitval gedurende het traject en (2) de mate waarin de berekende afloscapaciteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Verder gaan we na (3) welke aspecten van de begeleiding door de vrijwilliger de cliënt als helpend ervaart. We doen dit aan de hand van dossieronderzoek en interviews. We vergelijken cases waarin een cliënt met schulden begeleid is door uitsluitend een betaalde schuldhulpverlener met cases waarin, naast een beroepskracht, ook een vrijwilliger ondersteuning heeft geboden. Eventuele effecten op de mate van uitval en de gerealiseerde afloscapaciteit stellen we vast door de dossiers van cliënten van de schuldhulpverlening te bestuderen. Veranderingen in financiële zelfredzamheid brengen we in kaart door interviews met cliënten van de schuldhulpverlening. In die interviews gaan we bovendien na welke elementen in het contact met de vrijwilliger de cliënten zelf als helpend hebben ervaren.

Kenmerken

Projectnummer:
535002002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. B.H.H. Boksebeld
Verantwoordelijke organisatie:
Saxion University of Applied Sciences