Mobiele menu

Effects of home-based training with telemonitoring guidance in low to moderate risk patients with an acute coronary syndrome or coronary revascularization

Projectomschrijving

Aanleiding

Ondanks de positieve effecten van fysieke training na een acute hartaandoening, nemen weinig hartpatiënten deel aan hartrevalidatie. Dit komt vaak door tijdgebrek of vervoersproblemen. Daarnaast vallen veel patiënten na de revalidatie terug in een inactieve leefstijl. Met revalidatie in de thuissituatie kunnen patiënten meer autonomie krijgen, en leren de trainingen in zijn/haar eigen schema in te plannen.

Methode

Het FIT@Home project onderzocht de effectiviteit en kosten van een
thuisrevalidatie programma, waarbij patiënten zelfstandig trainden met een hartslagmeter en begeleiding op afstand.
Resultaten: De 45 patiënten in de interventiegroep trainden even vaak als de 45 patiënten die de reguliere hartrevalidatie kregen. Patiënten in beide groepen verbeterden qua conditie en kwaliteit van leven na de revalidatie en na één jaar, zonder verschil tussen de groepen. Ook vanuit financieel oogpunt waren de twee methoden vergelijkbaar.

Conclusie

Thuisrevalidatie is een goed alternatief voor reguliere hartrevalidatie in het ziekenhuis.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Effects and costs of home-based training with telemonitoring guidance in low to moderate risk patients entering cardiac rehabilitation: The FIT@Home study
Auteur: Jos J Kraal, Niels Peek, M Elske van den Akker-Van Marle and Hareld MC Kemps
Magazine: BMC Cardiovascular Disorders
Titel: Effects and costs of home-based training with telemonitoring guidance in low to moderate risk patients entering cardiac rehabilitation: The FIT@Home study
Auteur: Jos J Kraal1*, Niels Peek1, M Elske van den Akker-Van Marle2 and Hareld MC Kemps13

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding: Ondanks de positieve effecten van fysieke training na een acute hartaandoening, nemen weinig hartpatiënten deel aan hartrevalidatie. Dit komt vaak door tijdsgebrek of vervoersproblemen. Daarnaast vallen veel patiënten na de revalidatie terug in een inactieve levensstijl. Met revalidatie in de thuissituatie kunnen patiënten meer autonomie krijgen, en leren de trainingen in zijn/haar eigen schema in te plannen.
Doel: Het FIT@Home project onderzocht de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een thuisrevalidatie programma met begeleiding op afstand op de conditie en het fysieke activiteiten niveau in vergelijking met ziekenhuisrevalidatie. Tijdens het thuisrevalidatie programma trainden patiënten zelfstandig met een hartslagmeter en kregen ze wekelijks telefonische coaching.
Resultaten: De 45 patiënten in de interventiegroep trainden even vaak als de 45 patiënten die de reguliere hartrevalidatie volgden. Patiënten in beide groepen verbeterden qua conditie en kwaliteit van leven na de revalidatie en na één jaar, zonder verschil tussen de groepen. Direct na de revalidatie waren de patiënten in de interventiegroep meer tevreden over het behandeltraject dan patiënten in de controlegroep. De economische evaluatie liet zien dat thuisrevalidatie kosteneffectief is in vergelijking met reguliere hartrevalidatie in het ziekenhuis.
Conclusie: Thuisrevalidatie is een goed alternatief voor reguliere hartrevalidatie in het ziekenhuis.

Fysieke training als onderdeel van hartrevalidatie is bewezen effectief in het verbeteren van het inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven en wordt in de reguliere hartrevalidatie uitgevoerd in het ziekenhuis onder supervisie van een fysiotherapeut. In de laatste jaren is echter duidelijk geworden dat deze training ook veilig kan worden uitgevoerd in de thuissituatie met vergelijkbare korte termijn resultaten. Dit kan onder andere de zorgkosten verminderen en heeft door bevordering van zelfmanagement vaardigheden mogelijk ook meer effect op beweeggedrag op de langere termijn. In de FIT@Home studie worden de effecten van thuistraining met begeleiding via telemonitoring op het inspanningsvermogen en het beweeggedrag vergeleken met reguliere training in het ziekenhuis. Begin maart is de inclusie van laag tot matig risico patiënten binnen de hartrevalidatie in het Máxima Medisch Centrum van start gegaan. Tot nu toe zijn 41 patiënten geïncludeerd voor het onderzoek. De patiënten die thuis gaan trainen krijgen drie fysiotherapiesessies in het ziekenhuis voordat ze zelfstandig gaan trainen. Met behulp van een hartslagmeter en wekelijkse coaching via de telefoon en internet volgen deze deelnemers hetzelfde trainingsprogramma als de controle groep die in het ziekenhuis traint: 12 weken trainen, minimaal twee keer per week voor 45 tot 60 minuten op de juiste trainingsintensiteit (70 tot 85% van de maximale hartslag). Om de inclusiesnelheid te verhogen zijn enkele maatregelen genomen: hartrevalidatiespreekuren worden nu actief gescreend op potentiële deelnemers, de onderzoeker is bij deze spreekuren aanwezig en de inspanningstest met gasanalyse wordt direct aansluitend aan het bezoek verricht. Daarnaast kunnen vanaf januari 2014 patiënten uit een ander regionaal ziekenhuis ook in aanmerking komen voor inclusie.

Samenvatting van de aanvraag

DOEL/VRAAGSTELLING Vergelijken van de effecten van home-based training (HT) met telemonitoring en reguliere gesuperviseerde training binnen het hartrevalidatie (HR) centrum (CT) op fysieke fitheid (FF) en fysieke activiteit (FA) bij laag tot matig risico HR patiënten. Secundaire eindpunten zijn kosteneffectiviteit, compliantie aan het programma, kwaliteit van leven (KvL) en patiënttevredenheid. HYPOTHESE HT met telemonitoring verhoogt de motivatie en de eigen-effectiviteit van HR patiënten om te bewegen, uiteindelijk resulterend in een duurzamere toename in FF en FA dan na CT. Daarnaast zijn er minder kosten verbonden aan HT vanwege het lagere aantal gesuperviseerde trainingen. STUDIE OPZET Mono-centrum gerandomiseerde studie. HR patiënten worden gerandomiseerd naar HT (n=45) of CT (n=45). Metingen worden verricht bij aanvang, na 12 weken en na 1 jaar, bestaande uit een maximale inspanningstest, metingen van FA, KvL (ook na 6 maanden), patiënttevredenheid (alleen na 12 weken) en zorgkosten (na 12 weken, 6 maanden en 1 jaar) STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN Patiënten die deelnemen aan poliklinische HR na een acuut coronair syndroom of revascularisatie, met laag tot matig risico en internet toegang en PC thuis. INTERVENTIE Trainingsprogramma van 12 weken (24-36 sessies à 1 uur) op 70-85% van de maximale hartfrequentie (HF). In de CT groep worden de trainingen gesuperviseerd door een fysiotherapeut; in de HT groep worden trainingen verricht in de thuisomgeving, gebruik makend van een HF meter en m.b.v. wekelijkse feedback / motivatie van een inspanningsspecialist die toegang heeft tot de online HF data. Na 12 weken worden de patiënten in de HT groep gestimuleerd om de HF meter te blijven gebruiken. UITKOMSTMATEN Primaire eindpunten: FF (piek zuurstofopname) en FA (physical activity energy expenditure, PAEE) gemeten m.b.v. een tri-axiale accelerometer en een HF meter. Secundaire eindpunten: compliantie aan het programma, KvL (SF-36) en patiënttevredenheid (CQ-index) SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE Om een verschil in verbetering in PAEE van 20% aan te kunnen tonen en rekening houdend met een “loss to follow up”van 20% dienen er 45 patiënten te worden geïncludeerd in elke groep. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE / BUDGET IMPACT ANALYSE Kosteneffectiviteit wordt uitgedrukt als kosten voor een “quality-adjusted life year”; een budget impact analyse wordt verricht volgens de ISPOR richtlijnen van 2007. TIJDPAD Er worden 90 patiënten geïncludeerd in 8 maanden (follow up: 12 maanden). OBJECTIVES(S)/RESEARCH QUESTION9S) To compare the effects of home-based exercise training (HT) with telemonitoring guidance and regular centre-based exercise training (CT) on physical fitness (PF) and physical activity (PA) in low to moderate risk cardiac rehabilitation (CR) patients. Secondary endpoints are cost-effectiveness, training adherence, health-related quality of life (QoL) and patient satisfaction. HYPOTHESIS HT with telemonitoring guidance increases motivation and self-efficacy for independent exercise in CR patients resulting in a more sustained increase in PF and PA than after CT. Furthermore, this strategy is associated with lower costs due to fewer supervised exercise training sessions. STUDY DESIGN Single-centre randomized controlled trial. CR patients are randomized to HT (n=45) or CT (n=45). Assessments are performed at baseline, 12 weeks and 1 year, consisting of maximal exercise testing, assessment of PA, QoL (also at 6 months), patient satisfaction (at 12 weeks only) and health care costs (12 weeks, 6 months and 1 year) STUDY POPULATIONS Low to moderate risk patients entering outpatient CR after an acute coronary syndrome or revascularization with internet access and PC at home INTERVENTION 12-week training program (24-36 one-hour sessions) at 70-85% of their maximal heart rate (HR). In the CT group training is supervised by a physical therapist; in the HT group training is performed in the home environment using a HR monitor to determine training intensity and with weekly feedback / motivation by an exercise specialist who has access to the online HR-data. After 12 weeks, subjects in the HT group are encouraged to continue using the HR monitor. OUTCOME MEASURES Primary endpoints: PF (peak oxygen uptake) and PA (physical activity energy expenditure, PAEE) assessed by a tri-axial accelerometer and HR monitor. Secondary endpoints: training adherence, QoL (SF-36) and patient satisfaction (CQ index). SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA-ANALYSIS To detect a difference in improvement in PAEE of 20%, and accounting for a loss to follow up of 20% at 1 year, 45 subjects need to be included in both groups. COST-EFFECTIVENESS/BUDGET IMPACT ANALYSIS Cost-effectiveness is expressed as cost for a quality-adjusted life year; a budget impact analysis is performed according to the 2007 ISPOR guidelines. TIME SCHEDULE Ninety patients will be included in a period of 8 months (follow up: 12 months).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837001003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.M.C. Kemps
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC