Eigen Kracht: de Wijzer staat op 5 voor 12

Projectomschrijving

De transities binnen het sociaal domein vragen hulpbehoevenden langer thuis te wonen. De eigen kracht moet maximaal ingezet worden, om enerzijds de kwaliteit van bestaan te vergroten en anderzijds tot reductie op dure zorg te komen.

Doelgroep

Thuiswonende kwetsbare ouderen. Het betreft daarbij met name ouderen in een kwetsbare positie, die traditioneel intramuraal zouden wonen, maar volgens de huidige wet- en regelgeving zelfstandig moeten (gaan) wonen.

Doel

Versterking van de EigenKrachtWijzer, zodat het de eigen kracht van ouderen in een kwetsbare positie beter kan aanspreken en hen kan helpen om hun eigen kracht te verkennen en in te zetten. Momenteel wordt het instrument pas in zes gemeenten toegepast. Daarnaast voldoen meerdere onderdelen van de EigenKrachtWijzer nog niet aan alle standaarden voor toegankelijkheid, begrijpelijkheid, leesbaarheid voor ouderen en hulpbehoevenden.

Opbrengst

Een versterkte en aangepaste EigenKrachtWijzer.

Werkwijze

Het instrument wordt versterkt en geïntroduceerd in praktijkgemeenten van de Wmo Werkplaatsen.

Producten
Titel: De EigenKrachtWijzer. Op weg naar een krachtig instrument.
Auteur: Maarten Kwakernaak Daniëlle Damoiseaux Martine van Heumen Rosan van den Hurk Wike van Leeuwen Dimitri Veerbeek
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Hoewel de EigenKrachtWijzer tegemoet komt aan een behoefte die wij in het werkveld signaleren, zien wij enerzijds dat dit instrument pas in slechts zes gemeenten wordt toegepast. Anderzijds hebben wij geconstateerd dat meerdere onderdelen van de EigenKrachtWijzer niet voldoen aan de standaarden voor toegankelijkheid, begrijpelijkheid, leesbaarheid voor ouderen. Het betreft daarbij met name ouderen in een kwetsbare positie, die traditioneel intramuraal zouden wonen, maar volgens de huidige afspraken zelfstandig moeten wonen (zorgzwaartepakket 3 en 4). Deze constatering leidt tot twee doelen: - Wij stellen ten doel het instrument zodanig te versterken, dat meer (met name kwetsbare) ouderen het instrument naar tevredenheid zullen gebruiken in de gemeente Schijndel. - Wij stellen ten doel de EigenKrachtWijzer in de praktijkgemeenten van de Wmo Werkplaats te introduceren. Aan het eind van het traject moet het instrument in ten minste twee andere gemeenten in gebruik zijn. De twee belangrijkste doelgroepen zijn wijkteams en ouderen. Ouderen zijn zelf de eindgebruiker en primaire doelgroep van het instrument. Wijkteams hebben bij uitstek de taak de zelfredzaamheid te versterken, en zouden het instrument als hulpmiddel kunnen gebruiken bij hun werkzaamheden. Het door ontwikkelen en implementeren van de vernieuwde EigenKrachtWijzer komen tot stand door actieleer bijeenkomsten, evaluatie, testen, bijstellen, steeds samen met ouderen en sociale wijkteams. Start: oktober 2014, looptijd 24 maanden. Voor meer informatie: zie de uitgebreide projectbeschrijving in de bijlagen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
633100008
Looptijd:
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. van Biene
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen