Mobiele menu

EmpowerMENT: EMPOWERende, integrale persoonsgerichte ondersteuning en samenwerking vanuit de eerste lijn voor screening, begeleiding en verwijzing bij vluchtelingkinderen met MENTale problemen

Projectomschrijving

Veel minderjarige vluchtelingen hebben psychische problemen. Zij komen vaker dan gemiddeld bij de huisarts, maar krijgen minder vaak psychische hulp. Huisartsen vinden deze zorg moeilijk.

Doelen

Om de herkenning, verwijzing en ondersteuning van minderjarige vluchtelingen met psychosociale problemen vanuit de huisartsenpraktijk te verbeteren, wordt in Oss, Cuijk, Nijmegen en Eindhoven de het volgende gedaan:

  1. onderzoek naar welke zorgbehoeften vluchtelingen hebben en welke behoefte aan ondersteuning huisartsen en praktijk ondersteunende huisartsen (POH’s) hebben
  2. huisartsen en POH’s trainen
  3. samenwerken met vluchtelingen en andere organisaties
  4. in 4 huisartspraktijken 60 minderjarige vluchtelingen screenen op psychosociale problemen, ze verwijzen en ondersteunen
  5. onderzoek naar of huisartsenzorg voor deze vluchtelingen en de tevredenheid over de zorg verbetert en wat nodig is voor goede samenwerking

De actiegerichte onderzoeksmethode betrekt vanaf het begin vluchtelingen en andere belanghebbenden op gelijkwaardige wijze bij het project.

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Afbeelding

Producten

Titel: Empowerment training voor huisartsen en POH-GGZ Zorg voor vluchtelingenkinderen in de huisartsenpraktijk
Auteur: Renkens J, de Klein M, Van den Muijsenbergh M.
Link: https://www.ru.nl/runomi/research/empowerment/
Titel: "Refugees’ Agency: On Resistance, Resilience, and Resources."
Auteur: Renkens J, Rommes E, van den Muijsenbergh M.
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Titel: Empowerment, aandacht voor vluchtelingenkinderen en hun mentale problemen
Auteur: De Klein M, Renkens J en Van den Muijsenbergh,M
Link: https://www.ru.nl/runomi/research/empowerment/
Titel: Diverse verslagen van deelonderzoeken
Auteur: diverse
Link: https://www.ru.nl/runomi/research/empowerment/
Titel: Zie je mijn verdriet niet
Auteur: Soula Notos
Link: https://www.ru.nl/runomi/research/empowerment/

Verslagen


Eindverslag

Het Empowermentproject heeft als doel de herkenning, bespreking en ondersteuning van psychosociale problemen bij minderjarige vluchtelingen vanuit de huisartsenpraktijk te verbeteren. Dit doen we door de huisartsen en POH-GGZ trainen, en in een lokaal groepje samen met vluchtelingen, GGD-JGZ, en andere lokale organisaties in kaart te brengen welke ondersteuningsactiviteiten voor kinderen er zijn.
Sinds de start 1 jaar geleden hebben we door in de voormeting - een onderzoek in patiëntendossiers in de vier deelnemende huisartsenpraktijken - vastgesteld dat bij vluchtelingenkinderen minder vaak psychosociale problemen worden vastgesteld en besproken. We hebben in interviews met vluchtelingen achterhaald welke barrieres ouders ervaren om zelf psychische problemen te herkennen bij hun kinderen, of ter sprake te brengen bij de huisarts.En we hebben bij de huisartsen en POH's onderzocht welke barrières zij ondervinden.
We hebben twee van de vier praktijken getraind in het herkennen en bespreken van deze problemen,en twee praktijken zijn begonnen om het geleerde in praktijk te brengen. Binnenkort starten in de 2 eerste gemeenten de lokale werkgroep. Uiteindelijk gaan we in de 4 deelnemende praktijken kijken of hun zorg voor de vluchtelingenkinderen verbeterd wordt.

Samenvatting van de aanvraag

Probleemstelling: Veel minderjarige vluchtelingen hebben psychische problemen gerelateerd aan trauma’s en huidige sociale omstandigheden; zij komen vaker dan gemiddeld bij de huisarts, maar worden minder vaak verwezen naar GGZ. Huisarts en praktijkondersteuner (POH)-GGZ kunnen een grote rol spelen in herkenning, begeleiding en verwijzing van minderjarige vluchtelingen met psychosociale problemen, maar huisartsen ervaren de zorg als moeilijk en vluchtelingen praten niet makkelijk met de huisarts over psychische problemen. Adequate herkenning en begeleiding vergt een cultuursensitieve persoonsgerichte, integrale, veerkracht versterkende aanpak van huisartsen, POH-GGZ in samenwerking met vluchtelingen en andere relevante organisaties, zoals jeugdzorg – GGD-JGZ - sociaal wijkteam - scholen en andere gemeentelijke voorzieningen. Relevantie: Als meest laagdrempelig toegankelijke hulpverlener en gezinsarts is de huisarts met de POH de eerst aangewezene voor vroege herkenning van en begeleiding bij psychosociale problemen van minderjarige vluchtelingen. Onze participatieve actiegerichte onderzoeksmethodiek is innovatief, waarin vanaf begin af aan alle belanghebbenden betrokken zijn bij ontwikkeling, implementatie, evaluatie en aanpassing van de interventie. De bijdrage van de vluchtelingen-artsen en vluchteling - sleutelpersonen is cruciaal voor inzicht in relevante culturele aspecten en aansluiting bij het vluchtelingenperspectief. Implementatie: Het project levert op: a) aan behoeften van betrokkenen aangepaste handreiking en training voor huisartsen en POH’s b) beschrijving van de noodzakelijke ingrediënten voor effectieve samenwerking tussen huisartsenpraktijken, vluchtelingen en relevante lokale organisaties c) interprofessioneel onderwijsprogramma voor huisartsen / POH / sociaalwerkers in opleiding d) kennis over het effect van de interventie, die bestaat uit het implementeren van deze handreiking, training en samenwerking in 4 gemeenten, waar in totaal 10-11 huisartsen / POH’s hun minderjarige vluchtelingen (minimaal 60) screenen op psychische problemen en onderliggende sociale factoren, begeleiden en zo nodig verwijzen. Doelstelling: Vroege herkenning van gevolgen van psychotrauma en andere psychosociale problemen bij minderjarige vluchtelingen, adequate verwijzing en veerkracht versterkende ondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk door een integrale persoonsgerichte benadering in samenwerking met vluchtelingen, scholen, GGD-JGZ, jeugdzorg en andere lokale organisaties. Onderzoeksvragen: 1. Welke behoeften hebben vluchtelingen aan ondersteuning door huisarts/POH op het gebied van psychosociale problemen bij minderjarige vluchtelingen? 2. Welke behoeften aan training/ondersteuning hebben huisarts en POH? 3. Hoe ziet een op deze inzichten gebaseerde handreiking voor cultuursensitieve, persoonsgerichte, veerkrachtversterkende benadering van huisarts/POH-GGZ eruit, de hiervoor benodigde training en integrale aanpak in samenwerking met andere relevante lokale organisaties? 4. Wat is nodig om deze persoonsgerichte integrale benadering toe te passen? 5. Wat levert deze benadering op voor vluchteling, huisarts/POH en andere betrokkenen? Plan van aanpak: In de gemeenten Eindhoven, Nijmegen, Cuijk, Oss worden via purposeful en network sampling een adviescommissie en een lokale projectgroep gevormd van vluchteling, huisarts, en andere belanghebbenden en de onderzoeker: deze bepalen de behoeften van vluchtelingen en professionals, bevorderen de deelname aan training, samenwerking en onderzoek, evalueren tussentijds en stellen zo nodig de interventie bij. Een overkoepelende begeleidingscommissie bewaakt de voortgang en zorgt voor implementatie van de eindproducten. Het actiegerichte onderzoek is gebaseerd op de Normalisation Process Theory. Alle betrokkenen nemen gelijkwaardig deel door de toegepaste participatorische onderzoeksmethoden. In 24 maanden worden draagvlak gecreëerd en behoeften in kaart gebracht, handreiking en training ontwikkeld, samenwerking gestimuleerd, de nieuwe werkwijze geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgesteld en gedissemineerd naar landelijke organisaties en geborgd in de opleiding voor huisartsen, POH en sociaal werkers. Evaluatie van proces en effect vindt plaats met mixed-methods pré-post design (kwalitatieve en kwantitatieve metingen voorafgaand aan (T0) en 10 maanden na start van de implementatie (T1)). De kwalitatieve data worden deductief thematisch geanalyseerd; de kwantitatieve m.b.v. beschrijvende statistiek en independent samples T-test. De primaire uitkomstmaten zijn verschil tussen T0 en T1 in: • aard en omvang van psychische problemen en sociale factoren bij doelgroep, gesprekken hierover, begeleiding en verwijzing (huisartsenregistraties) • tevredenheid van vluchtelingen en professionals met zorg en begeleiding en • inzicht in ervaringen met en voorwaarden voor de cultuursensitieve persoonsgerichte integrale benadering en samenwerking

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636601001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc