Empowerment en eigen regie van de patiënt door Ikherstel app bij herstel na operatie. Pilot onderzoek met implementatiestrategie die de patiënt rechtstreeks toegang geeft

Projectomschrijving

Herstel na operaties duurt langer dan nodig is. Dit leidt tot een lagere kwaliteit van leven. De app ikHerstel geeft o.a. op maat gemaakt adviezen wanneer voor de patiënt relevante activiteiten weer hervat mogen worden na een operatie. Onderzoek wijst uit dat door de app patiënten bij buikoperaties tot 14 dagen sneller herstellen, minder pijn en een betere kwaliteit van leven ervaren. Het is daarom wenselijk dat alle patiënten de app kunnen gebruiken, ook als de zorgaanbieder de app niet aanbiedt. Het belangrijkste doel van dit VIMP-project is patient empowerment en zelf management te vergroten. Hierdoor biedt de app patiënten de mogelijkheid meer regie rond de operatie te nemen. Hierbij zal speciale aandacht zijn voor patiënten met een lage opleiding en weinig digitale vaardigheden. In dit project zullen patiënten direct toegang krijgen tot de app en geïnstrueerd worden hoe de app te gebruiken. In samenwerking met de Patiëntenfederatie en VGZ wordt dit implementatie project uitgevoerd.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Deze VIMP aanvraag sluit inhoudelijk aan bij de resultaten van het project “Substitution of usual perioperative care by E-health and ICT: a cost-effectiveness analysis”, projectnummer 837002409. De resultaten van dit project worden hier kort samengevat. Herstel na operaties duurt langer dan nodig is. Dit leidt tot onnodige kosten en een lagere kwaliteit van leven. De app ikherstel geeft o.a. op maat gemaakt adviezen wanneer bepaalde activiteiten (voor de patiënt relevant) weer hervat mogen worden na een operatie. Deze hersteladviezen zijn opgesteld door medische experts en getoetst bij patiënten, patiëntenverenigingen (Patiëntenfederatie Nederland) en bij de verschillende beroepsverenigingen van gynaecologen, huisartsen, en bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (NVOG, NHG, NVAB, NVVG). De app ikherstel is onderzocht in eerdere Zonmw studies en zorgde ervoor dat patiënten bij gynaecologische operaties (baarmoeder- en eileideroperaties) tot 14 dagen sneller herstellen, minder pijn en een betere kwaliteit van leven ervaren. Negen van de 10 patiënten zijn (zeer) tevreden. In dit project is de ikherstel app onderzocht in een gerandomiseerde studie in de Heelkundige bij kleinere buikoperaties zoals een galblaas- of liesbreukoperatie in vergelijking met de gebruikelijke zorg. In de huidige situatie wordt CE-gecertificeerde ikHherstel app aangeboden aan patiënten door de zorgaanbieder (ziekenhuis/zorgverlener). De zorgaanbieder sluit daarvoor een overeenkomst af met ikHerstel BV. Dit bedrijf is een spin-out van Amsterdam UMC (zie www.ikherstel.nl)). Amsterdam UMC/IXA (technology transfer office) heeft een licentie verstrekt aan de spin-out om de app in de zorg te implementeren waarbij aan alle voorwaarden (o.a. CE certificering en datasecurity) wordt voldaan. Prof. Huirne en Prof. Anema die de app in Amsterdam UMC ontwikkelden zijn betrokken als adviseurs bij deze spin-out. In de huidige situatie wordt de ikherstel app aangeboden via de zorgaanbieder aan patiënten die geopereerd worden. Het is wenselijk dat ook patiënten gebruik kunnen maken als de zorgaanbieder de app niet aanbiedt. Het belangrijkste doel van dit project is patient empowerment en zelf management te vergroten door een grotere patiëntenpopulatie toegang geven tot hersteladviezen (via ikHerstel app). Hierdoor biedt de app patiënten de mogelijkheid meer regie rond de operatie te nemen. Het is daarom belangrijk dat patiënten directe toegang tot app ikHerstel krijgen zonder afhankelijkheid of tussenkomst van de zorgverlener (Dianda Veltman, directeur Patiëntenfederatie, Skipr, 2021). In samenwerking met de Patiëntenfederatie en VGZ willen we daarom een pilot project doen. Hierbij zal speciale aandacht zijn voor patiënten met een lage opleiding en weinig digitale vaardigheden. Door directe toegang van de patiënt kan de app ook een oplossing bieden voor arbeidsmarktkrapte van (para)medisch personeel omdat er geen tijd is nodig van de (verpleegkundig) specialist bij voorlichting en instructie over de app voorafgaand aan de operatie. Middels onderzoek is ook vastgesteld dat door de app minder zorg/herhaalconsulten na de operatie nodig zijn (Bouwsma et al. 2018). In het pilot project zal daarom een portaal worden opgezet waarmee de patiënt direct toegang kan krijgen tot de app. Het portaal zal via visuals/video instrueren voorafgaand aan de operatie hoe de app te gebruiken en kan tevens de zorgaanbieder hierover informeren via het portaal. In het pilot onderzoek zal bij 100 patiënten deze nieuwe implementatiestrategie worden onderzocht op haalbaarheid, effecten op patiënt empowerment en zelf management, patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg. Ook zullen belemmerende en bevorderende factoren bij de betrokken stakeholders in kaart worden gebracht van deze implementatiestrategie met directe patiënt toegang. Speciale aandacht is er in de pilot om de deelname van patiënten met een lage opleiding en weinig digitale vaardigheden te bevorderen.

Kenmerken
Projectnummer:
85200095001
Looptijd:
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. JR Anema MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc