Mobiele menu

Energetic, a self-management group program aimed at reconditioning and participation in persons with a muscle disease

Projectomschrijving

Veel mensen met een spierziekte zijn chronisch vermoeid en hebben hier in het dagelijks leven last van. Daarom is het groepsprogramma Energiek ontwikkeld. Energiek leert mensen hun conditie te trainen en beter om te gaan met vermoeidheid in het dagelijks leven. Energiek duurt 16 weken waarvan 9 weken 2x/week en daarna 1x/week. Tijdens het groepsprogramma werken de deelnemers aan individuele doelen om beter te kunnen deelnemen aan activiteiten op gebied van gezin, sport, werk, huishouden of sociale activiteiten. In 2014 is een onderzoek gestart naar effecten en kosten van Energiek vergeleken met gebruikelijke zorg.
De Energiek groep liet meer verbetering zien in de sociale participatie en fysieke conditie dan de groep met de gebruikelijke zorg. De kosten van Energiek zijn enigszins lager dan de gebruikelijke zorg. De resultaten worden gebruikt om Energiek te verbeteren en beschikbaar te maken in Nederland.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen.

Producten

Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of a self-management group program to improve social participation in patients with neuromuscular disease and chronic fatigue: protocol of the Energetic study
Auteur: Veenhuizen, Yvonne, Cup, Edith HC, Groothuis, Jan T, Hendriks, Jan CM, Adang, Eddy MM, van Engelen, Baziel GM, Geurts, Alexander CH
Magazine: BMC Neurology
Titel: Zelfmanagement bij HSP: de kunst om een balans te vinden
Auteur: Yvonne Veenhuizen MSc, Dr. Edith Cup, Prof. Dr. Sander Geurts
Magazine: Contact op maat
Titel: Vraag het de revalidatiearts: Vermoeidheid
Auteur: Jan Groothuis
Magazine: Contact op maat
Titel: Self-management program improves participation in patients with neuromuscular disease
Auteur: Yvonne Veenhuizen, MSc, Edith H.C. Cup, PhD, Marianne A. Jonker, PhD, Nicoline B.M. Voet, MD, PhD, Bianca J. van Keulen, MSc, Daphne M. Maas, MSc, Anita Heeren, MD, Jan T. Groothuis, MD, PhD,* Baziel G.M. van Engelen, MD, PhD,* and Alexander C.H. Geurts, MD, PhD
Magazine: Neurology
Link: https://n.neurology.org/content/93/18/e1720.full
Titel: Balans vinden tussen bewegen en rust
Auteur: Daphne Maas
Magazine: Contact op maat
Titel: Handleiding Energiek voor therapeuten
Auteur: Tamara Poppin, Nanette Nab, Edith Cup, Jan Groothuis en Yvonne Veenhuizen
Titel: Implementation and process evaluation of the Energetic study
Auteur: Yvonne Veenhuizen, Edith Cup, Ton Satink, Jan Groothuis , Baziel van Engelen ,Maria Nijhuis-van der Sanden, and Alexander Geurts
Titel: The Energetic study; effectiveness of a self-management group programme to improve social participation in patients with neuromuscular disease and chronic fatigue
Auteur: Y. VEENHUIZEN, E.H.C. CUP, B.J. VAN KEULEN, J. ZAJEC, J.T GROOTHUIS M.A JONKER, B.G.M VAN ENGELEN, and A.C.H GEURTS
Titel: The Energetic study; effectiveness of a self-management group programme to improve social participation in patients with neuromuscular disease and chronic fatigue
Auteur: Yvonne Veenhuizen, Edith Cup, Bianca van Keulen, Jan Groothuis Ton Feuth, Baziel van Engelen, and Alexander Geurts
Titel: Implementation and process evaluation of the Energetic study
Auteur: Yvonne Veenhuizen Edith Cup, Ton Satink, Jan Groothuis , Baziel van Engelen ,Maria Nijhuis-van der Sanden, and Alexander Geurts
Titel: Energiek Zelfmanagement groeps programma voor mensen met een neuromusculiare aandoening en vermoeidheid
Auteur: Yvonne Veenhuizen, Edith Cup, Bianca van Keulen , Jan Groothuis, Ton Feuth, Baziel van Engelen, Ton Satink, Ria Nijhuis-van der Sanden en Alexander Geurts
Titel: Implementation and process evaluation of the Energetic study
Auteur: Yvonne Veenhuizen, Edith Cup, Ton Satink, Jan Groothuis, Baziel van Engelen, Maria Nijhuis-van der Sanden, and Alexander Geurts
Titel: Implementation and process evaluation of the Energetic study
Auteur: Edith Cup, Ton Satink, Jan Groothuis, Baziel van Engelen, Maria Nijhuis-van der Sanden and, Alexander Geurts
Titel: The Energetic study; effectiveness of a selfmanagement group programme to improve social participation in patients with neuromuscular disease and chronic fatigue
Auteur: Edith Cup, Bianca van Keulen , Jan Groothuis, Ton Feuth, Baziel van Engelen, and Alexander Geurts
Titel: Jaarvergadering VSN
Auteur: Daphne Maas en Edith Cup

Verslagen


Eindverslag

Energiek, een zelfmanagement groepsprogramma voor mensen met een spierziekte en chronische vermoeidheid

Veel mensen met een spierziekte zijn chronisch vermoeid en hebben hier in het dagelijks leven last van. Daarom is het groepsprogramma Energiek ontwikkeld. Energiek leert mensen hun conditie te trainen en beter om te gaan met vermoeidheid in het dagelijks leven.

Energiek duurt 16 weken waarvan 9 weken 2x/week en daarna 1x/week. Tijdens het groepsprogramma werken de deelnemers aan individuele doelen om beter te kunnen deelnemen aan activiteiten op gebied van gezin, sport, werk, huishouden of sociale activiteiten.
In 2014 is een onderzoek gestart naar effecten en kosten van Energiek vergeleken met gebruikelijke zorg.
De Energiek groep liet meer verbetering zien in de sociale participatie en fysieke conditie dan de groep met de gebruikelijke zorg. De kosten van Energiek zijn enigszins lager dan de gebruikelijke zorg.
De resultaten worden gebruikt om Energiek te verbeteren en beschikbaar te maken in Nederland.

Energiek, een zelfmanagement groepsprogramma voor mensen met een spierziekte en chronische vermoeidheid

Achtergrond
Meer dan 60% van de mensen met een spierziekte is ernstig vermoeid en heeft hier in het dagelijks leven veel last van. Voor deze groep mensen is het programma Energiek ontwikkeld.

Doelen
Energiek leert mensen met een spierziekte om hun conditie te trainen, om te gaan met vermoeidheid in het dagelijks leven, optimaal te participeren, en een sportactiviteit te vinden om hun conditie te behouden.

Werkwijze
Energiek duurt 16 weken met aanvankelijk 2 groepsessies per week en na 9 weken 1 sessie per week. Iedere sessie bestaat uit conditietraining en informatie-uitwisseling. De deelnemers leren om energiebesparende strategieën en sportieve activiteiten in te passen in hun dagelijks leven.
In 2014 is een onderzoek gestart naar het effectiviteit en doelmatigheid van het programma Energiek. Hierbij gaan uiteindelijk 25 mensen het Energiekprogramma volgen. Hun resultaten op gebied van sociale participatie, fysieke conditie en impact van vermoeidheid worden vergeleken met die van 25 mensen die Energiek niet volgen. Energiek vindt plaats onder supervisie van een revalidatiearts in Nijmegen (Radboudumc) en Arnhem (RMC Groot Klimmendaal) en primair door fysio- en ergotherapeuten in Venray (gezondheidscentrum).

Wat levert het op?
Wanneer het programma Energiek (kosten-)effectief is gebleken, dan draagt dit bij aan de revalidatie van mensen met een spierziekte om de sociale participatie en fysieke conditie te verbeteren en de vermoeidheidsklachten te verminderen.

Samenvatting van de aanvraag

DOEL: Evaluatie van de kosten-effectiviteit van Energiek, een multidisciplinair zelfmanagement groepsprogramma voor mensen met een spierziekte gericht op reconditionering en verbeterde participatie. HYPOTHESE: Deelname aan Energiek leidt tot significant minder ervaren vermoeidheid, verbeterde fysieke conditie, sociale participatie en kwaliteit van leven zonder toename van (zorg)kosten vergeleken met reguliere zorg. STUDIE OPZET: Gerandomiseerd gecontroleerd multicenter onderzoek. Deelnemers worden at random toegewezen aan de interventiegroep of controlegroep. Metingen vinden plaats vóór randomisatie, na het programma (na 16 weken), na 3 en 12 maanden follow-up. STUDIEPOPULATIE: Volwassenen met een spierziekte en chronische vermoeidheid, die cardiopulmonaal in staat zijn tot aerobe training, gemotiveerd zijn voor gedragsverandering en minstens twee individuele doelen kunnen stellen op participatieniveau. INTERVENTIE: Energiek duurt 16 weken: de eerste 9 weken 2 maal per week sessies en de laatste 7 weken eenmaal per week. Het programma bevat vier onderdelen: 1) aerobe training op maat; 2) educatie over aerobe training; 3) zelfmanagement training in omgaan met vermoeidheid met energiebesparende strategieën; en 4) implementatie en terugvalpreventie in het dagelijks leven. Hierbij worden naasten betrokken. Na 3 maanden is er een terugkombijeenkomst. STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN: Reguliere (zeer variabele) (para)medische zorg en dito participatie in sport of bewegen. UITKOMSTMATEN: Checklist Individuele Spankracht, subschaal vermoeidheid (primaire uitkomstmaat), Canadian Occupational Performance Measure, Activity Card Sort, 6 Minuten Wandel Test, SF-36, Self-Efficacy Schaal en een zorgdagboekje (zorgkosten en ziekteverzuim). SAMPLE SIZE/DATA-ANALYSE: 50 deelnemers worden at random verdeeld over de interventie- en controlegroep. Een linear mixed model voor repeated data wordt toegepast om verschillen tussen de groepen te onderzoeken. KOSTEN-EFFECTIVITEIT/BUDGET IMPACT ANALYSE: Kosten-effectiviteit wordt onderzocht vanuit een maatschappelijk perspectief met als uitkomsten, kosten en quality adjusted life years. TIJDPAD: In het eerste jaar volgen 5 groepen (ieder 5 deelnemers) Energiek: 2 groepen in het UMC St Radboud en (na voldoende scholing) 2 groepen in revalidatiecentrum Groot Klimmendaal en één in een gezondheidscentrum in de eerste lijn. In het tweede jaar volgen follow-up metingen, analyses en presentatie van de resultaten. OBJECTIVE: To evaluate the cost-effectiveness of Energetic, a multidisciplinary self-management group program for persons with a muscle disease aimed at reconditioning and improved participation. HYPOTHESIS: Energetic results in less experienced fatigue, improved physical endurance, participation and quality of life without increasing health care costs compared to usual care. STUDY DESIGN: Randomized controlled multicenter trial. Eligible persons are allocated at random to the intervention or control group (waiting list). Outcome measures are recorded before randomisation, at the end of the program (after 16 weeks), at 3 and 12 months follow-up. STUDY POPULATION: Adults with a muscle disease and chronic fatigue who are cardiopulmonarily capable of engaging in aerobic training, sufficiently motivated and ready to change, and able to identify at least two personal participation goals. INTERVENTION: Energetic lasts 16 weeks: the first 9 weeks sessions twice a week and the last 7 weeks once a week. The program includes four modules: 1) tailored aerobic exercise training; 2) education about aerobic exercise; 3) self-management training in applying energy conservation strategies; and 4) implementation and relapse prevention in daily life. In this, next of kin will also be involved. At three months follow-up a recall session is organized. STANDARD INTERVENTION TO BE COMPARED TO: Regular (highly variable) (allied) health services and (variable) participation in physical exercise. OUTCOME MEASURES: Checklist Individual Strength subscale fatigue (primary outcome measure), Canadian Occupational Performance Measure, Activity Card Sort, 6 Minute Walking Test, SF-36, a Self-Efficacy Scale and a health diary (health care costs and sick leave). SAMPLE SIZE/DATA ANALYSIS: 50 participants are randomly allocated to the intervention or control group. A linear mixed model for repeated measurements will be used to study differences between the groups. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/BUDGET IMPACT ANALYSIS: Efficiency is studied from a societal perspective calculating costs and quality adjusted life years. TIME SCHEDULE: During the first year 5 groups (5 persons each) will follow Energetic, 2 at the Radboud University Medical Centre and (after sufficient education) also 2 groups at rehabilitation centre Groot Klimmendaal and one group in a community health centre. In the second year follow-up measurements will take place and results will be analyzed and presented.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837001402
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.H.C. Cup
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc