Eritrese AMV in Den Haag: integrale ketensamenwerking voor een goede transitie van 18- naar 18+

Projectomschrijving

Zorgverleners die werken met Eritrese Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) en AMV’ers zelf vragen om betere psychosociale hulpverlening. Ook de Jeugdombudsman uit Den Haag schreef een rapport over de noodzaak van goede hulp bij deze overgang om te voorkomen dat deze AMV’ers niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Doel

Het doel van dit éénjarige project was het verbeteren van de psychosociale hulpverlening aan AMV’ers uit Eritrea bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg in Den Haag.

Werkwijze

Dit werd gedaan door samen met Eritrese AMV’ers en de lokale organisaties betrokken bij de hulpverlening te kijken wat er al goed gaat bij deze overgang, wat er beter kan en wat ieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is.

Resultaten

In dit project is samen met Eritrese AMV’s en de lokale organisaties betrokken bij de hulpverlening, gekeken naar wat er al goed gaat bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg. Maar ook naar wat er beter kan, en wat eenieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is.

De aanbevelingen die uit dit project kwamen, zijn gebundeld in een factsheet voor hulpverleningsorganisaties. Daarnaast zijn er vijf informatiekaarten ontwikkeld met en voor Eritrese AMV’s, over de volgende thema’s:
-    huisarts
-    werk
-    zorg(verzekering)
-    Nederlandse taal
-    donorregister.
Deze kaarten zijn vrij beschikbaar en wijd verspreid binnen en buiten de regio van Den Haag.

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Afbeelding
Producten
Titel: Voorlichtingsmateriaal_Nederlandse taal
Auteur: TNO & Jeugdformaat
Titel: Voorlichtingsmateriaal_huisarts
Auteur: TNO & Jeugdformaat
Titel: Voorlichtingsmateriaal_zorg(verzekering)
Auteur: TNO & Jeugdformaat
Titel: Voorlichtingsmateriaal_werk
Auteur: TNO & Jeugdformaat
Titel: Voorlichtingsmateriaal_donorregister
Auteur: TNO & Jeugdformaat
Titel: ERITRESE AMV’S IN DEN HAAG: NAAR INTEGRALE KETENSAMENWERKING VOOR EEN GOEDE TRANSITIE VAN 18- NAAR 18+
Auteur: Nicole van Kesteren, Suzanne Koeman, & Fieke Pannebakker
Titel: The road to adulthood… Integrated psychosocial care in the transition to adulthood for Eritrean unaccompanied minors in the Hague
Auteur: L. van Hoorn
Titel: Factors Influencing Eritrean Unaccompanied Youth’s Access to Psychosocial Support
Auteur: S. Musse
Titel: Nieuwe manieren om statushouders te ondersteunen
Auteur: ZonMw via https://publicaties.zonmw.nl/nieuwe_manieren_om%20_statushouders_te_ondersteunen/
Link: http://publicaties.zonmw.nl/nieuwe_manieren_om%20_statushouders_te_ondersteunen/
Verslagen

Eindverslag

Doel van dit éénjarige project was het verbeteren van de psychosociale hulpverlening aan AMV’s uit Eritrea bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg in Den Haag. De vraag naar het verbeteren van deze psychosociale hulpverlening kwam van zorgverleners die werken met Eritrese AMV’s en van AMV’s zelf. In dit project is samen met Eritrese AMV’s en de lokale organisaties betrokken bij de hulpverlening, gekeken wat er al goed gaat bij deze overgang, wat er beter kan en wat eenieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is.
Deze aanbevelingen zijn gebundeld in een factsheet voor hulpverleningsorganisaties. Daarnaast zijn er vijf informatiekaarten ontwikkeld, met en voor Eritrese AMV’s, over de volgende thema’s: huisarts, werk, zorg(verzekering), Nederlandse taal en donorregister. Deze kaarten zijn vrij beschikbaar en wijd verspreid binnen en buiten de regio van Den Haag.

Doel van dit éénjarige project is het verbeteren van de psychosociale hulpverlening aan AMV uit Eritrea bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg in Den Haag. Dat gebeurt door samen met Eritrese AMV’s en de lokale organisaties betrokken bij de hulpverlening, te kijken wat er al goed gaat bij deze overgang, wat er beter kan en wat eenieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is. Deze aanbevelingen bundelen we in een factsheet voor hulpverleningsorganisaties. Daarnaast maken we samen met Eritrese AMV’ers een handreiking voor henzelf. Daar staat centraal hoe zij zelf regie kunnen en willen nemen bij de overgang van 18- naar 18+ en hoe zij hierbij versterkt kunnen worden.
De vraag naar het verbeteren van deze psychosociale hulpverlening komt van zorgverleners die werken met Eritrese AMV en AMV’ers zelf. Ook de Jeugdombudsman uit Den Haag schreef een rapport over de noodzaak van een goede hulp bij deze overgang om te voorkomen dat deze AMV’ers niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Samenvatting van de aanvraag
Het doel van het onderhavige project is het optimaliseren van de psychosociale hulpverlening (PSH) bij de transitie van 18- naar 18+ voor Eritrese AMV’s in Den Haag. Daartoe wordt participatief evaluatieonderzoek uitgevoerd naar hoe de huidige PSH voor Eritrese AMV’s bij de transitie van 18- naar 18+ in Den Haag eruit ziet en wat er nodig is om continuïteit te realiseren. Dit resulteert in aanbevelingen voor de organisatie van de ketenzorg in de lokale praktijk van Den Haag om de PSH bij de transitie van 18- naar 18+ goed te laten verlopen. Eritrese AMV hebben te maken met psychosociale problemen en trauma’s en lopen grote risico's om geïsoleerd te raken, afhankelijk te worden van bijstand, in de schulden te belanden of zelfs af te glijden naar het criminele circuit. Volgens zorgprofessionals en de Jeugdombudsman uit Den Haag is een belangrijke oorzaak een gebrek aan continuïteit in de psychosociale hulpverlening (PSH) voor Eritrese AMV’s rondom de transitie van 18- naar 18+. Knelpunten zijn o.a. een gebrek aan inzicht en afstemming rondom rollen en verantwoordelijkheden tussen ketenpartners en het ontbreken van een goede overleg- en financieringsstructuren en een regisserende rol. Bovendien is de zorg onvoldoende toegesneden op de behoeften van AMV’s, waardoor mogelijkheden om hun veerkracht te versterken veelal onbenut blijven. Uit de literatuur is bekend dat integrale ketensamenwerking niet vanzelf gaat. De kans op succes wordt vergroot als hier systematisch naar gekeken wordt. In het onderhavig project wordt in nauwe samenwerking met betrokkenen bepaald wat succesfactoren, knelpunten en randvoorwaarden zijn voor een integrale samenwerking om continue PSH van 18- naar 18+ voor Eritrese AMV’s te garanderen. De doelgroep zelf speelt daarbij een sleutelrol. Daarom wordt geïnventariseerd hoe jongeren zelf regie kunnen en willen nemen en hoe zij hierin versterkt kunnen worden. Binnen het project worden er, op basis van de behoefte-inventarisatie, aanbevelingen gedaan voor het opzetten van een overlegstructuur en samenwerkingsafspraken. Het project bestaat uit 4 fasen die gedurende een jaar (april 2019 - maart 2020) worden uitgevoerd: 1) Voorbereiding; A) installeren projectgroep; B) eerste projectgroep-bijeenkomst (april - mei 2019). 2) Behoefte-inventarisatie; A) eerste ketenpartners-bijeenkomst; B) individuele en groepsinterviews met AMV uit Eritrea in Den Haag van onder de 18 (16 - 18 jaar) en boven de 18 (18-20 jaar); C) tweede projectgroep-bijeenkomst (juni - oktober 2019). 3) Oplossingsverkenning; A) tweede ketenpartnerbijeenkomst; B) derde projectgroep-bijeenkomst (oktober – december 2019). 4) Afronding en verspreiding; A) derde ketenpartners-bijeenkomst; B) opstelling van een factsheet ‘Eritrese AMV in Den Haag: integrale ketensamenwerking voor een goede transitie van 18- naar 18+’, plus een handreiking voor Eritrese AMV’s in Den Haag; C) publiciteit en verdere verspreiding (januari – maart 2020).
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
636601012
Looptijd:
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO