Mobiele menu

Ethische kwesties in de preconceptiezorg. E-health, (niet-)directieve counseling, nudging, en professionele verantwoordelijkheid.

Het aanbieden en ontvangen van preconceptiezorg biedt een belangrijke mogelijkheid om zwangerschapsuitkomsten te verbeteren (stoppen met roken, gezonder eten, foliumzuurinname). Omdat dit om veranderingen in de privésfeer vraagt, is het belangrijk preconceptiezorg op een ethisch verantwoorde manier aan te bieden.
In dit project zijn daarom ethische kwesties rondom preconceptiezorg onderzocht.
Hoe wordt preconceptiezorg momenteel aangeboden en welke barrières zijn hier te overwinnen? Hoe kijken toekomstige wensouders naar de voorbereiding op hun zwangerschap en preconceptiezorg?
Uit de resultaten blijkt onder meer dat: - Professionals in de geboortezorg hebben behoefte aan een nationaal preconceptiezorgprogramma. Het ontbreken hiervan is een belemmering in het breed aanbieden van preconceptiezorg.  Ook is meer aandacht nodig voor preconceptiezorg in de opleiding van zorgprofessionals. - Wensouders zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheid om de zwangerschap voor te bereiden via preconceptiezorg. Zij staan wel open voor een proactieve houding van zorgverleners bij het aanbieden van preconceptiezorg, bij voorkeur gekoppeld aan een logisch moment zoals het verwijderen van een spiraaltje.
 
Hiernaast is aandacht besteed aan opkomende strategieën zoals eHealth en nudging. Zo is een ethisch kader m.b.t. nudging bij anderen opgesteld.  

Producten

Titel: Waar je wieg staat
Auteur: Hafez Ismaili M'hamdi
Titel: ethical issues surrounding preconception care
Auteur: Hafez Ismaili, Eric Steegers, Inez de Beaufort, Regine Steegers, Meertien Sijpkens
Titel: An ethical perspective on preconception care
Auteur: Hafez Ismaili M'hamdi
Titel: Preconception care, epigenetics and justice
Auteur: Hafez Ismaili M'hamdi
Titel: De plichten van nu voor het kind van morgen
Auteur: Hafez Ismaili M'hamdi
Titel: Ethische Kwesties in PCZ (Minor Ethiek en Gezondheidszorg)
Auteur: Hafez Ismaili M'hamdi
Titel: Wat heeft PCZ met ethiek te maken? (Minor Mysterie of Creation)
Auteur: Hafez Ismaili M'hamdi
Titel: PCZ en rechtvaardigheid (Minor Ethiek en Gezondheid)
Auteur: Hafez Ismaili M'hamdi
Titel: An ethical perspective on preconception care
Titel: Nudge me, help my baby
Auteur: Hafez Ismaili M'hamdi, Medard Hilhorst, Eric Steegers, Inez de Beaufort
Magazine: Journal of Medical Ethics
Titel: Barriers in the Uptake and Delivery of Preconception Care: Exploring the Views of Care Providers
Auteur: M’hamdi, Hafez Ismaili, van Voorst, Sabine F., Pinxten, Wim, Hilhorst, Medard T., Steegers, Eric A. P.
Magazine: Maternal and Child Health Journal
Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10995-016-2089-7

Verslagen


Eindverslag

Er zijn in Nederland nog relatief veel, eigenlijk te veel, gevallen van babysterfte en baby’s die ziek geboren worden. Vooral toekomstige ouders die in achterstandswijken wonen en kampen met armoede hebben een aanzienlijk hoger risico op slechte zwangerschapsuitkomsten. Het aanbieden en ontvangen van preconceptiezorg voor een adequate voorbereiding op zwangerschap biedt een belangrijke mogelijkheid om zwangerschapsuitkomsten te verbeteren. Juist omdat voorbereiden op zwangerschap door bijvoorbeeld te stoppen met roken, gezonder te eten en foliumzuur te nemen, om veranderingen in de privésfeer vraagt, is het belangrijk preconceptiezorg op een ethisch verantwoorde manier aan te bieden. Bovendien roepen de ongelijkheden in zwangerschapsuitkomsten vragen op over rechtvaardigheid. Niet onbelangrijk is ook de vraag hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten uit de gedragswetenschappen en epigenetica (het biologische systeem dat meebepaalt hoe genen tot expressie komen) op een ethisch verantwoorde manier te integreren in de preconceptiezorg.
In dit onderzoek hebben is gekeken naar: (i) hoe preconceptiezorg wordt aangeboden, welke barrières er zijn en hoe deze mogelijkerwijs weg te nemen, (ii) de percepties van toekomstige moeders, vooral die met een lage SES, over de voorbereiding op zwangerschap in het algemeen en preconceptiezorg in het bijzonder en (iii) in hoeverre preconceptiezorg profijt kan hebben van nieuwe wetenschappelijke inzichten, met name inzichten uit de epigenetica en interventies uit de gedragswetenschappelijke veld zoals nudging (psychologische duwtjes in de goeie richting)
Deze vragen hebben wij beantwoord aan de hand van kwalitatieve studies, literatuur studies en een expert meeting.

Ondanks de aanwezige kennis over risicofactoren tijdens de zwangerschap en over de preventie van zwangerschapscomplicaties, is de prevalentie van perinatale morbiditeit en mortaliteit in Nederland hoog. Preconceptiezorg heeft als doel zwangerschapsuitkomsten te verbeteren. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de zorgvuldige en ethische implementatie van preconceptiezorg.
Dit project ging in oktober 2014 van start en bouwt een brug tussen ethiek en praktijk. Zodoende is er nauwe samenwerking tussen ethici en onderzoekers van de afdeling obstetrie en gynaecologie van het Erasmus MC.
Het project loopt op schema. Tot op heden heeft het onderzoek zich allereerst gericht op de relatie tussen zwangerschapsuitkomsten, keuzegedrag van toekomstige ouders en de rol van voorspelbare gebonden rationaliteit (zoals beschreven wordt door Herbert Simon en Thaler en Sunstein) hierbij. Deze relatie kan mogelijkerwijs verbeterd worden door het introduceren van zogenaamde nudges, die het toekomstige ouders makkelijker maken om keuzes te maken die de zwangerschapsrisico’s verkleinen. Deze nudges moeten echter wel op een ethisch verantwoorde manier geïmplementeerd worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
209040004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W.L.A. Pinxten
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC