Mobiele menu

Evaluatie van het bordspel SeCZ TaLK in zorg en onderwijs.

Jongeren met chronische aandoeningen of beperkingen komen vaak later toe aan verkering en vrijen dan hun gezonde leeftijdgenoten. Ook hebben zij soms vragen over seksualiteit, relaties, erfelijkheid, vruchtbaarheid en zwangerschap in relatie tot hun beperking of aandoening.  In ziekenhuizen, revalidatiecentra en op mytylscholen wordt weinig over seksualiteit gepraat. Het bordspel SeCZ TaLK is ontwikkeld om seksualiteit en relaties makkelijker bespreekbaar te maken met jongeren van 12-25 jaar.
Na de ontwikkeling is SeCZ TaLK breed verspreid en op kleine schaal getest op bruikbaarheid en waardering in diverse settings. De eerste ervaringen met het bordspel SeCZ TaLK zijn positief.

In dit project wordt een praktijkgericht evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van jongeren, leerkrachten en zorgverleners met het spel. De verspreiding en het gebruik van het spel worden onderzocht door het enqueteren van professionals en het interviewen van jongeren en professionals.

Verslagen


Eindverslag

Het bordspel SeCZ TaLK over relaties, intimiteit en seksualiteit is bedoeld voor jongeren met een chronische aandoening of beperking in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Door middel van een praktijkgericht onderzoek (webenquête, interviews en focusgroepsgesprekken) is het gebruik op cluster 3 vso scholen, revalidatiecentra, poliklinieken, woonvormen en patiëntenorganisaties in kaart gebracht. Het spel is door 336 professionals in diverse organisaties aangevraagd en 154 professionals hebben na een jaar een vragenlijst ingevuld over het gebruik van het spel. Ook is gevraagd naar hun houding ten opzichte van het bespreekbaar maken van seksualiteit, hun ervaringen en de belemmerende en bevorderende factoren om het spel in de dagelijkse praktijk in te zetten. Meer dan de helft van de professionals (62%) heeft het spel gebruikt en 83% geeft aan gebruiksmogelijkheden in de toekomst te zien. Een van de grootste belemmeringen is om SeCZ TaLK te laten aansluiten bij de taken van de professional. Dit geldt met name als er geen bestaande structuur is waarbinnen gesprekken over seksualiteit en relaties kunnen plaatsvinden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
12425095005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.L. van Staa
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam