Mobiele menu

Evaluation of nationwide long-term follow-up care for lymphoma survivors in the Netherlands: does survivorship care at the BETER clinics reduce morbidity and mortality from late effects of lymphoma treatment and associated costs?

Projectomschrijving

Hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker die vaak jongvolwassenen treft. Door steeds betere behandelingen genezen de meeste mensen. Echter, de behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van kanker, hart- en vaatziekten, een traag werkende schildklier of een verhoogde gevoeligheid voor ernstige infecties. Om deze late effecten eerder te kunnen herkennen en beter te kunnen behandelen, is een landelijk netwerk van nazorg-poliklinieken (“BETER-poli’s”) opgericht.
In dit project gaan we kijken of de zorg op deze BETER-poli’s (kosten-)effectief is. Hiertoe vergelijken we de ziektelast en zorgkosten ten gevolge van late effecten bij mensen die minimaal 5 jaar bij een BETER-poli lopen met die van mensen die voor het eerst op een nieuwe BETER-poli komen. Daarnaast worden ook kwaliteit van leven en productiviteit (kunnen werken/functioneren) tussen de twee groepen vergeleken.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase - diagnostiek na hodgkinlymfoom en mammacarcinoom na hodgkinlymfoom en diagnostiek schildklierschade hodgkinlymfoom

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Radiotherapie en kennisagenda Internisten

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

DOEL In de klinische praktijk de (kosten-)effectiviteit bepalen van gestructureerde nazorg voor lymfklierkanker overlevenden. HYPOTHESE Screening op en vroege behandeling van late neveneffecten van lymfoombehandeling leiden tot een lagere ziektelast van late effecten, lagere zorgkosten en een betere levenskwaliteit in vergelijking met het ontbreken van gestructureerde nazorg. PATIËNT (P) Interventiegroep: eerste 450 Hodgkinlymfoom(HL)-overlevenden uitgenodigd voor BETER-nazorg in 2013-2016. Controlegroep: 450 HL-overlevenden in aanmerking komend voor BETER-nazorg in 2013-2016, maar niet uitgenodigd omdat hun behandelcentrum pas in 2021-2023 een BETER-poli start. INTERVENTIE (I) Gepersonaliseerde screening en behandeling van (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten (HVZ), borstkanker, hypothyreoïdie en asplenie op een BETER-poli. COMPERATOR (C) Ontbreken van gestructureerde nazorg na ontslag van controle voor HL (5 jaar na behandeling). OUTCOME (O) Primair: ziektelast (in ‘disability-adjusted life-years’, DALYs) als gevolg van HVZ, borstkanker, hypothyreoïdie en asplenie, bijbehorende gezondheidszorgkosten, kwaliteit van leven. Secundair: opkomst van BETER-poli’s, naleving van richtlijnen, kennis van late effecten. FOLLOW-UP Mediaan 8 jaar: van ~2014 tot ~2022. STUDIE OPZET Retrospectieve cohortstudie met quasi-experimentele opzet. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE Regressieanalyses worden uitgevoerd op ‘intention to screen’ en patiëntniveau. Met verwachte 5-jaar cumulatieve DALY’s van 0,78 in de interventie- en 1,18 in de controlegroep, hebben we in de ‘intention to screen’ analyse, met a = 0,05 en 80% power, 452 patiënten in elke studiearm nodig om een verschil van minimaal 0,20 standaarddeviatie te detecteren. Hiermee kunnen we ook medium effectgroottes aantonen in sub-analyses. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE Kosteneffectiviteitsanalyse: vergelijking van de kosteneffectiviteit van BETER-nazorg met het ontbreken van deze zorg. Perspectief: vanuit Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij. Tijdshorizon: 5 jaar (o.b.v. dit onderzoek) en levenslang (o.b.v. extrapolaties in een patiënt-level model). Effectmaat: kosten/DALY en kosten/QALY. Budget impact analyse: schatting van financiële gevolgen van BETER-nazorg over een 5-jaarsperiode in de Nederlandse gezondheidszorg. TIJDPAD Totaal: 4,5 jaar. Voorbereiding + ethische goedkeuring: 0,75 jaar. Patiëntinclusie + dataverzameling: 2,75 jaar. Analyse + rapportage: 1,0 jaar. --- OBJECTIVE(S) To assess (cost-)effectiveness of structured survivorship care for lymphoma survivors in clinical practice and to identify possible areas of improvement. HYPOTHESIS Screening for and early treatment of late adverse effects of lymphoma treatment leads to reduced burden of disease from late effects, lower healthcare costs and better quality of life compared to the absence of structured survivorship care. PATIENT (P) Intervention group: first 450 Hodgkin lymphoma (HL) survivors invited for BETER survivorship care in 2013-2016. Control group: 450 HL survivors eligible for BETER survivorship care in 2013-2016, but not invited as their treatment centre starts a BETER clinic in 2021-2023. INTERVENTION (I) Risk-based screening for and treatment of (risk factors for) cardiovascular disease (CVD), breast cancer, hypothyroidism and functional asplenia in a BETER clinic. COMPRATOR (C) Absence of structured survivorship care after discontinuation of follow-up for lymphoma recurrence (usually 5 years after treatment). OUTCOME (O) Primary: burden of disease (in disability-adjusted life-years, DALYs) from CVD, breast cancer, hypothyroidism and functional asplenia, associated health care costs, quality of life and health-related productivity losses. Secondary: BETER clinic attendance, guideline adherence and knowledge and risk perception of late effects. FOLLOW-UP TIME Median 8 years, from ~2014 to ~2022. STUDY DESIGN A retrospective cohort study with a quasi-experimental design. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS Regression analyses will be performed at intention to screen and patient level. At intention to screen level, expecting 5-year accumulation of 0.78 DALYs in the intervention vs.1.18 in the control group, with a=0.05 and 80% power to detect a difference of 0.20 standard deviation and larger, we need 452 patients in each study arm. This also allows for detection of medium effect sizes in sub analyses. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS Cost-effectiveness analysis will compare costs and effects of BETER survivorship care vs. usual care, from a Dutch healthcare and societal perspective, using a 5-years (study-based) and long-term (based on extrapolations in a patient-level model) time horizon. Effects will be expressed in costs/DALY and costs/QALY. Budget impact analysis will estimate 5-year financial consequences of adoption of BETER care. TIME SCHEDULE Total: 4.5 years. Preparation + ethics approval: 0.75 years. Patient inclusion + data collection: 2.75 years. Data analysis + reporting: 1.0 year.

Kenmerken

Projectnummer:
10330022010009
Looptijd: 75%
Looptijd: 75 %
2020
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
FE van Leeuwen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Kanker Instituut