Mobiele menu

Evalueren van het extra contactmoment voor adolescenten

Projectomschrijving

ECA: een verscheidenheid aan aanpakken

Waar tot voor kort in de tweede klas van het voortgezet onderwijs het laatste reguliere contactmoment met de JGZ was, is vanaf 2013 geïnvesteerd in een extra contactmoment voor adolescenten. Het doel van dit extra contactmoment voor adolescenten (ECA) is het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag voor adolescenten vanaf 14 jaar. Het ECA kan naar eigen inzicht worden ingericht door gemeenten en JGZ-organisaties, hetgeen geresulteerd heeft in een verscheidenheid aan aanpakken. Onduidelijk is hoe deze variatie er precies uitziet en wat de effecten hiervan zijn.

Extra contactmoment voor adolescenten geëvalueerd

Deze evaluatie van het extra contactmoment voor adolescenten [ECA] had als doel om onder andere de inhoud, waardering en verwachte effecten van het ECA te evalueren bij jongeren, ouders, JGZ-professionals en schoolpersoneel. Dit werd gedaan met een viertal methodieken: focusgroepen, online vragenlijsten, de uitvraag van bestaande gegevens en Effectenarena’s. Er is bij deze evaluatie uitgegaan van drie varianten van het ECA: M@ZL, Gezond Leven, Check het Even! en Jij en Je Gezondheid, waarbij ook gekeken is naar verschillende versies van deze varianten.

Verschillen

M@ZL richt op jongeren in alle klassen waarbij de problemen manifest worden door ziekteverzuim en klachten. Jij en je gezondheid en Gezond leven richten zich met vragenlijsten primair op jongeren in bepaalde klassen waarbij problemen en hulpvraag (nog) niet manifest zijn. Jij en je gezondheid en Gezond leven, check het even verschillen in de onderliggende visie en methodische uitwerking waarbij Jij en je gezondheid zich meer richt zich op vroegsignalering van problemen via gevalideerde vragenlijsten om vandaar uit problemen op te lossen, terwijl Gezond leven, check het even zich meer richt op de hulpvraag van de jongere zelf. Daarnaast besteden veel JGZ-organisaties aandacht aan het ziekteverzuim als onderdeel van het ECA. De deelnemers aan deze evaluatie waardeerden de inzet van de ECA-variant die hun regio wordt toegepast.

Verwachte effecten

De verwachte effecten voor het ECA kunnen worden onderscheiden in directe effecten (bijvoorbeeld een hogere kans op vroegsignalering) die op korte termijn en eindeffecten die op middellange en lange termijn optreden (bijvoorbeeld beter functioneren op school).

Verslagen


Eindverslag

Deze evaluatie van het extra contactmoment voor adolescenten [ECA] had als doel om onder andere de inhoud, waardering en verwachte effecten van het ECA te evalueren bij jongeren, ouders, JGZ-professionals en schoolpersoneel. Dit werd gedaan met een viertal methodieken: focusgroepen, online vragenlijsten, de uitvraag van bestaande gegevens en Effectenarena’s. Er is bij deze evaluatie uitgegaan van drie varianten van het ECA: M@ZL, Gezond Leven, Check het Even! en Jij en Je Gezondheid, waarbij ook gekeken is naar verschillende versies van deze varianten. M@ZL zich richt op jongeren in alle klassen waarbij de problemen manifest worden door ziekteverzuim en klachten. Jij en je gezondheid en Gezond leven richten zich met vragenlijsten primair op jongeren in bepaalde klassen waarbij problemen en hulpvraag (nog) niet manifest zijn. Jij en je gezondheid en Gezond leven, check het even verschillen in de onderliggende visie en methodische uitwerking waarbij Jij en je gezondheid zich meer richt zich op vroegsignalering van problemen via gevalideerde vragenlijsten om vandaar uit problemen op te lossen, terwijl Gezond leven, check het even zich meer richt op de hulpvraag van de jongere zelf. Daarnaast besteden veel JGZ-organisaties aandacht aan het ziekteverzuim als onderdeel van het ECA. De deelnemers aan deze evaluatie waardeerden de inzet van de ECA-variant die hun regio wordt toegepast. De verwachte effecten voor het ECA kunnen worden onderscheiden in directe effecten (bijvoorbeeld een hogere kans op vroegsignalering) die op korte termijn en eindeffecten die op middellange en lange termijn optreden (bijvoorbeeld beter functioneren op school).

Samenvatting van de aanvraag

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt voor jongeren in de leeftijd van 0 tot 19 jaar, met aandacht voor leerlingen op het MBO tot 23 jaar. Het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag van de jeugd staat hoog op de politieke agenda. Waar tot voor kort in de tweede klas van het voortgezet onderwijs het laatste reguliere contactmoment met de JGZ was, is vanaf 2013 door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) geïnvesteerd om een extra contactmoment voor adolescenten te realiseren. Het doel van dit extra contactmoment voor adolescenten (ECA) is het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag voor adolescenten vanaf 14 jaar. Het ECA kan naar eigen inzicht worden ingericht door de gemeenten en de JGZ-organisaties, hetgeen heeft geresulteerd in een verscheidenheid aan aanpakken. Uit de laatste peiling van GGD-GHOR NL blijkt dat de invulling van het ECA een pakket is van verschillende modules (o.a. gebaseerd op de NCJ handreiking). Er kunnen vier hoofdvarianten worden onderscheiden, die elk door meerdere JGZ-organisaties worden uitgevoerd, en in grote lijnen overeenkomen in aanpak (bv. gebruik van EMOVO lijst). Binnen deze 4 hoofdvarianten en binnen JGZ-organisaties zelf (bv. aparte aanpak voor VMBO en HAVO/VWO) is sprake van variatie.

De doelen van het huidige onderzoek zijn:

1) Een evaluatie van de toepassing en uitvoering van het ECA in Nederland waarmee o.a. de variaties in inhoud, bereik adolescenten, doorgeleiding naar hulp, bekendheid JGZ bij adolescenten, en haalbaarheid voor scholen en JGZ in kaart worden gebracht.

2) Een evaluatie van de effecten van het ECA. Waarbij drie sub doelen zijn te onderscheiden: a) een vergelijking van de 4 hoofdvarianten met een controlevariant op veranderingen in (onderdelen van) gezond gedrag, mentale weerbaarheid en bewustzijn van eigen gedrag en intenties voor gezond gedrag van adolescenten, b) het identificeren van werkzame elementen die samenhangen met gunstige veranderingen in (bewustzijn en intenties van) gezond gedrag adolescenten en c) een evaluatie van de kosten en baten.

In het eerste deel van het project evalueren we de toepassing en uitvoering van de vier hoofdvarianten van het ECA. Hiervoor worden een online vragenlijst, analyse van bestaande registratiegegevens en focusgroep interviews ingezet. Deel 1 levert inzicht in de elementen van het ECA die bijdragen aan succesvolle toepassing en uitvoering, maar ook inzicht in de knelpunten. Deze randvoorwaarden zijn belangrijk bij het geven van advies over het ECA.

In het tweede deel hanteren we een naturalistische evaluatiestudie met voor- en follow-up meting om de effecten van het ECA te evalueren. Hiervoor worden vragenlijsten ingevuld door de adolescenten zelf. We zullen de effecten op verschillende uitkomstmaten onderzoeken. We doen vergelijkingen op algemene generieke uitkomstmaten (i.e., psychosociale gezondheid en mentale weerbaarheid) en op variant-specifieke uitkomstmaten (middelengebruik, eetgedrag, lichamelijke activiteit, seksueel risicogedrag en ziekteverzuim). Zo kunnen we de varianten niet alleen onderling en met een controlegroep vergelijken, maar kunnen ook per variant bekijken welke effecten gesorteerd worden op hun eigen specifieke doelen. Om werkzame elementen van het ECA te identificeren zal een vergelijkend onderzoek uitgevoerd worden naar de werkzame elementen die samenhangen met het behouden en bevorderen van de jeugdgezondheid. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de gegevens van een literatuuronderzoek, focusgroep interviews en vragenlijstonderzoek om per hoofdvariant de veronderstelde werkzame elementen te identificeren. Vervolgens wordt met de data die verzameld wordt als onderdeel van de effectevaluatie geëvalueerd welke (combinaties van) elementen samenhangen met gunstige gedragsveranderingen bij de adolescenten. Tot slot zal door het uitvoeren van een economische evaluatie inzicht verkregen worden in werkzame elementen die niet alleen helpen bij het verkrijgen van gezondheidswinst, maar ook bijdragen aan de doelmatigheid daarvan.

De resultaten dit project dragen bij aan het optimaliseren van het ECA. Daarnaast kunnen JGZ-instellingen samen met gemeenten met de resultaten een goed onderbouwde keuze maken voor de onderdelen die zij passend vinden in het ECA, gebaseerd op de lokale context en mogelijkheden.

Kenmerken

Projectnummer:
736100001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. van Grieken
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC