Mobiele menu

EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van EVB+ cliënten en een scholingsvoorstel voor zorgprofessionals.

Projectomschrijving

Cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) kunnen hun wensen minder goed uiten. Soms worden hun wensen niet goed begrepen en weten cliënten met hun gedrag zelfs ervaren zorgverleners te verrassen. Daarom is onderzoek nodig om dit gedrag beter te leren lezen en incidenten te voorkomen. Want een goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional bepaalt mede de kwaliteit van leven. Het Kennisplatform EVB+ voert samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC Nijmegen dit onderzoek uit. Het heeft als doel:
  • inzicht verkrijgen in factoren die een goede relatie tussen EVB+ cliënten en zorgprofessional bepalen;
  • acties van zorgprofessionals kunnen spanningen veroorzaken. Welke rol speelt dit in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional en hoe kan de inzet van biofeedback professionals beter inzicht geven?
  • een scholingsaanbod ontwikkelen dat meer bekendheid geeft aan de doelgroep en professionals handvatten in de ondersteuning biedt.

Producten

Titel: EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van mensen met EVB+
Auteur: Luciënne den Uil, Renske Koordeman, Rianne Simons, Roy Otten, Maaike Hermsen, Hennie van Veen, Angela Prudon.
Link: https://www.platformevbplus.nl/wp-content/uploads/2024/04/2024.03.12-Poster-EV-in-beeld.pdf
Titel: EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van EVB+ cliënten, de inzet van technologie, en een scholingsvoorstel voorzorgprofessionals.
Auteur: Lucienne den Uil, Renske Koordeman, Roy Otten
Link: https://www.platformevbplus.nl/wp-content/uploads/2023/07/2023.06.15-Presentatie-Focus-op-Onderzoek.pdf
Titel: Webinar 'Stress herkennen en ermee omgaan'
Auteur: Lucienne den Uil
Link: https://www.sheerenloo.nl/kennis-en-wetenschap/expertisecentrum-mvg/webinar-herkennen-en-omgaan-met-stress
Titel: EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van EVB+ clienten en een scholingsvoorstel voor zorgprofessionals
Auteur: Lucienne den Uil, Hennie van Veen, Angela Prudon
Titel: EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar de succesfactoren in de begeleiding van mensen met EVB+
Auteur: Maaike Hermsen, Angela Prudon, Rianne Simons
Titel: EVB+ in beeld!? Inzicht krijgen in het patroon van spanning voorafgaand aan Moeilijk Verstaanbaar Gedrag bij EVB+ cliënten en hun begeleiders.
Auteur: Lucienne den Uil, Renske Koordeman
Titel: Physiological measurements of stress preceding incidents of challenging behavior in people with severe to profound intellectual disbailities and their caregivers.
Auteur: Rianne M.A.G. Simons, Renske Koordeman, Maaike Hermsen, Peter C.I. de Looff, Roy Otten.
Link: https://iassidd-oral.acsvirtual.com/video/273/o-039?channelName=IASSIDD
Titel: Factsheet EVB+ in beeld
Auteur: M.A.G. Simons
Titel: Poster EVB+ in beeld
Auteur: M.A.G. Simons
Titel: Physiological measurements of stress preceding incidents of challenging behavior in people with severe to profound intellectual disabilities and their caregivers: A series of single-case studies.
Auteur: Rianne M.A.G. Simons, Renske Koordeman, Maaike Hermsen, Peter C.L. de Looff, Roy Otten
Link: https://www.platformevbplus.nl/wp-content/uploads/2023/07/EAMHID-2021.pdf
Titel: EVB+ in beeld
Auteur: R. Simons
Titel: PHYSIOLOGICAL STRESS AS EARLY-WARNING SIGNAL FOR CHALLENGING BEHAVIOUR IN PEOPLE WITH SEVERE TO PROFOUND INTELLECTUAL DISABILITIES
Auteur: R. Simons & R. Koordeman
Titel: Spanning bij EVB+ clienten en hun begeleiders: het gebruik en de implementatie van biosensoren
Auteur: Lucienne den Uil & Marieke Leeflang
Titel: Afsluiting EVB+ in beeld!
Auteur: Lucienne den Uil, Renske Koordeman, Roy Otten
Link: https://www.platformevbplus.nl/wp-content/uploads/2023/10/2023.10.10.2023-Afsluiting-onderzoek-EVB-in-beeld.pdf
Titel: Factsheet Biofeedback voor begeleiders in de EVB+ zorg
Link: https://www.platformevbplus.nl/wp-content/uploads/2023/07/Factsheet-Biofeedback-.pdf
Titel: Methodieken en hulpmiddelen voor mensen met EVB+. Een overzicht van methodieken en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij mensen met een Ernstige Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag
Link: https://www.platformevbplus.nl/wp-content/uploads/2021/12/Methodieken-EVB-kennisplatform-versie-november-2021.pdf
Titel: Het opbouwen van betekenisvolle relaties tussen mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag en hun begeleiders: welke factoren spelen volgens professionals en verwanten een rol?
Auteur: M.A.G. Simons, M. Hermsen, H. van Veen, A. Prudon, L.M. Rooijackers, R. Koordeman & R. Otten
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
Titel: Factors facilitating or hindering meaningful staff–client interactions in people with intellectual disabilities and challenging behaviour: A systematic mixed studies review using thematic synthesis
Auteur: M.A.G. Simons, R. Koordeman, A.P.A.M. Willems, M. Hermsen, L.M. Rooijackers, R. Otten
Magazine: Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities
Titel: Building high-quality interpersonal staff-client relationships with people with severe to profound intellectual disabilities and challenging behavior: Insights of professionals and relatives
Auteur: Hermsen, M, Simons, R., Veen, H, van, Prudon, A., Rooijackers, L., Otten, R., Koordeman, R.,
Magazine: Journal of Intellectual Disabilities Research
Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17446295221131443
Titel: Physiological Measurements of Stress Preceding Incidents of Challenging Behavior in People With Severe to Profound Intellectual Disabilities: Longitudinal Study Protocol of Single-Case Studies
Auteur: Rianne Simons, Renske Koordeman, Peter de Looff, Roy Otten.
Magazine: JMIR Research Protocols
Titel: Betekenisvolle zorgrelaties tussen bewoners en begeleiders in gehandicaptenzorg
Auteur: Redactie Klik
Magazine: Klik
Titel: EVB+ in beeld!
Auteur: Sjoukje Budde, Lucienne den Uil
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tZXpS-kmzQE
Titel: Verslag Biofeedback Sense-it App
Auteur: Lieve Brogtrop, Lucienne den Uil, Daniel Tijink, Eline Roelofsen

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag is een antwoord op de groeiende behoefte aan meer informatie over factoren die een rol spelen in een kwalitatief goede zorgrelatie tussen cliënten met een ernstig verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) en zorgprofessionals. De aanvraag komt voort uit een netwerk van 18 organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, MBO- en HBO onderwijsinstellingen, en de wetenschap. Vanuit de wetenschap dat de relatie tussen cliënt en zorgprofessional mede bepalend is voor de kwaliteit van leven van EVB+ cliënten wordt in drie deelprojecten gewerkt aan de synthese van de aanwezige kennis en verdere ontwikkeling van kennis over de relatie tussen cliënten met een EVB+ en zorgprofessionals. Deze kennis wordt vervolgens vertaald naar een nieuw scholingsaanbod voor studenten en zorgprofessionals in de sector. In deelproject 1 inventariseren we de verschillende methodieken en werkwijzen die momenteel bij de aangesloten 18 zorgorganisaties worden ingezet en de kennis die bij deze zorgorganisaties aanwezig is gericht op de zorgrelatie. Ook wordt de reeds beschikbare kennis uit de literatuur over bepalende factoren in interpersoonlijke relaties tussen cliënten met een EVB+ en zorgprofessionals in kaart gebracht. Deze kennis wordt aangevuld met focusgroepen met verwanten en professionals over dit onderwerp en semigestructureerde interviews met behandelaren over ingezette methodieken. Dit moet resulteren in een overzichtsartikel gericht op werkzame factoren die leiden tot een kwalitatief goede zorgrelatie tussen cliënten met een EVB+ en zorgprofessionals, ondersteund met praktijkvoorbeelden. In deelproject 2 wordt een verdieping gemaakt door op microniveau te kijken naar de interactie tussen cliënt en zorgprofessional. EVB+ cliënten zijn afhankelijk van een passende bejegening, en het is aangetoond dat die bejegening o.a. sterk afhangt van emoties en spanning bij begeleiders. Daarnaast blijkt het spanningsniveau van de cliënten zelf ook duidelijk invloed te hebben op hun gedrag. In deelproject 2a meten we dan ook spanning bij zowel cliënten als zorgprofessionals met huidgeleiding/hartslag door het dragen van een draagbaar wireless device (horloge) en kijken we hoe spanning de interactie tussen beiden beïnvloedt. Meer duidelijkheid in de wisselwerking tussen het spanningsniveau van de cliënt en de zorgprofessional en de uitwerking hiervan op de interactie-dynamiek en mogelijk op het moeilijk verstaanbaar gedrag kan handvatten bieden voor de zorgprofessional die dagelijks te maken heeft met cliënten met een EVB+. In deelproject 2b introduceren we biofeedback als potentieel middel voor zorgprofessionals voor het omgaan met spanning en testen we in een reeks single case studies of dit een bijdrage kan leveren in het herkennen en ombuigen van spanning bij de zorgprofessional. Regulatie van spanning kan de zorgrelatie verbeteren en indirect de kwaliteit van leven van cliënten met een EVB+.Dit deelproject resulteert in een of meerdere publicaties die gericht zijn op analyses op microniveau. Die maken inzichtelijk hoe spanningen en emoties van zowel de cliënt als de zorgprofessional met elkaar interacteren. In deelproject 3 komt de kennis van deelproject 1 en 2 samen en wordt deze in samenspraak met een onderwijsontwikkelgroep vertaald naar een nieuw scholingsaanbod zowel voor zorgprofessionals die reeds werken met mensen met een EVB+, als voor studenten, de toekomstige begeleiders van mensen met een EVB+. Dit scholingsaanbod gaat heel concreet in op de factoren die een rol spelen bij een kwalitatief goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional. Het lesmateriaal is werkplek leren ondersteunend. Het aanbod zal bestaan uit een blended-leertraject waarbij de nadruk ligt op de interactie tussen cliënt en professional in de praktijk, ondersteund door micro learning (door aanbieden van korte tekst/digitale content). Daarmee moet het scholingsaanbod direct handvatten bieden aan de praktijk en een belangrijke bijdrage leveren aan het wegnemen van handelingsverlegenheid, en draagt het bij aan meer bekendheid van deze doelgroep. Naast dit scholingsaanbod wordt vanuit de kennis die voortkomt uit deze projecten een implementatieplan ontwikkeld voor de borging van opgedane kennis in onderwijs en praktijk. Tot slot wordt een handreiking ontwikkeld die zich richt op iedereen die te maken heeft met mensen met een EVB+, maar die ook beleidsbepalend zal zijn voor de bejegening en omgang met mensen met een EVB+ in de verschillende zorgorganisaties in Nederland voor deze doelgroep.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845004012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. E.E. Roelofsen
Verantwoordelijke organisatie:
Pluryn