Mobiele menu

Evidence-based Coachen op de Werkplek

Projectomschrijving

Doel

Amfors is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Doel is om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Als mensontwikkelbedrijf verandert Amfors steeds meer van een productiegerichte organisatie naar een omgeving waar de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. Deze verandering vraagt om een omslag in de manier waarop leidinggevenden begeleiding bieden aan de doelgroep. Daarbij zijn nieuwe en goed gefundeerde begeleidingsstandaarden nodig om leidinggevenden uit te rusten met de juiste gereedschappen voor deze verandering. Hoe kan een nieuwe begeleidingsstandaard (leidraad) voor praktijkbegeleiders bij Amfors en Pantar (sociale werkvoorziening) worden ontworpen, met de ontwikkeling van de medewerker als uitgangspunt?

Aanpak/werkwijze

In dit project is de techniek van Motiverende Gespreksvoering aangepast aan de hand van kennis en ervaringen van praktijkbegeleiders, WSW- en Participatiewetcliënten en wetenschappelijke evidentie. Hiermee is een nieuwe methodiek ontwikkeld, Coachen op de Werkplek, die de basis vormt voor implementatie binnen Amfors en Pantar. Door middel van een procesevaluatie over het verloop van de ontwikkeling en implementatie is een definitieve methodebeschrijving Coachen op de Werkplek 2.0 ontwikkeld.

Samenwerkingspartners

Gemeente Amersfoort, De Amfors groep, De Beleidsonderzoekers, Pantar, ZINZIZ bv.

Resultaten

Dit project heeft een definitieve methodebeschrijving Coachen op de Werkplek 2.0 opgeleverd die toepasbaar is voor professionals die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid in hun ontwikkeling naar een passende werkplek. De uitvoering van Coachen op de Werkplek is niet eenvoudig gebleken. Wel zijn deelnemers zich meer bewust geworden van een aantal kernprincipes van coachen op de werkplek. Hiermee is een belangrijke fundering gelegd voor de verdere professionalisering van deze begeleiding. Ten slotte heeft deze evidence-based aanpak geleid tot een samenwerking tussen leidinggevende en medewerker met meer aandacht voor eigen inbreng en persoonlijke behoeftes. Wanneer nodig staan verbinding en veiligheid centraal, maar wanneer mogelijk wordt ook voldoende uitdaging geboden.

Overig

Producten

Titel: Methodebeschrijving Coachen op de Werkplek 2.0
Auteur: ZINZIZ, Amfors
Titel: Procesevaluatie Evidence-Based Coachen op de Werkplek eindrapport
Auteur: De Beleidsonderzoekers
Titel: Methodebeschrijving (versie 1.0) - Coachen op de Werkplek
Auteur: Amfors, ZINZIZ
Titel: Praktijkoefening - goede voornemens en gedragsverandering - Coachen op de Werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors
Titel: Zelftest vaardigheid Coachen op de Werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors, Pantar
Titel: Handreiking - omgaan met weerstand in corona-tijd - Coachen op de Werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors
Titel: Handreiking - omgaan met onzekerheid in corona tijd - Coachen op de Werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors
Titel: Theorie beschrijving Motivatie en Gedragsverandering - Coachen op de Werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors, Pantar
Titel: Praktijkoefening open vragen stellen - Coachen op de Werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors, Pantar
Titel: Praktijkoefening - reparatiereflex - Coachen op de Werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors
Titel: Implementatieleidraad voor projectleiders - Coachen op de Werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors
Titel: Coachen op de Werkplek: 5 kerngesprekken uitgelegd
Auteur: ZINZIZ, Amfors, Pantar
Titel: Handreiking - Cirkel van invloed - Coachen op de Werkplek
Auteur: Amfors
Titel: Praktijkoefening - Op zoek naar goudklompjes - Coachen op de Werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors
Titel: Gesprekstechnieken voor effectieve communicatie - Coachen op de werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors
Titel: Zelftest: welke stijl van communiceren gaat je gemakkelijk af? - Coachen op de werkplek
Auteur: ZINZIZ, Amfors, Pantar
Titel: Motiverend Coachen op de (sociale) werkplek
Auteur: J. Ebben
Titel: Inclusive Fieldlab Amfors - Evidence-based Coachen op de Werkplek
Auteur: J. Ebben
Link: https://inclusivefieldlab.nl/nl/projects/evidence-based-coaching/
Titel: Coaching op de werkplek bij mensontwikkelbedrijven: Leren omgaan met veranderingen als uitdaging
Auteur: Divosa, Sigrid van Iersel
Link: http://www.divosa.nl/nieuws/verhalen/leren-omgaan-met-veranderingen-als-uitdaging
Titel: Eindrapport

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein in het algemeen en binnen de sociale werkvoorziening (Sw) en Participatiewet (P-wet) in het bijzonder vragen om nieuwe en andere vormen van begeleiding van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Bij professionals uit het veld (praktijkbegeleiders) ontstaat een behoefte aan nieuwe handvatten voor de passende begeleiding van medewerkers uit de Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet. Nieuwe, innovatieve, werkwijzen om Sw-medewerkers/P-wet-cliënten ontwikkelmogelijkheden naar passend werk te bieden, passen daarnaast goed in de focus van Amfors op Inclusieve Innovatie. Dit project heeft als doel een nieuwe begeleidingsstandaard (leidraad) voor praktijkbegeleiders bij Amfors en Pantar (sociale werkvoorziening) te ontwikkelen met de ontwikkeling van de medewerker als uitgangspunt. Praktijkbegeleiders worden hiermee beter uitgerust om medewerkers ondersteuning te bieden in hun ontwikkeling naar passend werk. De leidraad dient zowel praktijkbegeleiders als cliënten. Om die reden zijn juist hun ervaringen en wensen een belangrijke uitgangspunt voor dit project en wordt hun perspectief herhaaldelijk opgehaald. Bij de ontwikkeling van deze leidraad zijn behalve de gemeente Amersfoort, Amfors en Pantar o.a. ook sociale ondernemingen uit de regio betrokken. Vanuit het cliënt perspectief zijn daarnaast de Ondernemingsraad en de WSW-Cliëntenraad aangesloten. Alle betrokken partijen zijn verenigd in een Leernetwerk, dat vooral dient ter kennisdeling tussen de verschillende belanghouders. Kennisdeling vervult een belangrijke rol binnen dit project en draagt bij aan de wijze waarop dit project vorm krijgt. Dit bevordert de professionaliteit van begeleiding van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt binnen het sociaal domein. Zo ontstaat uiteindelijk een werkwijze die breed toepasbaar is en daarmee geschikt voor allen die de ontwikkeling van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. De leidraad wordt breed gedeeld, o.a. via partners binnen het programma Vakkundig aan het Werk en brancheorganisaties. De leidraad wordt gebaseerd op Motiverende Gespreksvoering, een Evidence-based gesprekstechniek gericht op gedragsverandering middels motivatieontwikkeling. In dit project wordt Motiverende Gespreksvoering vertaald voor toepassing door praktisch geschoolde praktijkbegeleiders op de werkplek van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met partners in het Leernetwerk wordt geborgd dat de leidraad ook te gebruiken is binnen hun respectievelijke werkcontext. De aanpak bestaat uit een drietal fasen: Fase 1. Start & opzet leidraad 1.0 (1 mei 2019 – 1 september 2019) Fase 2. Implementatie (1 september 2019 – 1 juli 2020) Fase 3. Doorontwikkelen leidraad 2.0 (1 juli 2020 – 31 oktober 2020) De techniek van Motiverende Gespreksvoering wordt aangepast a.d.h.v. kennis en ervaringen van praktijkbegeleiders, Sw-/P-wet-cliënten en wetenschappelijke evidentie. Samen met enkele praktische handvatten vormt dit de eerste versie van de leidraad, die de basis is van de implementatie binnen Amfors en Pantar. Centraal aspect van deze implementatie is het laten landen van een meer Evidence-based werkwijze dan tot op heden gebruikelijk is binnen de sector. ZINZIZ ondersteunt bij deze activiteiten en voert de implementatie en bijbehorende trainingen uit. Gedurende de looptijd van het project biedt een procesevaluatie, uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers, tussentijds inzicht in de verloop van de ontwikkeling en implementatie. Dit maakt bijsturing mogelijk. De Beleidsonderzoekers maakt hiervoor gebruik van ervaringen van praktijkbegeleiders en medewerkers/cliënten en relevante wetenschappelijke evidentie. De procesevaluatie biedt hiermee definitief inzicht in de impact van en wijze waarop Motiverende Gespreksvoering kan worden geïmplementeerd op de werkplek en door praktisch geschoolde praktijkbegeleiders en jobcoaches is in te zetten. A.d.h.v. input uit de procesevaluatie wordt de definitieve leidraad Motiverende Gespreksvoering 2.0 geformuleerd die toepasbaar is voor een ieder die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid in hun ontwikkeling naar een passende werkplek.

Kenmerken

Projectnummer:
535001103
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Ebben MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amersfoort