Mobiele menu

Evidence-based interventions to improve participation and quality of life in children with vision impairment: systematic review and meta-analysis

Nederlandse samenvatting / Summary in Dutch

Visuele beperkingen bij kinderen kunnen leiden tot ontwikkelingsachterstanden, beperkingen in participatie en verminderde kwaliteit van leven.

Doel

Het doel van deze systematische review was een synthese te geven van bewijs voor verschillende typen interventies die erop gericht zijn vaardigheden en gedrag te verbeteren, en die (in)direct leiden tot een verbetering in participatie en kwaliteit van leven.

Werkwijze

Via literatuurdatabases en grijze literatuur werd gezocht worden naar relevante artikelen. De review richtte zich op (niet-) gerandomiseerd onderzoek en observationele interventiestudies. Methodologische kwaliteit werd beoordeeld, de effecten werden samengevat in een meta-analyse en bronnen van heterogeniteit werden onderzocht.

Resultaten

In deze systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies voor het verhogen van participatie en kwaliteit van leven bij kinderen met een visuele beperking, voldeden 52 studies aan de inclusiecriteria.

De resultaten laten zien dat sportkampen, het voorschrijven van en training in het gebruik in hulpmiddelen, en mondhygiëneprogramma’s mogelijk effectief zijn in het verbeteren van elementen van participatie en kwaliteit van leven. Andere interventies leidden tot negatieve of wisselende resultaten. Echter, de resultaten dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, aangezien het risico op bias voor vrijwel alle studies hoog was, en de rapportage veelal suboptimaal was. Het gebrek aan uniformiteit in het kiezen van uitkomstmaten bemoeilijkt het onderling vergelijken van de resultaten van studies.

Voor veel van de interventies die worden aangeboden binnen revalidatie-instellingen is nog onvoldoende bewijs voor de effectiviteit. Verder onderzoek is nodig om het draagvlak voor interventies bij revalidatie instellingen ook in de toekomst te vergroten en te waarborgen.

Al met al lijken we te kunnen concluderen dat het onderzoeksterrein op het gebied van interventies voor kinderen met visuele beperkingen nog behoorlijk braak ligt.

English summary

Visual impairment in children is known to cause developmental delays, participation restrictions, and reduced quality of life.

The purpose of this systematic review was to synthesize evidence for various types of interventions for children with a vision impairment that aim to improve skills and behaviour, thereby improving participation and quality of life.

Potential studies were identified through searches in relevant literature databases. Studies were categorized into randomized controlled trials (RCT), non-RCTs, and before-after comparative intervention studies. Methodological quality were assessed, outcomes were quantitatively summarized in a meta-analysis and sources of heterogeneity were explored.

Results

In this systematic literature review on the effectiveness of interventions for increasing participation and quality of life in children with visual impairment, 52 studies met the inclusion criteria.

The results show that sports camps, prescribing and training in the use of assistive or optical devices, and oral hygiene programs may be effective in improving elements of participation and quality of life. Other interventions led to negative or varying results. However, the results should be interpreted with some caution, since the risk of bias was high for virtually all studies, and the reporting was mostly sub-optimal. The lack of uniformity in choosing outcome measures makes it difficult to compare the results of studies.

For many of the interventions offered within rehabilitation institutions there is still insufficient evidence for effectiveness. Further research is needed to increase and guarantee the support for interventions in rehabilitation organizations in the future.

We seem to be able to conclude that the field of research in the area of interventions for children with visual impairments is still rather shallow.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
94312001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.M.A. Nispen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc