Mobiele menu

Explicitering, onderbouwing en evaluatie van de werkwijze van sociale onderneming ‘Binthout’ in Zwolle

Projectomschrijving

Vraagstuk

Het belang van zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek is groot. Sociale ondernemingen (SO) lijken te voldoen aan diverse kenmerken die volgens onderzoek bijdragen aan succesvolle re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De sociale onderneming Binthout in Zwolle maakt en verkoopt houten designproducten. Wat is de effectiviteit van de werkwijze van deze SO?

Onderzoek

Het primaire doel is het versterken van de re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek op het gebied van werk, ten dienste van hun integratie in de maatschappij. In dit project gaat het specifiek om 1) het verkrijgen van kennis over de effectiviteit van de werkwijze van SO ‘Binthout’ in de gemeenten Zwolle en 2) het versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen beleid praktijk, onderwijs en onderzoek in de regio Zwolle, maar ook landelijk, rondom werk en inkomen en in het bijzonder sociale ondernemingen. Aan de hand van deze inzichten worden handvatten aangereikt die de opgeleverde kennis toepasbaar maken voor de gemeentelijke (uitvoerings)praktijk, sociale ondernemingen en sociale professionals.

Uitkomst

De sociale onderneming Binthout in Zwolle schippert tussen werklogica (praktijken/regels die horen bij werk) en zorg (praktijken/regels die horen bij zorg). Uit het onderzoek blijkt dat een sociale onderneming het beste uit twee werelden (zorg en werk) combineert en daarmee aansluit bij de behoefte van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Producten

Zie ook

Artikel Trots op je vak: Re-integreren bij sociale ondernemingen: zacht maar niet soft

Betrokken organisaties

Gemeente Zwolle, Hogeschool Viaa, Universiteit voor Humanistiek, Binthout B.V. en Frion.

Verslagen


Eindverslag

Mensen hebben er veel aan als zij aan het werk zijn. Het zorgt bijvoorbeeld voor een gevoel dat je erbij hoort. Men leert op het werk gemakkelijk mensen kennen en het hebben van werk zorg voor een gevoel van onafhankelijkheid en eigenwaarde. Dit project gaat over werknemers met een verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen. Deze mensen werken vaak op een speciale manier, terwijl het juist beter is als zij zoveel mogelijk op dezelfde manier aan het werk zijn als andere mensen. Sociale onderneming Binthout in Zwolle werkt met een aanpak waarbij werknemers met een verstandelijke beperking en een psychische beperking op deze laatste manier werken, en dit gaat goed. Dit project:
1) beschrijft de werkwijze van Binthout,

2) onderbouwt deze door middel van literatuurstudie en

3) evalueert de werkwijze vanuit de ervaringen van werknemers, werkgevers, gemeenten en sociale professionals.

De uitkomsten van het onderzoek wordt direct toegepast in de uitvoeringspraktijk van de Gemeente Zwolle.

Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond: De transities van de AWBZ naar de Wmo, de invoering van de participatiewet en de bezuinigingen in de langdurige zorg zetten het speelveld van de (arbeidsmatige) dagbesteding behoorlijk in beweging. Met de invoering van zowel de nieuwe Wmo als de Participatiewet sinds 1 januari 2015 wil het kabinet dat zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving om hiermee vorm te geven aan sociale inclusie. Het beleid is dan ook gericht op activering van mensen door een actieve en zinvolle dagbesteding. Uit onderzoeken weten we dat het belang van een zinvolle dagbesteding (via betaald werk) voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek veel positieve persoonlijke opbrengsten met zich mee brengt. Deze opbrengsten zijn zelfs groter wanneer er regulier (ondersteund) werk wordt gedaan. Toch is de instroom van deze groep mensen naar regulier werk nog beperkt. Sinds de invoering van de Participatiewet wordt er dan ook gezocht naar (nieuwe) mogelijkheden om deze instroom te vergroten. Sociale ondernemingen (SO: ‘zelfstandige ondernemingen die een product of een dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven’ [15].) worden gezien als kans om de participatie van mensen met een (verstandelijke, psychiatrische) beperking te vergroten. Dit onderzoek richt zich specifiek op zo’n SO: Binthout. SO Binthout in de gemeente Zwolle maakt en verkoopt houten designproducten. In het productieproces worden mensen MB/PP ingezet. De SO biedt zowel plaats aan mensen met een VB met een Wlz-indicatie 6, 7 en 8, als beschut werk en werkervaringsplaatsen aan mensen met een LVB en/of PP die de opstap naar regulier werk willen maken maar nog laatste vaardigheden moeten en willen opdoen. Doelstelling: Het primaire doel is het versterken van de re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek op het gebied van werk, ten dienste van hun integratie in de maatschappij. In dit project gaat het specifiek om 1) het verkrijgen van kennis over de effectiviteit van de werkwijze van sociale onderneming ‘Binthout’ in de gemeente Zwolle en 2) het versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek in de regio Zwolle, maar ook landelijk, rondom werk en inkomen en in het bijzonder sociale ondernemingen. Aan de hand van deze inzichten willen wij handvatten aanreiken die de opgeleverde kennis toepasbaar maken voor de gemeentelijke (uitvoerings)praktijk, sociale ondernemingen en sociale professionals. Methode: Het onderzoek is een effectonderzoek en wordt vormgegeven met behulp van de Effectladder (Nederlands Jeugdinstituut, hierna te noemen: NJI). Het doel is een beschrijving van de werkwijze van sociale onderneming Binthout te maken, conform het format van het NJi. Dit format wordt gebruikt om aan te sluiten bij de uniforme werkwijze van het ZonMw-programma Vakkundig aan het Werk. De werkwijze van sociale onderneming ‘Binthout’ is impliciet, de werkwijze en de resultaten zijn niet duidelijk. Om kennis te verkrijgen over de effectiviteit van de werkwijze van sociale onderneming ‘Binthout’ streven we ernaar om de interventie naar het niveau te brengen van “effectieve interventie volgens eerste aanwijzingen’ (niveau 3 van de effectladder: Niveau 3: effectieve interventies volgens eerste aanwijzingen). De volgende drie stappen zijn hiervoor nodig: Stap 1: Het maken van een goede omschrijving van de werkwijze van sociale onderneming Binthout; Stap 2: De werkwijze van sociale onderneming Binthout nader onderbouwen d.m.v. theoretisch onderzoek; Stap 3: De werkwijze van sociale onderneming Binthout onderzoeken (meten) op doeltreffendheid. Om de kennis uit stappen 3 toepasbaar te maken voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk voegen we een stap aan het project toe: Stap 4: Kennis effectiviteit sociale onderneming(en) toepasbaar maken voor gemeente(n). Resultaten: Aan het einde van het project zijn de volgende resultaten behaald. Allereerst heeft het project kennis opgeleverd over de effectiviteit van sociale ondernemingen m.b.t. de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze kennis houdt in: een methodiekbeschrijving van de werkwijze van sociale onderneming Binthout, inzicht in de theoretische effectiviteit van werkwijze van sociale onderneming Binthout en inzicht in de doeltreffendheid van de werkwijze van sociale onderneming Binthout. Voorts is de opgeleverde kennis toepasbaar gemaakt voor de gemeentelijke (uitvoerings)praktijk zodat gemeenten kunnen leren t.b.v. andere interventies, en zodat ze stimuleringsbeleid kunnen voeren op sociale ondernemingen. Ook onder een breder publiek is de kennis (en de toepassingen daarvan) over de effectiviteit van sociale ondernemingen verspreid onder interne en externe belanghebbenden, specifiek (andere) gemeenten, sociale ondernemingen, sociale professionals (o.a. in sociale wijkteams) en binnen het onderwijs.

Kenmerken

Projectnummer:
535006010
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Stouten-Hanekamp
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Viaa