Mobiele menu

EXtended use of FOsfomycin for the treatment of CYstitis in primary care (EXFOCY)

De studie is voortijdig beëindigd

Het EXFOCY onderzoek is helaas vroegtijdig stopgezet. Het bleek niet haalbaar de studie
binnen de gestelde termijn en budget af te ronden.
Belangrijkste redenen waarom dit onderzoek is gestopt:

  1. Ondanks de actieve inzet en betrokkenheid van verschillende huisartsen lukte het niet om voldoende deelnemers te vinden voor deze studie
  2.  Om hiervoor te compenseren was het belangrijk verschillende nieuwe huisartspraktijken bij de EXFOCY studie aan te sluiten. Mede vanwege de hoge werkdruk, impact van COVID-19 en de regionale beperkingen in de werving van praktijken bleek het lastig om nieuwe praktijken aan te sluiten bij de EXFOCY studie.
  3. De ervaren werklast voor deelnemende praktijken kon niet verder worden verlicht.
  4. Er hebben personele wijzigingen in het onderzoeksteam plaatsgevonden.

De onderzoekers zijn teleurgesteld dat het antwoord op de onderzoeksvraag onbeantwoord blijft, maar hopen dat hun ervaringen en leerpunten toekomstig onderzoek zullen helpen.

Samenvatting bij start studie

Blaasontsteking is bij vrouwen de meest voorkomende reden om naar de huisarts te gaan.
Een blaasontsteking wordt in principe behandeld met een 5-daagse nitrofurantoïnekuur. De tweede behandelkeus is een eenmalige dosering van 3 gram fosfomycine. Fosfomycine wordt steeds vaker voorgeschreven. De eenmalige dosering is patiëntvriendelijk en het heeft weinig bijwerkingen. Eerder onderzoek liet geen verschil zien tussen de werkzaamheid van nitrofurantoïne en fosfomycine, maar een recent onderzoek heeft dat in twijfel getrokken. Het vermoeden bestaat dat dit met de dosering van fosfomycine te maken kan hebben.

Onderzoek

In dit onderzoek worden drie verschillende behandelingen bij vrouwen met een blaasontsteking vergeleken. Deze behandelingen zijn:

  • eenmalig fosfomycine
  • tweemaal fosfomycine (op dag 1 en 3)  
  • een 5-daagse nitrofurantoïnekuur

Verwachte uitkomsten

Dit onderzoek bekijkt of een van deze behandelingen het snelst leidt tot het verdwijnen van klachten. De behandeling van een veel voorkomend probleem kan zo worden verbeterd.

Kenmerken

Projectnummer:
848018011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.J.M. Bonten MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht