Mobiele menu

EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces

Projectomschrijving

Doel

Het EyeBeacons-project onderzocht hoe nieuwe technologieën mensen met een visuele beperking kunnen ondersteunen bij het navigeren door de stad.

Werkwijze

In dit project is specifiek gekeken naar het gebruiken van smartphones, smartwatches en de beacon-technologie. Hierbij geven de beacons (bakens) signalen af die, in combinatie met geschikte software, behulpzaam kunnen zijn om van de ene plaats naar de andere te gaan. In het project is bekeken of deze technologie met open databronnen en verschillende vormen van feedback (tactiel, audio en visueel) gebruikt kunnen worden in een navigatie app die mensen met een visuele beperking ondersteunt in hun behoeften bij het navigeren.

Er was nauwe samenwerking met de doelgroep en professionals van Koninklijke Visio, Bartiméus, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Info.nl. Er zijn meerdere focusgroepen, gebruikerstests en workshops georganiseerd. Ook binnen de hogescholen was het project actief, meer dan 50 studenten hebben een actieve bijdrage geleverd middels (project)opdrachten en stages.

Doelgroep

Mensen met een visuele beperking, professionals en wetenschappers.

Resultaten

Het project heeft mooie resultaten opgeleverd, zoals een routeplanningsplatform, een prototype iPhone-app, smartwatch-app en een richtlijn voor navigatie-instructies. Ook zijn de inzichten gedeeld met professionals uit onderzoek, onderwijs en praktijk.

Recentelijk hebben we een video gemaakt waarbij we de status van het project kort samenvatten voor het algemene publiek. U kunt de video en resultaten vinden op
http://www.hva.nl/over-de-hva/wie-wij-zijn/hva-maakt-er-een-punt/kennis-voor-de-stad/beacons/beacons.html

Engelse samenvatting / Summary in English

Goal

The EyeBeacons project investigated how new technologies can help people with a visual impairment to navigate in urban space.

Target group

People with a visual impairment, professionals and scientists.

Method

In this project we focused on beacon technology, smartphone and smartwatch and different types of feedback (audio/visual/tactile). Within the project there was a close cooperation with end-users and professionals of Visio, Bartiméus, HAN and Info.nl. Multiple focus groups, user tests and workshops were organized. Moreover, more than 50 students made an active contribution through project assignments and internships.

Results

The project has resulted in several outcomes including a route planning platform, a prototype iPhone app, a smartwatch app and a new navigation syntax. The project insights were also shared with professionals from research, education and practice.

Recently we made a video in which we summarize the status of the project: http://www.hva.nl/over-de-hva/wie-wij-zijn/hva-maakt-er-een-punt/kennis-voor-de-stad/beacons/beacons.html

Uitgebreide samenvatting

Navigeren van A naar B is een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. Onbekende routes, drukke ruimtes en onverwachte obstakels vormen een grote uitdaging voor iedereen bij het navigeren door de openbare ruimte, ongeacht hoe goed de persoon kan zien. Voor mensen met een visuele beperking (VIPs) vraagt het navigeren volle concentratie en kost daarmee veel energie. State-of-the-art technologie kan voor VIPs ondersteuning bieden bij het navigeren door de openbare ruimte. Hoewel er een aantal veelbelovende initiatieven op dit gebied (bijv Wayfindr, Blindsquare, Indoo.rs) bestaan, de meeste oplossingen zijn nog in een start-up fase. Het zal daarom een aantal jaren duren voordat deze oplossingen operationeel worden. Deze navigatiehulpmiddelen gebruiken veelal auditieve aanwijzingen en doen daarmee beroep op het meest waardevolle zintuig: het gehoor.

Vaak houden deze hulpmiddelen ook geen rekening met onverwachte obstakels op de weg zoals wegwerkzaamheden. In sommige situaties wordt de VIP gedwongen om hulp te vragen en daarmee zijn onafhankelijkheid opgeven. In andere situaties kan de veiligheid van de VIP in gevaar worden gebracht.

In 2015 en 2016 hebben de Amsterdamse Hogeschool en de Koninklijke Nederlandse Visio een concept oplossing van een wayfinding app met behulp van beacons verkend (van der Bie et al., 2016). Met het project 'Virtual Guidance Line' heeft Bartiméus de mogelijkheden van wayfinding onderzocht middels een app dat gebruik maakt van NETPOS en GPS (www.virtuelegeleidelijn.org). Deze projecten leverden twee belangrijke conclusies op, namelijk (1) gebruikers met verschillende gradaties van slechtziendheid, vereisen verschillende soorten feedback en (2) beacon technologie in combinatie met een wayfinding app toont een groot potentieel in de ondersteuning van VIPs bij het navigeren van A naar B. De bevindingen uit deze studies inspireerde ons tot het opstellen van de huidige projectvoorstel.

Het primaire doel van dit project is het ondersteunen van mensen met een visuele beperking tijdens het navigeren in openbare ruimte. Dit leidt tot meer onafhankelijkheid, mobiliteit en sociale participatie van de VIPs. Om deze doelstelling te bereiken, zullen we onderzoeken hoe state-of-the-art beacons technologie gecombineerd met open data bronnen en een meerlaags feedbackmechanisme (tactiel / audio / visueel) kan worden gebruikt door de VIP om te navigeren. VIPs en professionals uit verschillende disciplines zullen een rol spelen in de analyse, ontwikkeling en het testen van de beoogde technologie.

Het project duurt 24 maanden en is verdeeld in 6 werkpakketten. In het eerste werkpakket wordt een state-of-the-art analyse uitgevoerd en worden de requirements samen met de VIPs en de professionals opgesteld.

Op basis van de inzichten verkregen uit het eerste werkpakket, zal een prototype wayfinding platform ontwikkeld worden. Dit platform maakt gebruik van bluetooth beacons en open data bronnen (WP2). Verder zal een prototype app, dat gebruik maakt van een 3-laags feedback mechanisme (tactiele, audio en visueel), ontwikkeld worden (WP3). 
In beide werkpakketten, zullen VIPs en professionals nauw worden betrokken bij het ontwikkelen en het testen van het prototype door middel van co-creatie sessies. De gemaakte prototypes zullen in eerste instantie getest worden in een gecontroleerde omgeving en later door de VIPs in het centrum van Amsterdam (WP4). De resultaten van het project zal worden geëvalueerd voor de implementatie (WP5). Gedurende het hele project onze inzichten en resultaten zullen worden verspreid onder de belanghebbenden en beschikbaar gesteld voor het grote publiek (WP6).

Na afloop van het project streven wij de volgende mijlpalen na:

  1. Uitgebreid kennis over hoe VIPs met verschillende niveaus van slechtziendheid navigeren door de openbare ruimte
  2. Een algoritme voor het verstrekken van wayfinding informatie op basis van open data en real-time informatie
  3. Een protocol voor het geven van multi-layered feedback tijdens het navigeren in de openbare ruimte.
  4. Het toevoegen van evidence-based kennis aan de Wayfindr Open Standaard over welk informatie verstrekt wordt in geval van het gebruik van beacons voor VIPs.
  5. Een prototype app dat gebruik maakt van beacons, een smartphone, een draagbare sensor en open data bronnen om multi-layered feedback om VIPs te helpen bij het navigeren in de openbare ruimtes.

Een implementatieplan opleveren met inzichten in gepersonaliseerde wayfinding oplossingen voor VIP-organisaties (zoals Visio en Bartiméus)

Wij geloven in het succes van dit project aangezien verschillende partners met de juiste expertise zijn betrokken in het project. Bovendien hebben deze partners ibinnenverschillende projecten met elkaar samen gewerkt.

De onderzoeksinstelling HvA heeft expertise op het gebied van het ontwikkelen van machine learning algoritmen, beacons technologie en de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke smartphone apps en interfaces. De andere onderzoeksinstelling Saxion daarin tegen expertise op het gebied van de behoeften van de gebruiker, de toegankelijkheid en de gebruikersacceptatie in kaart brengen.

Visio en Bartiméus zijn de linking pin met de VIP's en de professionals en hebben ook ruime ervaring met innovatieve technologische oplossingen voor deze doelgroep. Zakenpartner weCity stelt het beacons infrastructuur ter beschikking en adviseert ons op de implementatie van het systeem. Als expert op het gebied van e-Accessibility heeft Thea v. d. Geest een adviserende rol in dit project.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Navigating from A to B is an essential part of daily life. Unknown routes, crowded spaces and unexpected obstacles form a great challenge for everybody when navigating through public space, regardless their level of sight. For people with a visual impairment (VIPs) this process is especially demanding as they have limited access to spatial orientation and contextual cues. State-of-the-art technologies can offer support for VIPs when navigating through public space. Although there are some promising initiatives in this area (e.g. Wayfindr, Blindsquare, Indoo.rs), most solutions are still in a start-up phase and further research is needed to reach the full potential. Further, these systems often rely on audible feedback, thereby appealing to the navigator’s valuable sense: the hearing. Moreover, the majority of these systems lack advanced knowledge of their environment, like roadworks or street details, thereby jeopardizing the VIP’s safety, forcing the VIP to choose another route last-minute or even forfeit some independence by asking for assistance. In 2015 and 2016 the Amsterdam University of Applied Sciences and Royal Dutch Visio have explored a concept solution of a wayfinding app using beacons (van der Bie et al., 2016). With the project ‘Virtual Guidance Line’ Bartiméus examined wayfinding via an app using Netpos and GPS (www.virtuelegeleidelijn.org). Two important conclusions drawn from these projects were (1) users with different gradations of visual impairment, require different types of feedback and (2) beacon technology combined with a wayfinding app show great potential in supporting VIPs when navigating from A to B. The findings from these previous studies inspired us to set up the current project proposal. The primary goal of this project is to support people with a visual impairment while navigating through public space with the ultimate goal to increase their mobility, independence and social participation.To achieve this objective, we will explore how state-of-the-art beacon technology, open data sources and a multiple-layer feedback mechanism (tactile/audible/adjusted visual) can be used by VIPs for wayfinding and provide feedback that fits the needs of the individual user. VIPs and professional will play a vital role in the requirement analysis, development and testing of the envisioned technology (co-creation). The project lasts 24 months and is divided into 6 work packages. We start with a state-of-the-art analyses and a user-requirement analyses with VIPs and professionals (WP1). Based on these insights, we will create a prototype wayfinding platform capable of providing navigational input using bluetooth beacons and open data (WP2). The wayfinding technology will be equipped with a three layer feedback mechanism (tactile, audio and screen) to provide navigational cues with a smartphone and wearable (WP3). In both work packages, VIPs and professionals will be closely involved in the development and testing of the prototype by the means of co-creation sessions and proof-of-concept tests in a controlled environment. The created solution will be tested by VIPs in the city of Amsterdam (WP4) The results of the project will be evaluated for implementation (WP5). During the whole project our insights and results will be disseminated among interested stakeholders and the general public (WP6). At the end of the project we strive to achieve the following milestones: Extensive knowledge about how VIPs with different levels of visual impairment navigate through public spaces An algorithm for providing wayfinding information based on open data and real time information A protocol providing multi-layered feedback for wayfinding in public spaces using a smartphone and a wearable Adding evidence-based knowledge to the Wayfindr Open Standard about what information to provide for a wayfinding system that utilizes beacons for VIPs A prototype app that utilizes beacons, a smartphone, a wearable and open data sources to provide multi-layered feedback for wayfinding in public spaces VIPs Providing an implementation plan with insights in personalized wayfinding solutions for VIP organisations (like Visio and Bartiméus) We believe in the success of this project, due to involvement of experienced partners with different fields of expertise and previous successful collaboration between the partners. Saxion en HvA are the research partners is this project and while Saxion focused on user needs, accessibility and user acceptance, HvA expertise is in machine learning algorithms, beacon technology, and the development of user-friendly smartphone apps and interfaces. Visio and Bartiméus are the linking pin with the VIPs and the professionals and are also experienced with innovative technological solutions for this target group. Business partner weCity provides the beacon infrastructure and advises us on the implementation. As an expert on e-Accessibility Thea v. d. Geest has an overall advisory role in this project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
94312006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. B.J.A. Kröse
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Amsterdam