Mobiele menu

Faciliteren van implementatie van Toepassen van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg

Projectomschrijving

Met het project toepassen-van-zorgpaden-in-de-jeugdgezondheidszorg is onderzocht of het concept ‘zorgpaden’ toegepast kon worden binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Centra voor jeugd en gezin (CJG) in Zeeland. Met als doel de zorg verbeteren en daarbij vooral behoeften van kind en ouder(s) centraal te stellen. Twee paden zijn ontwikkeld en getest: (1) een (volg)zorgpad met e-consulten en (2) een zorgpad gericht op opvoedinterventies.

Gebleken is dat ouders uiterst positief zijn over de zorgpaden en dat het werken met zorgpaden binnen de JGZ en het CJG haalbaar is. Op grond van de vele aanknopingspunten voor vervolg en doorontwikkeling is door ZonMw een verspreidings- en implementatie-impuls toegekend. Deze wordt ingezet om een filmpje en draaiboeken te maken. Om te testen of de materialen daadwerkelijk behulpzaam zijn bij implementatie worden er bijeenkomsten georganiseerd met andere JGZ organisaties. Ook is een deel van de subsidie bestemd voor de techniek van het e-consult.

Verslagen


Eindverslag

De Jeugdgezondheidszorg in Zeeland zoomt in op de levenslijn van mensen met het project ‘Zorgpaden’. Tijdens zogenaamde ijkmomenten wordt de achterliggende levensfase afgesloten en vooruitgeblikt op de komende periode, de ontwikkeling van het kind en de daarbij horende vaardigheden voor ouders. Samen met ouder en kind wordt bepaald welke zorg en vorm nodig en best passend is in de periode naar het volgende ijkmoment. Er wordt een zogenaamd ‘zorgpad’ uitgestippeld. Om te laten zien hoe dit eruit ziet is een filmpje gemaakt.

Met het project Zorgpaden (http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/toepassen-van-zorgpaden…)is de haalbaarheid en toepasbaarheid van het gebruik van zorgpaden in de Jeugdgezondheidszorg getest. Uit dat onderzoek komt naar voren dat zorgpaden leiden tot de gewenste verbetering: een centralere plaats voor de ouders en jeugdigen en meer inzicht in het proces van zorgverlening.

Om organisaties te helpen bij het implementeren van zorgpaden, is een draaiboek opgesteld. Stap voor stap neemt het draaiboek je mee in het vormgeven van de al ontwikkelde zorgpaden (zorgpad ‘e-consulten’ en zorgpad ‘module opvoeding’). Maar het geeft bijvoorbeeld ook handvatten om een nieuw zorgpad op te zetten en hoe een verandertraject in te zetten met JGZ-professionals. Het draaiboek schetst alle inzichten die zijn opgedaan tijdens het onderzoek.

Zowel film als draaiboeken zijn beschikbaar via www.zorgpadenjgz.nl.

Samenvatting van de aanvraag

Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn er vragen over het flexibel maken van contactmomenten zonder het contact met gezinnen te verliezen en het beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de ouder, kind en professional. Tevens moet de samenwerking en afstemming binnen het Centrum Jeugd en Gezin verder uitgewerkt worden. Met het project ‘Toepassen van zorgpaden in de JGZ’ hebben we een antwoord op deze vragen gegeven. Er werden in dit project twee zorgpaden ontwikkeld:

- Een zorgpad met gebruik van e-consulten voor monitoring van gezonde kinderen met competente ouders.

- Een zorgpad met interventies gericht op opvoeden (module opvoeding).

Dit project levert kennis en onderbouwing aan het flexibiliseringstraject voor de JGZ. Daarnaast levert het project een tool om de ketenzorg binnen het CJG te versterken, en een duidelijke bijdrage aan digitale vernieuwing door het gebruik van e-consulten met meer regie voor de ouders. Met dit innovatieve project is het concept zorgpaden voor het eerst getest binnen de JGZ en CJG. Het biedt voldoende aanknopingen voor vervolg en doorontwikkeling. Deze VIMP biedt de mogelijkheid om gedurende de looptijd van een half jaar implementatie bij andere JGZ organisaties te ondersteunen. Om aan te sluiten bij de opbrengsten van het zorgpadenproject en de tijdsduur van deze VIMP, kiezen wij ervoor om tools te ontwikkelen om een brede implementatie van onderdelen uit het zorgpadenproject te faciliteren. Het implementatietraject bestaat uit een aantal onderdelen:

• Film maken, geschikt voor digitale verspreiding, om visie, inhoud en opbrengsten van het zorgpadenproject te verspreiden

• Ontwikkeling draaiboek voor een startconferentie voor de ‘module opvoeding’

• Ontwikkeling draaiboek voor ontwikkeling (nieuwe) inhoudelijke zorgpaden

• Beschrijving e-consult met technische implicaties voor koppeling digitaal dossier JGZ

. Ontwikkeling ondersteunende module voor het aangaan van het verandertraject met JGZ professionals.

. Verbetering techniek e-consult om hogere kwaliteit van uitvoering te bereiken.

Deze VIMP heeft twee doelen. Het eerste doel is verspreiding van de resultaten van het zorgpadenproject en de visie van grondig kijken bij ijkmomenten waarbij in dialoog met ouder en kind wordt bepaald welke zorg en vorm in de tussenliggende periode naar het volgende ijkmoment het best passend is. Het tweede doel is in samenwerking met de uitvoeringspraktijk bruikbare tools maken die de organisaties daadwerkelijk faciliteren bij implementatie en goed bruikbaar zijn voor de uitvoerende professionals in de praktijk. De rol van de projectgroep ligt in het ontwikkelen van de tools ter verspreiding en implementatie waarbij van ieders expertise en ervaring gebruik wordt gemaakt. Per onderdeel worden binnen de projectgroep afspraken gemaakt wie op dat moment de beste afzender(s) is (zijn). Ook de deelnemende praktijkinstellingen worden uitgenodigd om per onderdeel aan te geven of het onderdeel past bij hun organisatie en mogelijke inbreng.

Kenmerken

Projectnummer:
156520004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.I.E. Staal
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zeeland