Mobiele menu

Feedbacksysteem voor de Lerende Databank Jeugd

Projectomschrijving

Lerende Databank Jeugd

In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen SEJN-jeugdhulpinstellingen informatie bij elkaar
over cliëntkenmerken, de ingezette hulp en de uitkomsten. Teams of behandelingen worden
vervolgens met elkaar vergeleken om te leren over ‘wat werkt voor wie’.

Onderzoek

In dit project is onderzocht of de benutting van gegevens, de respons op vragenlijsten en de behandeluitkomsten verbeteren wanneer behandelteams gebruik maken van een feedbacksysteem (een training programma-evaluatie en resultatendashboards).

Uitkomst

Uit het onderzoek blijkt dat teams hoger scoren op maten voor de benutting van gegevens en respons op vragenlijsten wanneer (een gedeelte van) een feedbacksysteem is geïmplementeerd. Teams die zowel een training programma-evaluatie hebben gehad als resultatendashboards gebruiken, benutten hun uitkomsten meer, hebben de randvoorwaarden voor data gestuurd werken beter op orde en behalen een hogere respons dan teams waarbij geen feedbacksysteem is geïmplementeerd.

Verslagen


Eindverslag

In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen jeugdhulpinstellingen van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) informatie bij elkaar over cliëntkenmerken, de ingezette hulp en de uitkomsten. Teams of behandelingen worden vervolgens met elkaar vergeleken om te leren over ‘wat werkt voor wie’. In dit project is onderzocht of de benutting van gegevens, de respons op vragenlijsten en de behandeluitkomsten verbeteren wanneer behandelteams gebruik maken van een feedbacksysteem (een training programma-evaluatie en resultatendashboards). Uit het onderzoek blijkt dat teams hoger scoren op maten voor de benutting van gegevens en respons op vragenlijsten wanneer een feedbacksysteem is geïmplementeerd. Teams die zowel een training programma-evaluatie hebben gehad als resultatendashboards gebruiken, benutten hun uitkomsten meer, hebben de randvoorwaarden voor data gestuurd werken beter op orde en behalen een hogere respons dan teams waarbij geen feedbacksysteem is geïmplementeerd.

Dit onderzoek betreft het ontwikkelen, implementeren en toetsen van een feedbacksysteem voor de Lerende Databank Jeugd (LDJ) van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). Het SEJN is een samenwerkingsverband van 20 organisaties voor jeugdhulp en 3 kennis- en onderzoeksorganisaties (NJi, PI-Research en Praktikon). Samen hebben zij de LDJ opgericht om doorlopend digitale informatie te verzamelen over de doelgroep, kenmerken van de zorg en uitkomsten van de jeugdhulp. Het feedbacksysteem bestaat uit een digitale rapportagetool met dashboards over de uitkomsten die op systematische en toegankelijke wijze worden aangeleverd. Daarnaast is er een methode voor programma-evaluatie waarbij professionals van een organisatie of een behandelteam de resultaten van een bepaalde interventie over een recente periode benutten om verbeterpunten te genereren ten behoeve van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp.

Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag betreft het ontwikkelen, implementeren en toetsen van een feedbacksysteem voor de Lerende Databank Jeugd (LDJ) van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). Het SEJN is een samenwerkingsverband van 32 organisaties voor jeugdhulp die een groot deel van het landelijke jeugdhulpaanbod verzorgen. Ook 3 kennis- en onderzoeksorganisaties op dit terrein (NJi, PI-Research en Praktikon) maken deel uit van het SEJN. De LDJ is opgericht om doorlopend digitale informatie te verzamelen over de doelgroep, kenmerken van de zorg en uitkomsten van de jeugdhulp bij de deelnemende organisaties. Het toevoegen van een feedbacksysteem aan de Databank kan in belangrijke mate bijdragen aan het uiteindelijke doel van de LDJ: een gezamenlijke lerende praktijk te ontwikkelen in de vorm van een continu meet- en verbeterproces met betrekking tot de uitkomsten van jeugdhulp. Met de ontwikkeling van de LDJ en het bijbehorende feedbacksysteem sluit het SEJN sluit aan bij een nieuwe beweging in de zorg voor jeugd die ‘personalized intervention’ (Ng en Weisz, 2016) wordt genoemd. In de medisch-psychiatrische wereld is deze ontwikkeling al een tijdlang gaande, onder de noemer ‘personalized’ of ‘precision mental health’ (zie o.a. Bickman, Lyon & Wolpert, 2016). Doel van deze beweging is om aan de hand van behandeluitkomsten van grote aantallen cliënten te onderzoeken welke aanpak het beste werkt bij wie, in welke context, in welke dosering en onder welke voorwaarden. De verzamelde kennis wordt dus benut om de zorg zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de specifieke behoeften van de individuele cliënt. Bij het ontwikkelen van ‘gepersonaliseerde jeugdhulp’ is een belangrijke rol weggelegd voor digitale technologie en innovatie. Deze technologie dient om op een slimme en efficiënte manier te meten, grote hoeveelheden data te verzamelen en te analyseren, en kennis op een inzichtelijke manier ter beschikking te stellen aan professionals. Daarbij is de expertise van professionals, cliënten en onderzoekers essentieel om zinvolle en toepasbare kennis te genereren uit de grote hoeveelheid data. Benutting en toepassing van deze kennis door professionals is een essentiële schakel in de keten van effectief meten naar verbeterde uitkomsten voor de cliënt. Om de benutting van kennis te stimuleren en te onderhouden wordt een feedbacksysteem voor de LDJ ontwikkeld. Het meerjarenplan voor de LDJ is goedgekeurd door de deelnemende SEJN-instellingen. Bij deze instellingen is al een grote hoeveelheid data over de uitkomsten van jeugdhulp aanwezig. Zo zijn er in de afgelopen vijf jaar systematisch gegevens verzameld over de uitkomsten van de jeugdhulp bij meer dan 250.000 jeugdigen en hun gezinnen. Deze gegevens worden begin 2017 ondergebracht in een gezamenlijke databank, die vervolgens doorlopend wordt aangevuld met actuele gegevens over uitvoering en uitkomsten van de geboden hulp. Deze databank wordt volledig gefinancierd door de deelnemende organisaties zelf. Alle organisaties gebruiken dezelfde vragenlijsttool (BergOp), zodat het bijeenbrengen van deze gegevens betrekkelijk eenvoudig op eigen kosten gerealiseerd kan worden. Het concept van personalized intervention verschaft de LDJ een agenda die richting geeft aan de verdere ontwikkeling van de databank, waarbij geleerd kan worden van diverse actuele ontwikkelingen op dit gebied. Momenteel worden de uitkomsten over de uitvoering en uitkomsten van jeugdhulp slechts op kleine schaal benut binnen de afzonderlijke instellingen. Met de oprichting van de LDJ ontstaan nieuwe mogelijkheden voor benutting van de data door het gezamenlijk ontwikkelen van een innovatief feedbacksysteem. Dit feedbacksysteem, dat in nauwe samenwerking met professionals, cliënten en onderzoekers wordt ontwikkeld, bestaat uit een digitale rapportagetool met dashboards over de uitkomsten en een evaluatiemethode voor het verbeteren van interventies met behulp van de verzamelde kennis over uitkomsten bij grote aantallen vergelijkbare cliënten (Programma-evaluatie; Wilschut e.a., 2011). Dit systeem dient volwaardige kennis op te leveren die direct toepasbaar is in de praktijk, met als uiteindelijk doel het verbeteren van hulp aan individuele jeugdigen en gezinnen. Ook verwachten we dat de implementatie van het feedbacksysteem ertoe leidt dat de motivatie van professionals voor het verzamelen van gegevens over uitkomsten toeneemt, en daarmee de kwaliteit van de verzamelde data. Zo ontstaat een doorlopende proces van meten, evalueren en verbeteren in de praktijk van de jeugdhulp. In de tweede fase van dit project wordt onderzocht of de implementatie van het feedbacksysteem daadwerkelijk leidt tot verbeterde uitkomsten bij cliënten en een verhoging van de respons op de gebruikte instrumenten. In de laatste fase van het project zullen kansen en belemmeringen van het feedbacksysteem geïnventariseerd worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729410002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.L.W. Bastiaanssen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Jeugdinstituut