Mobiele menu

Fit, vitaal, sociaal Baarn. Creëren van draagvlak voor het opzetten van een netwerk ten behoeve van ouderen. Dit door samenwerking tussen de domeinen sport, zorg- en welzijnsorganisaties te intensiveren en versterken.

Projectomschrijving

Binnen Baarn zijn er 6000 65-plussers en is er veel aanbod om hen te ondersteunen. Er is geen structurele samenwerking tussen partijen van de diverse domeinen zoals welzijn, zorg, ondersteuning en sport. De verwachting is dat door een heldere samenwerking de casefinding van en motivering van ouderen beter zal gaan. Hierdoor kunnen meer effecten bij de doelgroep bereikt worden, wanneer dit met meer samenhang als integraal pakket aangeboden zal worden. Welzijn Baarn wil meer in samenhang met netwerkpartners en met concretere vervolgmaatregelen voor de cliënt, een traject opstarten voor zelfstandig wonende ouderen. Met meer aandacht voor borging. Onder begeleiding van VeiligheidNL is een brede startbijeenkomst georganiseerd voor alle lokale partijen, van waaruit een multidisciplinaire werkgroep geformeerd is. Samen met ouderen heeft deze werkgroep een gezamenlijke visie en ambitie bepaald: het opzetten van een structureel netwerk met als eerste thema´s: valpreventie, gezonde voeding en eenzaamheid, waarbij de integrale aanpak Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) het meest aanspreekt. TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) is een multidisciplinair en integraal preventieprogramma voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Dit programma ondersteunt ouderen bij het vergroten van hun mobiliteit en zelfredzaamheid om zo de kans op een val te verkleinen.

TOM bestaat uit drie onderdelen:

  1. Bewegen: deelnemers volgen een valpreventieve beweegtraining met aandacht voor valrisicofactoren
  2. Voorlichting: deelnemers krijgen voedingsvoorlichting en persoonlijk voedingsadvies
  3. Sociale contacten: TOM helpt deelnemers hun sociale contacten uit te breiden

Het programma heeft als doel het stabiliseren of op den duur zelfs verminderen van het aantal valincidenten binnen de doelgroep zelfstandig wonende ouderen door het realiseren van een multidisciplinaire samenwerking en door inzet van bewezen effectieve interventies. Met de geformeerde werkgroep, bestaande uit huisarts en POH´s, wijkverpleging, fysio- en ergotherapeut, diëtiste, gemeente, welzijnswerk, domotica adviseur en apotheker werd een plan van aanpak gerealiseerd zodat dit ten uitvoer kan worden gebracht.

Verslagen


Eindverslag

Binnen Baarn zijn er 6000 65 plussers en is er veel aanbod om hen te ondersteunen. Er is geen structurele samenwerking tussen partijen van de diverse domeinen zoals welzijn, zorg, ondersteuning, sport. De verwachting is dat door een heldere samenwerking de casefinding van en motivering van ouderen beter zal gaan. Hierdoor kunnen meer effecten bij de doelgroep bereikt worden wanneer dit met meer samenhang als integraal pakket aangeboden zal worden.

Welzijn Baarn wil meer in samenhang met netwerkpartners en met concretere vervolgmaatregelen voor de cliënt, een traject opstarten voor zelfstandig wonende ouderen. Met ook meer aandacht voor borging.
Onder begeleiding van VeiligheidNL is een brede startbijeenkomst georganiseerd voor alle lokale partijen, van waaruit een multidisciplinaire werkgroep geformeerd is, samen met ouderen heeft deze werkgroep een gezamenlijke visie en ambitie bepaald. Het opzetten van een structureel netwerk met als eerste thema´s: valpreventie, gezonde voeding en eenzaamheid. Waarbij de integrale aanpak Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) het meest aanspreekt. TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) is een multidisciplinair en integraal preventieprogramma voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Dit programma ondersteunt ouderen bij het vergroten van hun mobiliteit en zelfredzaamheid om zo de kans op een val te verkleinen.

TOM bestaat uit drie onderdelen
a) Bewegen: deelnemers volgen een valpreventieve beweegtraining met aandacht voor
valrisicofactoren
b) Voorlichting: deelnemers krijgen voedingsvoorlichting en persoonlijk voedingsadvies
c) Sociale contacten: TOM helpt deelnemers hun sociale contacten uit te breiden

Het programma duurt vier maanden en start met een vitaliteitsbijeenkomst voor de doelgroep. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouderen informatie over het programma en worden ze gelijk gescreend. Wie binnen de criteria valt kan gaan deelnemen aan een specifieke beweeginterventie gericht op balans, coördinatie en spierkracht.
Ook wordt er voorlichting gegeven over onderwerpen zoals medicatie en hulpmiddelen. Daarnaast wordt door een diëtist een advies op maat gegeven. Ook zullen de deelnemers gezamenlijk lunchen waarbij de groep voorlichting krijgt over een gezond voedingspatroon.
Van begin tot eind krijgen deelnemers begeleiding van een vrijwilliger.

Het programma heeft als doel:
Het stabiliseren of op den duur zelfs verminderen van het aantal valincidenten binnen de doelgroep zelfstandig wonende ouderen door het realiseren van een multidisciplinaire samenwerking en door inzet van bewezen effectieve interventies.

Met de geformeerde werkgroep, bestaande uit huisarts en POH´s, wijkverpleging, fysio- en ergotherapeut, diëtiste, gemeente, welzijnswerk, domotica adviseur en apotheker werd een plan van aanpak gerealiseerd zodat dit ten uitvoer kan worden gebracht.

Samenvatting van de aanvraag

Het aantal ouderen (65+) neemt enorm toe de komende jaren. In Baarn wonen 5775 ouderen. Onder die ouderen zijn er veel valincidenten. Aangezien Welzijn Baarn als doel heeft om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, vindt ze het belangrijk om op een effectieve manier aandacht te geven aan valpreventie. Dit om te zorgen dat het welzijn van de ouderen zo positief mogelijk wordt ondersteund. Momenteel zijn er diverse activiteiten voor thuiswonende ouderen vanuit verschillende lokale partijen die zich richten op elementen van valpreventie. Er wordt wel samengewerkt, maar er is te weinig samenhang. Het idee is dat er veel effectiever en efficiënter samengewerkt kan worden, zowel voor de professional als voor de ouderen. In het voortraject hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden, o.a. met fysiotherapeut, diëtiste, wijkverpleegkundige, Seniorenraad Baarn, Gemeente Baarn, Stichting sport & bewegen Senioren Baarn en praktijkondersteuners van de huisarts. Dit voorstel is met hen besproken en er is bereidheid tot samenwerken. Veelal start een dergelijk traject bij partijen die geen gemeenschappelijk doel hebben. Daarom is Veiligheid NL benaderd. Deze organisatie heeft veel ervaring met het begeleiden van multidisciplinaire netwerken rondom zelfstandig en langer thuisblijven. Veiligheid NL is tevens inhoudelijk expert op het gebied van valpreventie. Aangezien diverse projecten, naast valpreventie, ook goede resultaten boeken op het gebied van gezonde voeding en sociale contacten, past dit goed binnen de ambities van Welzijn Baarn. De eventuele rol van Veiligheid NL: - Meedenken over de te betrekken partijen - Meedenken over de opzet van de bijeenkomst inclusief werkvormen - Procesbegeleiding van de bijeenkomst, met een resultaatgerichte insteek - Materialen aanleveren voor het uitvoeren van QuickScan en omgevingsscan - Adviseren over te nemen keuzes Wij beginnen met een informatiebijeenkomst voor een grote groep van lokale organisaties die werkzaam is voor zelfstandig wonende ouderen. Hier kan de start van een omgevingsanalyse gemaakt worden. Tijdens deze bijeenkomst worden geïnteresseerde netwerkleden geworven. Deze leden vormen de projectgroep die het plan van huidige situatie tot verdere aanpak uitwerkt. Wij zorgen dat de projectgroep in ieder geval bestaat uit: Seniorenraad, fysiotherapeut, diëtiste, Welzijn Baarn, Thuiszorg, huisarts/praktijkondersteuner en aansluiting bij WMO/Mantelzorgondersteuning. Deze partners komen minimaal vier keer bij elkaar in een vormingsperiode van vier maanden. Tussen de bijeenkomsten door worden de ideeën met regelmaat getoetst door ouderen. Tevens wordt in deze tussenperiodes voorwerk door de partners verricht, zodat er veel stappen gezet kunnen worden. De volgende stappen worden doorlopen: Stap 1: Inzicht in de huidige situatie en omgeving - Wat wil de cliënt? Verzameld door middel van interviews met behulp van praatplaten - Wat zijn de cijfers? Diverse bronnen zoals gezondheidsmonitor, cijfers uit landelijke registraties, enz. worden gekoppeld - Wat gebeurt er al? Interactieve werkvorm waarin duidelijk wordt wat er al gebeurt in de regio, welke partijen bieden wat aan Stap 2: Keuzes maken in onderwerp - Keuzes maken vanuit de informatie uit stap 1 Uit ervaring is bij Veiligheid NL bekend dat het concretiseren van samenwerkingen makkelijker gaat rondom een concreet inhoudelijk thema dat alle betrokken partijen raakt. Op dat thema kunnen dan gezamenlijke doelstellingen worden geformuleerd. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de diverse nevendoelstellingen vanuit het perspectief van de afzonderlijke partijen, aangezien die voor extra draagvlak en motivatie zorgen. Er is op voorhand voor het thema valpreventie gekozen, omdat dit aansluit op diverse andere thema´s zoals zelfstandig blijven wonen, bestrijding van eenzaamheid door verhogen van sociale contacten en verbetering van de voedingsstatus. Het verbeteren van de multidisciplinaire communicatie is een belangrijk doel van dit project, net als betere aansluiting van huisartszorg bij welzijn en ondersteuning. Tijdens de sessie wordt vastgesteld wat het hoofddoel wordt, passende bij de aanvraag. Stap 3: Vaststellen van visie, doelstelling, ambitie en doelgroep - Voorbereiden van een bijeenkomst waarin een gezamenlijke visie wordt geformuleerd en de keuze wordt gemaakt voor doelgroep, doelstelling en ambities om samenhang tussen ondersteuning, sport, zorg en welzijn te verbeteren - Voorzitten en faciliteren bijeenkomst - Conclusies en advies vervolgstappen Stap 4: Vaststellen van plan van aanpak inclusief rolverdeling - Samenwerkingsafspraken en taakverdeling - Voorzitten en faciliteren bijeenkomsten - Samenwerkingsvoorstel en feedback geven op de beschreven aanpak. Er volgt een beschrijving van het doorlopen proces inclusief de belangrijkste geleerde lessen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005046
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Reijn
Verantwoordelijke organisatie:
Welzijn Baarn